SPOLKU Trávník a Naděje

Výroční členská schůze 18. srpna 2018

28. září 2018 v 23:24 | administrator |  AKCE SPOLKU
Výroční členská schůze Spolku se konala 18. srpna 2018 v prostorách bývalého penzionu U naděje. Novým vlastníkem objektu je firma Jablotron, její nové školící středisko již funguje v bývalém penzionu. Nový vlastník nám zde umožnil uskutečnit naší schůzi. Za pomoc děkujeme.
V sobotu 15. září se konalo zasedání Rady a Kontrolní a revizní komise Spolku. Byly projednány závěry a usnesení výroční členské schůze a stanoveny úkoly Rady pro další období. Rada schválila zápis z členské schůze a Přílohu dotazů a připomínek z diskuze účastníků schůze.
V pondělí 24.9. proběhlo jednání předsedy pana Stanislava a místopředsedy pana Rutara se starostou města Cvikova panem JUDr. Švehlou. Jednání byl přítomen místostarosta pan Mgr. Čeřovský. Představitelům města byl předán zápisz z členské schůze z 18.srpna 2018 a záznam připomínek a námětů účastníků schůze s fotografickou dokumentací.
Jednání proběhlo konstruktivně, zástupci spolku vysvětlili návrhy na řešení připomínek a námětů. Vzhledem ke končícímu volebnímu období bylo ze strany Spolku konstatováno, že spolupráce s obcí v celém volebním období byla dobrá a ve svém celku i užitečná, zejména v řešení některých záležitostí zlepšování životního prostředí v Trávníku a Naději. Zástupci spolku za tuto aktivitu představitelům města poděkovali.

Níže zveřejňujeme zápis z členské schůze.SPOLEK TRÁVNÍK A NADĚJE

Zápis z jednání výroční členské schůze Spolku Trávník a Naděje

z 18. srpna 2018.1)Zahájení a přivítání hostů: p. Rutar

Delegace Města Cvikova:

Místostarosta: p. Mgr. Ivo Čeřovský

p. Petr Vrabec, stavební a investiční technik

Lucie Kolbabová, referent životního prostředí

p. Josef Studničný, velitel MěPo


Osadní výbor:

M.Solloch OsVý


Zástupce firmy Jablotron p. Mgr. Stanislav


Program výroční členské schůze:

1) Zahájení a přivítání hostů (schůzi řídil p. Rutar)

2) Zpráva předsedy o činnosti Rady Spolku za období r. 2017 - r.2018 (p. Stanislav)

3) Zpráva o hospodaření Spolku (pí Švecová)

4) Zpráva Kontrolní a revizní komise (pí Bělohlávková)

5) Vystoupení zástupců Města Cvikova

6) Diskuze

7) Usnesení VČS

K programu schůze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Listina přítomných je přílohou tohoto zápisu. Schůze byla usnášení schopná.
2. Zpráva předsedy o činnosti Rady Spolku za období r. 2017-r.2018

(p. Stanislav)

a) Stručně k jednáním Rady:

1.Rada po VČS 12.8.2017 - 18.8.2017,(Projednání opatření ke splnění úkolů z usnesení VČS, příprava Posezení sousedů, informace o jednání zástupců Rady Spolku se starostou JUDr. Švehlou dne 21.9.017- p. Stanislav, p. Rutar a pí Lišková) 2.Rada 14.4.2018, (Činnost Spolku do příští VČS, akce Pálení čarodějnic a další možnosti aktivity po prodeji penzionu U Naděje f.Jablotron, informace o jednání u p. starosty k zápisu z VČS v r.2017 ze dne 13.5.2018.) 3.Rada 21.7.2018, (Rada rozhodla svolat VČS v termínu 18.8. 2018, přijala úkoly k jejímu zabezpečení. Provede shromažďování nových připomínek členů i nečlenů Spolku k možnostem zlepšení životního prostředí v Trávníku a Naději na období po VČS a předloží je na VČS. Rada navrhne VČS zachování výše členského příspěvku opět 50 Kč pro následující rok.)


b) Jak byly ve spolupráci s Obcí řešeny Připomínky z VČS z r.2017:

V průběhu podzimu 2017 byly již některé připomínky a náměty splněny. Obec zajistila u KS silnic v Č.Lípě prořez přestárlých větví stromů nad silnicí do Cvikova a také obnovení škarpy u silnice od Zámečku až po odbočku do Naděje. Tím by se mělo v zimním období zamezit přetékání vody v zatáčce pod "otočkou". Bylo provedeno odstranění křoví podél cesty do horního Trávníku, ale pořezané zbytky nebyly odklizeny. Nepodařilo se prosadit opravení této cesty pro nákladnost opravy, ale po dešťovém přívalu byly definitivně vyplaveny všechny dřívější úpravy, bylo zcela zaneseno odvodnění před silnicí. Tuto závadu však po upozornění SMC rychle odstranily. Cesta na Horní Trávník je zcela nesjízdná (tři domy). Jde o veřejnou cestu a Město bude muset tuto cestu opravit. Pro zlepšení obslužnosti byla rozšířena část cesty nad Zámečkem. Oprava silničky do Naděje, v části Trávníku byla zčásti dobře provedena. Stále probíhají opravy silničky do Naděje "infrasetem", je však třeba tuto opravu zvládnout až do Hamru. Bylo provedeno následné ostřihání křoví kolem mostku pod kapličkou. Bylo nově zřízeno požadované osvětlení v Naději u Starcků. Přívalový déšť "tradičně" poničil cestu na Milštejn, navezení nového štěrku je marná investice. Bude zapotřebí jednat se správou lesů o odvodnění plochy skládky pod závorou. Současně řešit uzamykání závor do lesa, včetně závory na přehradu, kde je nutné zamezit jejímu objíždění. Dořešit bude také třeba stání popelnic na směsný odpad na konci Naděje.

