SPOLKU Trávník a Naděje

Pozvánka

31. března 2017 v 19:02 | administrator |  AKCE SPOLKU
 

Kotle emisní třídy

22. února 2017 v 20:31 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

KOTLE EMISNÍ TŘÍDY - O co jde?


Počítání sazí aneb porovnání emisních tříd kotlů na tuhá paliva.

S nadsázkou lze tvrdit, že třetí tisíciletí přineslo do topení tuhými palivy revoluci. Stačilo několik let, aby se emisní normy radikálně zpřísnily a stanovily, že ani z malých komínů rodinných domů už nebude smět vystupovat hustý tmavý kouř.
Minulostí jsou kotle na pevná paliva s teplovodním okruhem a účinnosti až 66 % (emisní třída 2, výkon 25 kW). Zákon o ochraně ovzduší povoluje prodávat od ledna 2014 kotle vyšších emisních tříd:
· Třídu 3 charakterizuje minimální účinnost spalovacího zařízení 73 %.
· Od ledna roku 2018 mají být na trhu kotle na tuhá paliva již jen v emisní třídě 4 s minimální účinnost 82 % a třídy 5 s účinností od 88 %.
Zatímco množství oxidu uhelnatého ve spalinách domácích kotlů (do 50 kW) tříd 1 a 2 může v závislosti na ručně ovládaném přívodu vzduchu dosahovat až 25 000, resp. 8000 mg/m³, emisní třída 4, resp. 5 dovoluje únik pouhých 1200, resp. 700 mg/m³ při ručním přikládání a 1000, resp. 500 mg/m³ při samočinném přikládání.
Podobně normy snižují i množství dalších škodlivin ve spalinách - prachových částic a uhlovodíků. Zajistit tak radikální změnu kouře vznikajícího při hoření dřeva nebo uhlí je vlastně malý technický zázrak.

Než se palivo promění v dým a popel

Množství škodlivin v kouři nad komínem ovlivňuje
· spalovací technologie kotle, čili jak kvalitně spalování probíhá,
· dále palivo,
· obsluha zařízení
· a také péče o kotel a komín.
Nízkoemisní spalování vyžaduje řízený přívod vzduchu, plynulou dodávku paliva, stále vysokou teplotu ohniště, nejméně 550 až 600 °C, ale současně i plynulý odvod spalin a také vytvořeného tepla, aby se zařízení nepřehřívalo. Laicky řečeno, konstruktéři kotlů musejí zajistit co nejlepší a řízený proces spalování.

Prohořívání

Nejvíce škodlivin pouští do komína kotle se zatím nejužívanější, ale i nejzastaralejší - prohořívací - technologií spalování. Přívod spalovacího vzduchu lze ovlivňovat jen omezeně otvíráním a přivíráním otvorů pro přísun vzduchu do ohniště či komínovou klapkou a závisí především na tahu komína. To neumožňuje výrazněji regulovat výkon ani rovnoměrně využívat palivo.
Palivo (dřevo, uhlí, koks) se přikládá na hořící ohniště, nad rošt. Spaliny stoupají k ústí sopouchu přes nové palivo, které se postupně rozhoří. Nejméně škodlivin v této staré a levné konstrukci kotlů (a většiny kamen), vykazuje koks, tedy palivo s malým obsahem tzv. prchavých hořlavin.

Odhořívání

Jen o něco menší zdroj škodlivin v kouři představuje řešení odhoříváním.
Palivo se přikládá do prostoru umístěného nad ohništěm. Z této šachty se postupné sesouvá do spalovací komory. V ní odhořívá na otočném nebo posuvném roštu a spaliny z něj jsou odváděny jinou cestou než přes zásobu nového paliva. Takový kotel se hodí i pro hnědé uhlí s větším obsahem prchavé hořlaviny.
Také v tomto případě lze spalování jen minimálně ovlivnit vzduchem, který je nasáván přirozeným tahem komína. Díky tomu, že spaliny neodcházejí přes nově přiložené palivo, udržují si vysokou teplotu, a jsou tak lépe spáleny. Některé tyto kotle mohou pak splnit požadavky emisní třídy 3, a tím vyhovět provozním kritériím i po roce 2022. To by však mělo být jasně uvedeno na výrobním štítku a v návodu k použití.

Zplyňování

Výrazně méně emisí vypouští do komína kotel, který odborníci označují pojmem zplyňovací. V něm se v daleko větší míře než v kotlích prohořívacích a odhořívacích využívají prchavé hořlaviny. Jinými slovy se zde tuhé palivo převádí na plynné. Plyn lze snadno kontrolovaně spalovat, a tak dosahovat vyšší účinnosti zařízení.
Dřevo nebo uhlí se přikládá do zásobníku paliva nad spalovací tryskou (hořákem). Spalování plynu ve speciální komoře je řízeno přísunem vzduchu. Ten zajišťujeventilátor.
Ještě lepší výsledky pak dosahuje tzv. automatickýkotel. V něm je doprava paliva - pelet, štěpky či rozměrově tříděného uhlí - k hořáku řešena automatickýmdopravníkempaliva.

Podrobnější informaci naleznete na:

Kotlíkové dotace - I.část

22. února 2017 v 18:24 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

Kotlíkové dotace - Liberecký kraj


Informace pro chalupáře v Trávníku a NadějiOdbor regionálního rozvoje a evropských projektů
· ODBOR
o Kotlíkové dotace
Kotlíkové dotace
Po kliknutí na výše uvedené odkazy se Vám otevřou stránky s dalšími informacemi / dokumenty.

!! AKTUÁLNĚ !!

V současné době jsou finanční prostředky vyhlášeného programu vyčerpány, žádosti jsou ale dále přijímány do tzv. zásobníku projektů. V případě odstoupení některého