V průběhu roku byly uskutečněny tři jednání u pana starosty. Pan starosta prosadil u Správy silnic opravu složitého a nebezpečného výjezdu z cesty z dolního Trávníku na hlavní silnici. Oprava byla provedena kvalitně, ovšem zbývá ještě udělat některé úpravy. Za splnění tohoto úkolu děkujeme. Pro příští období bude po diskuzi připravena nová Příloha k usnesení VČS, kterou Rada v průběhu září projedná s OsVý. A následně s p. starostou.

Připomínky a náměty členů i nečlenů spolku ke zlepšování životního prostředí v Trávníku i Naději se ze strany Města ve většině daří plnit.c) K možnostem další činnosti Spolku po ukončení provozu penzionu U Naděje


Činnost Spolku je do budoucna omezena prodejem budovy penzionu, kde se pořádaly kulturní akce spolku. Rada se tímto problémem zabývá a hledá náhradní řešení. Je předpoklad, že by se akce Posezení sousedů a Pálení čarodějnic mohly uskutečnit.


Rada bude dále rozvíjet spolupráci s Osadním výborem, který bude po nadcházejících obecních volbách ustanovovat již nové obecní zastupitelstvo.

Přivítali bychom, kdyby se spolupráce odrážela i ve složení Rady Spolku a Osadního výboru. Spolek může přispět k rozšíření veřejného působení Osadního výboru prostřednictvím trvale bydlících členů Spolku a tím i ke zlepšení kontaktů k chalupářům, kteří zde nemají trvalé bydliště, ale o zdejší životní prostředí pečují a zlepšují jej také.


Předseda závěrem poděkoval všem členům Rady, Kontrolní a revizní komise a všem členům, kteří aktivně pomáhali, za práci pro Spolek.3. Zpráva o hospodaření Spolku a návrh rozpočtu. (pí. Švecová)K 18.8.2018 má Spolek 47 členů (zastupují 47 domů-chalup)

K dnešnímu dní je stav pokladny: 11776 Kč

Výdaje za r.2017: 3540Kč

Příjmy za r. 2017: 1850Kč


-- I pro další období Rada navrhuje členské příspěvky ve výši 50 Kč.

-- Protože od minulé VČS a ani v současné diskuzi nebyly podány návrhy na investice do technické vybavenosti půjčovny Spolku, není navrhován rozpočet na příští období.

-- navrhuje se aby pro provozní potřeby a na činnost spolku Rada disponovala finanční částkou do 5000 Kč.

Zpráva o hospodaření od poslední členské schůze je součástí tohoto zápisu.


4 Zpráva Kontrolní a revizní komise. (pí Bělohlávková)

Zpráva konstatuje, že Rada s pravidelně scházela. Byla v přímém kontaktu s představiteli města Cvikova. Zabývala se podněty svých členů, zejména o plnění připomínek z diskuze na předešlé členské schůzi. Členové KRK se účastnili schůzí Rady.

Všichni členové orgánů jsou zapsáni do Spolkového rejstříku. Rada úspěšně zajišťovala akce Spolku a jeho provozní agendu. Celkoví finanční příspěvek ve výdajích činil 3540 Kč, což je řádně evidováno v účetnictví. Pokladní kniha je vedena přehledně, členské příspěvky, které jsou jediným příjmem Spolku, jsou zapsány.

Zpráva Kontrolní a revizní komise je součástí tohoto zápisu.5. Vystoupení místostarosty a pracovníků úřadu Města Cvikova,

Pan místostarosta Mgr. Čeřovský pozdravil přítomné a omluvil nepřítomnost starosty Cvikova. Z říjnových obecních voleb vzejde nové zastupitelstvo a jeho představitelé. Stejně tak následně může vniknout i nový osadní výbor v Trávníku a Naději.

-p. Vrabec informoval o opravách cest a možnosti získat zdarma používání kompostéru.

-pí Kolbabová informovala také o bioodpadových kontejnerech a o kontejnerech na textil. Využití sběrného dvora. Ke stavu počtu popelnic v konečné části Naděje.

-p. Studničný reagoval na dotazy omezení ježdění aut na přehradu, objíždění lesních závor, vysvětlil nutnost přesného a včasného nahlášení oznámení na služebnu. Záležitosti k řešení odchycení koček, koťat, psů. Složitosti řešení přestupků rychlosti vozidel.


-V této části vystoupila pí M. Solloch za Osadní výbor se stanoviskem ke vzájemné spolupráci mezi Osadním výborem a Spolkem. I nadále bude OsVý spolupracovat se Spolkem na pořádání společných akcí. Spolupráce bude zajišťována prostřednictvím zástupců Spolku v OsVý a členů OsVý v Radě Spolku, tak jak tomu bylo doposavad. Řešení potřeb zlepšování životního prostředí a dalších požadavků v těchto městských částí Cvikova, bude projednáváno ve shodě obou orgánů. Spolupráce bude upřesněna po volbách do Obecního zastupitelstva.


6. Diskuze

Připomínky a požadavky z diskuse budou opět uvedeny v příloze zápisu z VČS a budou projednány na společném jednání s p. starostou do konce října r.2018.


p.Procházka-prořez větví,dokončení a vyměření nové cesty- pí Kalousová-stav cesty od transformátoru, dále až do dolního Trávníku, oprava mostku.- p.Havlák-povrch cesty pod vodárnou z lesa.-pí Kratinová-propadání svahu cesty, neopravitelné osvětlení.- pí Bělohlávková- křoví okolo mostku.-p.Rutar- výzva osvěta řidičů jedoucích rychle.- pí Jelínková …..- pí Lišková- zákaz vjezdu na přehradu.- pí Mrázková- špatná srozumitelnost rozhlasu u Vyroubalů.- pí Soudilová, Fišerová-zvýšit počet popelnic pod transformátorem na konci Naděje.-p.Stanislav- otázka kastrace koček, je třeba zaběhlé psy kteří se v místě zdržují dlouho, nahlásit obecní policii a toto hlášení později zkontrolovat.-

Většinu dotazů vysvětlili pracovníci městského úřadu na místě.7.Usnesení členské schůze dne 18.srpna 2018Výroční členská schůze

Potvrzuje:


1) Zprávu o činnosti Rady Spolku v době od poslední členské schůze r.2017-r.2018.

2) Zprávu o hospodaření Spolku, placení členských příspěvků a stavu inventáře

půjčovny.

3) Zprávu Kontrolní a revizní komise

Schvaluje:

a) Návrh finančního hospodařeni Spolku na období r. 2017- r. 2018

b) Návrh Rady na stanovení členských příspěvků na r. 2018 ve výši 50 Kč.

c) Stanoví rozhraní finanční částky, z které může Rada Spolku v období mezi výročními schůzemi hradit nákupy Spolku, do celkové výše 5000 Kč.

Ukládá:

Radě Spolku a Kontrolní a revizní komisi:

- Projednat Zápis a Přílohu z diskuze se starostou Města Cvikova.

(do 31. 10. 2018)

- Projednat Zápis a Přílohu z diskuze s OsVý v Trávníku a Naději.

-Informace o Spolku a jeho činnosti zveřejnit na webových stránkách

Zpravodaje Trávník a Naděje.

Doporučuje:

Členům Spolku více využívat možnosti Půjčovny technického inventáře.V Trávníku 18. srpna 2018 Vít Stanislav

předseda Spolku v.r.


Zapsal: V. Stanislav
 

Zápis z jednání výroční členské schůze Spolku Trávník a Naděje z 18.srpna 2018.Příloha dotazů a připomínek z diskuze.

28. září 2018 v 23:11 | administrator |  AKCE SPOLKU


SPOLEK TRÁVNÍK A NADĚJE

Zápis z jednání výroční členské schůze Spolku Trávník a Naděje z 18. srpna 2018.
Příloha dotazů a připomínek z diskuze.

TRÁVNÍK


1.

Pomocí infrasetu je již opravena většina děr na silničce z Trávníku do Naděje, po přívalovém dešti byla drť z cesty na "kopec" vyplavena na cvikovskou silnici a zasypala zcela odvodňovací koryto, po upozornění SMC provedly odstranění této závady. Cesta na "kopec" od otočky je ale zcela nesjízdná a nebezpečná i pro chodce.

2.

p.Procházka (č.p.7) - posunutí plotu pozemku p. Procházky při rozšiřování obslužné cesty je třeba zaměřit a vložit do KN. Při dříve provedeném odstraňování křovin podél cesty "na kopec", clonících osvětlení, nebylo odstraněno křoví u Cmíralů č.p.81. Větve po odstřihání nebyly odstraněny.

3.

pí Švecová (č.p.25) a (p.Krbeček) - Obec dobře zabezpečila opravu výjezdu ze silnice na cestu do dolního Trávníku.
Zbývá dokončit provedení malé škarpy podél plotu a do vyježděné cesty zaválcovat drť. Upozorňujeme, že mříž sběrače vody není na levé straně žlabu dobře dokončena a při nájezdu auta hrozí vylomení mříže, ale i poškození pneumatiky. (Možnost založení kolena?)

4.

pí Kratinová (č.p.30)- Velký náklon cesty do rokle, nebezpečí pro velká auta. Nelze opravit nesvítící lampu, pozemky uzavřeny plotem. Lampu přemístit.
Po instalaci nové lampy zůstal na soukromém pozemku (proti č.p.75) původní betonový sloup.

5.

p.Havlák č.p. 10 - opravit povrch cesty z lesa, pod vodárnou. ( Po soukromé iniciativě byla cesta již opravena.)
pí Kalousová (č.p.65), p.Krabec (č.p.75) - Velmi špatný stav cesty od transformátoru do dolního Trávníku (hluboké koleje, hrozí odření auta), spodní část cesty je ve špatném stavu. Mostek nad č.p.48, je provalený s velkou louží.

NADĚJE

6.


pí Bělohlávková (č.p.14)- - upozornila na ostřihání křovin okolo mostku pod kapličkou. Ostřihání SMC již provedly.

Nová lampa u Starcků (č.p.17), infrasetem byly opraveny díry ještě k zatáčce u Smetanů (č.p.21), zde údajně byla tato akce letos ukončena. Další část silničky v Naději až do Hamru opravena nebude? Na obrázku s lampou je vidět místo, kam až byla vyplavena drť po přívalovém dešti z Milštejnu. Současny stav původně opravené cesty z Milštejnu u č.p.21.

7.

p. Stanislav - SMS měly pravidelně pročišťovat pod závorou odtok z cesty na Milštejn, což se zřejmě neděje. Voda z cesty a z lesa se vylévá na prostor pro skládku dřeva, při přívalovém dešti "tradičně" ničí mnohokrát opravovanou cestu. Na obrázku je dále vidět trvale otevřenou závoru. Obdobná je situace na silničce k přehradě, závora se objíždí.V minulosti se podařilo dojednat s f. Lesy České republiky odvod přívalové vody z prostoru cesty nad závorou. Lesy pak pouze opravily prostor skládky pod závorou a naválcování štěrku na cestu okolo č.p. 20 a 21. Proto doporučujeme Městu Cvikov, aby projednalo s Lesy možnost zhotovení příčného prahu níže pod závorou a napojení škarpy do lesa, tak jak je to na fotografii. Tím by se odvedla přívalová voda z prostoru skládky a z lesa nad ní. Celý prostor je v majetku Lesů. Současně doporučujeme Městu, aby upozornilo Lesy, že zákaz jízdy do lesa narušují nefunkční závory.


8.

pí Soudilová, pí Fišerová (č.p.57 a 37) upozornily na nutnost posílení počtu popelnic v Naději na místě u transformátoru, pod domem č.p.53. Případně upravit stání popelnic tak, aby se dalo uklízet. Obec následně zajistila posílení počtu popelnic na 7 kusů. Z katastrálního snímku je vidět, že stání leží na pozemku obce. Proto doporučujeme vyrovnání a vydláždění stání.Vít Stanislav v.r.

Předseda Spolku Trávník a Naděje
V Trávníku 18. srpna 2018

Pozvánka na výroční členskou schůzi Spolku

5. srpna 2018 v 21:31 | administrator |  AKCE SPOLKU

SPOLEK TRÁVNÍK A NADĚJEP O Z V Á N K A
Rada Spolku Trávník a Naděje


zve členy a příznivce Spolku na výroční členskou schůzi, která se koná


v sobotu 18.srpna v 10hod.

v bývalé restauraci penzionu U Naděje.


Program :

zahájení

zpráva o činnosti Rady

zpráva o hospodaření

vystoupení hostů

diskuze

výběr a kontrola členských příspěvků

Vít Stanislav

Předseda Rady Spolku


Trávník-Naděje 5. 8.2018

 


Pozvánka

30. července 2018 v 8:08 | chajda |  NAŠE AKTUALITY
Dostali jsme pozvánku na výstavu o historii finanční stráže v našem regionu, která hrála významnou toli ve zlých událostech na našem pohraničí v r. 1938. Výstava se koná v rumburském muzeu od 15.7. do 29.9.2018.
Na výstavě uvidíte fotodokumentaci, z velké části dosud nepublikovanou. Součástí jsou ukázky dobových stejnokrojů a různé vzácné tematické tiskoviny a trojrozměrné artefakty.
Při zakončení výstavy se bude konat tradiční setkání u pomku na hranicích v Horní Světlé a sice 29.9.2018 v 11 hodin.

Bližší podrobnosti o výstavě najdete na stránkách Muzea Rumburk a na adrese

Návštěva výsravy může být dobrým zpestřením prázdnin našich děti adá jim poučení o historii oblasti, kde máme chalupy.

Vodovod v Trávníku slaví významné výročí.

6. června 2018 v 18:05 | administrator. |  ZAJÍMAVOSTI Z TRÁVNÍKU A NADĚJE
Ve Zpravodaji města Cvikova z května 2007,
se ve článku pana Ing. Procházky - Historie Trávníka dočtete, že k oslavě je závažný důvod. Vodovod byl uveden do provozu v r.1908, dožívá se v tomto roce stáří 110 let.


Neznáme přesně důvod, proč byla tato důležitá stavba vybudována pouze pro Trávník, nikoliv i pro Naději. Můžeme se pouze domnívat, že kapacita vodárny byla omezena mnohem větším množstvím budov v tehdejším Trávníku, tehdy Glasertu. Mnoho chalup bylo po r. 1945 zbořeno.
Ale rozhodující asi byly stavební náklady a kapacita zdroje pramenů na Trávnickém vrchu.


Pamatujeme doby, kdy zejména v letních měsících se nádrž na kopci ve vodárně nenaplnila a musela tam být voda dovezena cisternami. Hlavním důvodem bylo poničení drenážních pramenů nešetrnou těžbou dřeva v lese nad Knesplovou bránou. Ale také tím, že spotřeba vody časem narůstala.

Trávník zřejmě nikdy neoplýval větším množstvím použitelných zdrojů pitné vody. Jen největší statky měly vlastní studny, pro většinu domů byly v té době zdrojem vody potůčky a malá prameniště. Nedávno provedený sedmdesátimetrový vrt v dolním Trávníku byl "suchý".
Řešením byl proto spádový vodovod s vodárnou do které byly svedeny prameny na Trávnickém vrchu.


Až do vybudování vrtu hlubokého přes 70 metrů poblíž penzionu U Naděje v roce 1991, se v Trávníku v letních měsících s vodou šetřilo. Samotížný vodovod je spolehlivý, pokud je v horní nádrži voda. Výhodou vodovodu je, že pracuje automaticky. V souvislosti s novým vrtem se výška hladiny ve vodárně sleduje elektronicky a pokud je třeba jí z vrtu doplnit, čerpadlo se zapíná bezdrátově.
Trávnický spádový vodovod pracuje s převýšením 60 -70 metrů, tomu odpovídá i vysoký tlak vody v potrubí.
Je to "starý dědeček" který stále funguje na úrovni techniky v době svého vzniku. V malé míře je vylepšen o nové plastové rozvody, běžnou údržbu a opravy, ale jeho trubky jsou převážně litinové, olověné, "železné", dnes již "zkornatělé" usazeninami, odpovídající stáří 110 let.
Stále slouží a jak se zdá, tak s dobrou kvalitou pitné vody.


Občas náš Spolek získá od spádových hygieniků vyjádření o kvalitě vody. Poslední je z dubna tohoto roku. Je to stručná tabulka s naměřenými údaji a zjednodušeným vyhodnocením o kvalitě vody.
Je to pro laika sice málo srozumitelné, ale je to doklad, že kvalita pitné vody v trávnickém vodovodu se někde sleduje a je dobrá. Je v "normě". Což je dobře a děkujeme za to.Aby si zvídavý čtenář mohl vytvořit přesnější obrázek, například o množstvích dusitanů a dusičnanů (kojenecká voda), železa a jiné chemie, ale i o stavu zákalu, barvě, zápachu,chuti vody a její mikrobiologii, připojili jsme pro porovnání z internetu získanou část protokolu z jiného měření v jiné obci.
Jsou zde k porovnání uvedeny limity hodnot kvality jednotkách, které pokud jsou překročeny, tak se stávají podkladem jiného řízení směřujícího k nápravě. To v naší části protokolu není, nebo je zjednodušené. Jde však jen o informaci. Protokol je u vodárenské firmy.
Pro všechny uživatele trávnického vodovodu je toto sdělení o kvalitě pitné vody dobrou zprávou.

Nezbývá než pomyslně poděkovat jubilantovi za dobré služby a popřát mu, aby místo projevování díků u příležitosti dožití 110 let, se prostředky z poplatků za vodné více vracely do obnovy jeho stařičkého potrubí.

Pozvánka na HORSKÝ EXPRES

22. května 2018 v 17:10 | administrator
Květnový Zpravodaj města Cvikova informuje, že každé úterý a čvrtek v červenci a srpnu bude obdobně, jako o prázdninách v r.2017 v 9.30 hod. odjíždět z Náměstí Osvobození ve Cvikově
HORSKÝ EXPRES na trasu Cvikov - Jonsdorf - Oybin - Cvikov.


Horský expres je již tradiční prázdninovou atrakcí. Vyjíždí z náměstí podle jízního řádu v 9:30, v Krompachu přejede státní hranici. Zastavuje u Motýlího domu v Jonsdorfu asi v 10:30 a do Oybina přijíždí asi v 11hod.
Zpět ve směru na Cvikov odjíždí vláček z Oybina v 15:30, od Motýlího domu v 16:00 a do Cvikova přijede v 17:00.


Protože vláček nezajíždí v Jonsdorfu do turistického centra poblíž skalní stěny s vrcholem Jeptiška, mohou se zájemci do tohoto centra vrátit pěšky podle výše uvedené mapy. Vzdálenost je asi 2,5km.


Pokud se rozhodnete s dětmi navštívit obě atrakce, Motýlí dům - Schmetterlingshaus i hernu v sousední Eishalle -KINDERTOBELAND, pak je pětihodinová časová dotace dostačující.
Z turistického centra na vyhlídku s restaurací na Jeptišce také cesta nějakou dobu trvá. Je třeba počítat s tím, že vláček odjíždí nazpět od Motýlího domu v 16 hodin.


Motýlí dům - Schmetterlingshaus je pro turisty, včetně dětí od 3 let, velmi pěkné naučné zařízení. V hlavní hale je v přírodních podmínkách při tropické teplotě a zvýšené vlhkosti možné pozorovat volně poletující motýly mnoha druhů, vidět jak se krmí na krmítkách a při troše štěstí si je prohlédnout detailně, pokud si vám sednou na ruku.
Je třeba se připravit na to, že se v tomto tropickém prostředí zdržíte i delší dobu, jsou zde lavičky a řada zajímavostí, které vám pobyt naplní. Vstupenka je jednosměrná, pokud z haly vyjdete do recepce pak neplatí.Motýly je možné fotografovat bez použití blesku.
V recepci u pokladny si zakoupíte vstupenku pro dospělé v ceně 6,50 €,pro děti od 3 do 16. let za 4 €, případně rodinné vstupné za 17,50 € (2+2). Je zde nehlídaná šatna a říjemné posezení v bistru. V prvém patře jsou terária varanů a jiných ještěrů a hadů.


Pokud se rozhodnete využít i návštěvu nedaleké Eishally- Kindertobeland, která je vybavena nejen nafukovacími skákadly všeho druhu, klecovými hracími plochami, autodromem s elektro autíčky, lezeckou stěnou, ale i arénou s "elektrickým býkem", budou děti nadšeny. Je zde i velmi dobré a relativně levné posezení v občerstvení, kde si můžete zakoupit i teplé jídlo.

Ze zkušenosti doporučujeme zahájit pobyt v Jonsdorfu v této hale jako první a teprve odpoledne po třinácté hodině se přesunout do Schmetterlingshausu.
Pro děti jsou atrakce velmi zajímavé, pohybově náročné a tak následná návštěva Motýlího domu je naopak velmi uklidňující.

Cena vstupenek pro děti od 1 do 14 let je 6,50 €, pro dospělé (doprovod) je 3,50 €, rodinné ( 2+2) je 18 €. (Některé atrakce jsou omezeny věkem dětí.)


Horský expres dorazí na autobusové nádraží v Oybinu v 11 hodin. Zpět do Cvikova odjíždí v 15:30 hodin. Využitelná doba pobytu jsou 4hod.30 min.Pokud zde nemáte plánovaný vlastní jiný program, tak se pravděpodobně vypravíte na hrad Oybin. Pokud hrad znáte, můžeme doporučit použití jiného "expresu", který vyjíždí ze stejného místa a směřuje na Hvozd. Je to velmi zajímavá cesta do ostrého kopce až na vrchol, kde můžete využít rozhledny, nebo vyhlídkové terasy na české straně, případně se občerstvit v jedné ze dvou restaurací.

Návrat stejnou linkou na nádraží v Oybinu ale musíte skloubit s časem odjezdu Horského expresu do Cvikova. Všechny "expresy", které vyjíždějí z tohoto nádraží, zde mají přehledný jízdní řád.

Půjdete-li na hrad, (opět k němu směřuje jedna přibližovací linka), projdete městečkem až k evangelicko-luteránskému kostelíku. Pod ním začínají schody, po kterých kolem kostela příjdete ke vstupu do hradu. Většinou je kostel otevřený a stojí určitě za prohlédnutí.


Prohlédnout celý hrad, včetně expozic v muzeu, velmi upravený historický hřbitov, řadu dalších zajímavostí, občerstvit se v restauraci (oběd), a v průběhu prohlídky obejít celý skalní pilíř na kterém hrad stojí, je časově náročné. Dále vystoupát na oba vrcholy, kde na jednom je vyhlídka do kraje a na druhém zajímavá atrakce Camera obscura, která je v malém domečku s periskopem na střeše a za malé vstupné se seznámíte s principem optického zobrazování okolí (promítání), které často používali slavní malíři, také stojí za zhlédnutí. Máte co dělat, aby jste vše stihli. S dětmi se prohlídka musí přizpůsobit možnému.

Časově je prohlídka hradu pro náročné vytrvalce několikahodinová. Je třeba mít i rezervu na sestup a návrat městem k vláčku.

Cena vstupenek pro dospělé je 6.00 € ,děti od 6 do 16 let 2.50 €, rodinné vstupné je 15.00 €
Závěrem několik důležitých informací z Informačního centra Cvikov.

Zahájení předprodeje a rezervace jízdenek na Horský expres začíná 1. června 2018
Cena jízdného je pro dospělé i děti 100Kč, rodinné jízdné (2+2) je 300Kč.
Převoz kočárku není z technických důvodů možný.

Předprodej a rezervace jízdenek: www.evstupenka.cz


Aktuální informace na Informačním centru Cvikov: (Sever)
Žitavská 132, 47154 Cvikov, tel: 487751570, 606652870, kultura@cvikov.cz

Letní provozní doba květen-září, pondělí - pátek 9:00-17:00, sobota 9:00-15:00

Nostalgické čarodějnice.

10. května 2018 v 15:32 | administrator Vítek |  AKCE SPOLKU
"Pálení čarodějnic" ,na které nás pozval, do penzionu U Naděje, Osadní výbor v Trávníku a Naději a Spolek Trávník a Naděje, se v pondělí 30. dubna vydařilo. Bylo krásné počasí, v průběhu odpoledne a večera dorazilo asi šedesát účastníků často i s dětmi.

Upalování čarodějnic se konalo symbolicky, ale nové pokolení našich pomocníčků, v tomto případě s košťátkem, se k nim hlásilo. To košťátko jsme "upálili" ve prospěch buřtíků, které jsme si nad ohněm opekli.


"Pálení čarodějnic" bylo, stejně jako v loňském roce, společenskou příležitostí k popovídání si se sousedy a přáteli. Naše vzájemné kontakty se mezi Trávnickými a Nadějskými udržují "od samých počátků", protože od dětství zde probíhá průběžná migrace z "jihu na sever" a obráceně. Ale vítáme i ty, kteří do Trávníku a Naděje zavítají jen občas.


V minulých ročnících a i při jiných našich aktivitách, jsme měli i vlastní country muziku, která se pyšní názvem Trávnicko-Nadějský disharmonický orchestr, ale často jsme se spokojili i s velmi kvalitní produkcí Dynosaurů pod taktovkou principála Petra Němce, kterého vidíte i na obou fotografiích. Tentokrát ale hraje spolu s Matějem Churem a s jeho otcem. A šlo jim to opravdu velmi pěkně, takže jsme si společně i zazpívali.


Opékání čarodějnických buřtíků chvílemi dosahovalo "masového" rozměru. Materiálu bylo přichystáno dostatek.


O "život" přišlo sedmdesát buřtíků. Přežily jen dva a to díky tomu, že paní Lišková zde krájí vynikající pečenou šunkovou kýtu se vším, co k tomu patří. To však je již ta druhá část našeho setkání v Penzionu.
Manželé Liškovi po dlouhých letech ukončili v penzionu U Naděje svojí zdejší restaurační činnost. Celý areál byl prodán a nový majitel zde penzion s restaurací provozovat nebude.

Nejen ta vynikající šunka, ale i další dobroty přichystali Liškovi na společné rozloučení se s většinou z nás, kteří jsme do restaurace docházeli. Skupina našich "štamgastů" jim za to poděkovala.Hospůdka v penzionu již nebude. Spolu s tím zůstanou jen nostalgické vzpomínky nejen na dobu její existence, ale i na opravdu vyjimečně krásné panorama okolních Lužických hor, které je v tomto místě velmi krásné a nezapomenutelné.

Nezbývá než závěrem poděkovat všem účastníkům tohoto společného předmájového setkání sousedů i přespolních. Také všem těm, kteří i třeba malou měrou pomohli při organizaci celého odpoledne.
I když bude do budoucna podobná iniciativa Spolku i Osadního výboru bez penzionu U Naděje složitější, bude-li existovat i nadále pomoc členů a příznivců jako doposud, pak se mohou zdařit i mnohé další obdobné akce, jako byly "Čarodějnice" 2018.

Vít Stanislav
Předseda Spolku Trávník a Naděje

Těšíme se na Vás

22. dubna 2018 v 15:44 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

Velikonoční přání

29. března 2018 v 21:05 | administrator |  AKCE SPOLKU

Stará dáma s novým kloboukem

22. března 2018 v 10:31 | administrator |  ZAJÍMAVOSTI Z TRÁVNÍKU A NADĚJE
Po ředu let, kdy jsme jako děti začaly s rodiči jezdit v padesátých letech do Trávníku a Naděje na prázdniny, byla tato krásná stavba v údolí Hamerského potoka naším nejbližším koupalištěm.
O tom, k jakým účelům původně sloužila a jakou má historii, jsme mnoho nevěděli.
Když bylo hezky a teplo, byla zdrojem našich letních radostí. To jí ostatně zůstalo až do současnosti. Dnes je to již stará dáma.


Tehdy jí bylo ale pouhých 12 let. Byla tak stará, jako tehdy někteří z našich starších kamarádů.
Koupání v tomto krásném a malebném údolí bylo radostné, avšak studené. Za horkých dnů byla na hladině teplota i více jak 20°C, ale půl metru pod hladinou měla voda 13°C i méně. Ti malí a nejmenší, co ještě neuměli plavat, to zkoušeli v "malé" přehradě pod hrází.

Přehrada je součástí Hamerského potoka, který pramení pod vrchem Ptačincem, u státní hranice s NSR, kousek od Luže. Potok se vlévá v Mařeničkách do říčky Svitávky, která teče od Mařenic.V dobách, kdy vodní pohon roztáčel kola strojů, pracovalo na potoce 6 mlýnů, pil a malá továrna. Později se technika pohonu měnila z vodního na elektrický.Přehrada se začala stavět ke konci třicátých let, byla dokončena 19. července 1938. Od 5. srpna 1938 začala pracovat a regulovala podle potřeby průtoku množství vody v potoce.
Vodárenská firma pod technickým dohledem státu, stavěla přehradu proto, že prameny pod Ptačincem byly svedeny do nového vodovodu, který zásoboval pitnou vodou od Luže vzdálený Rumburk. O tuto vodu Hamerský potok přišel a musel být regulován přehradou v Naději (tehdy Hoffnung).

Jak je vidět z letecké mapy z r.1938, ve stejné době probíhala přímo v sousedství výstavba dvou pásem obranného opevnění ČSR. Republika byla v ohrožení, jsou vidět průseky, na jejichž koncích stojí nově zbudované bunkry a další opevnění. Lom, který je nad silničkou však sloužil stavbě přehrady. Stavbu prováděly německé firmy ze Sudet. Bunkry a průseky stavěly výhradně české firmy pod dohledem armády. Byla to velmi složitá doba, která vyvrcholila 10. října téhož roku. Celé pohraničí bylo po Mnichovské dohodě obsazeno Němci.
Obě fotografie jsou z počátku šedesátých let. O odvážlivce, chodící po koruně hráze, nebyla nouze. Nahoře na hrázi to bylo pro poležení a plavání pro "dospělé". Na druhém snímku je mládež z Trávníku a Naděje.


Přehradní jezero má plochu 1,2ha, koruna hráze je ve výšce 457,03m n.m., oblá hráz je dlouhá 92m.
Kámen, z kterého je vytvořeno tělo hráze, je z Milštejna a z lomu u přehrady.Hloubka jezera u hráze je 7m. Původní koruna hráze (na snímku) je vysoká 9,5m od dolního dna a je zakryta oblým betonovým přelivem, který je dlouhý téměř 33m.

Na místní poměry monumentální stavba vypadala, že přežije věky. Avšak i u takové stavby umístěné v horském přostředí, je věk 79 let (lze použít i 80let) minimálně důvodem větší zdravotní prohlídky. Povodí Ohře, které má přehradu v péči, zjistilo, že betonový přeliv hráze má trhliny, voda zatéká pod plášť a mráz pod povrchem způsobil rozpadání betonu koruny. To znamenalo operaci.


Protože pro Povodí Ohře, jak nám řekl vedoucí pobočného závodu v České Lípě, je přehrada v Naději kultovní záležitostí, podařilo se zajistit nemalé finanční prostředky a zahájit radikální opravu hrází a prakticky celého "betonového" areálu.
Rekonstrukce a opravy začaly v červenci minulého roku a měly být ukončeny do poloviny prosince.

Z obrázků je vidět, že to byla "fachmanská" práce. S údivem zíráme na malé rypadlo, které na koruně hráze rozbíjí beton, ale nejnáročnější práce musely udělat lidské ruce s řemeslnou dokonalostí.


Bez těžké techniky se to ale neobešlo. Tyto bloky nového přelivu nejsou z betonu, ale ze žuly. Je to sochařská práce. Jeden má hmotnost asi sedm tun a na hráz jej musel dopravit z protějšího břehu pod hrází hodně silný autojeřáb. Jen příjezd takového monstra dolů od silničky nebyl jednoduchý.
Uložení bloků na horní i dolní hrázi muselo být přesné. Celá koruna obou hrází musela také být položená do kvalitního betonu.


Odborný název pro naše dětské koupalište pod hrází je vývar, je hluboký 1,5 metru, a je uzavřený nižší hrází. Tato nízká hráz byla celá rekonstruovaná. Dno "našeho" bazénu, které pamatujeme jako plné hrubých plochých balvanů o které jsme si odírali nohy, jsou vlastně v betonu založené kamenné dlaždice. Po dokončení je celé dno vyčištěné a opraveny jsou i betonové obrubníky kolem vývaru.


Původní cesta, která se dala sjíždět na kole, dostala od těžké techniky "na frak". Jinak to nešlo, podobně vypadal i brod potokem. Na druhém snímku již vidíme, že cesta byla opravená, je široká a pokud by se ještě vylepšila jemnějším štěrkem, bude to pěkná přístupová cesta do romantického údolí a k přehradě.

Jak bylo plánováno, bylo také vykonáno. Závěrečné práce byly ukončené v prosinci r.2017. Celý areál je uklizený a uvedený do lepšího, než původního stavu.
Ani není vidět, kolik práce bylo vykonáno, aby se z pohledu na toto dílo minulosti mohly dívat další generace lidí a dokonce zde opět užívat krásného prostředí a vodní relaxace.


Povodí Ohře již dříve zřídilo nad přehradou tento příjemný altán a vedle umístěnou informační tabuli. Můžeme jen doporučit každému návštěvníkovi, aby si přečetl dost podrobné informace o historii přehrady, ale i údaje, které s ní v tomto místě souvisejí, včetně dalších informací o okolních Lužických horách.

Závěrem můžeme jménem nás všech "rodáků" i návštěvníků-turistů poděkovat Povodí Ohře, že se takto o svůj, i náš klenot postarali. Vrátili jej opět do další doby jeho existence.


Přehrada v Naději je krásná bez ohledu na roční období.

Děkujeme autorům fotografií p.Josefu Pfeifferovi z Naděje, p. Zdeňkovi Procházkovi z Trávníku, p.Vítu Stanislavovi také z Trávníku a Povodí Ohře za několik použitých obrázků a informací z informačního panelu o přehradě v Naději.

Kam dál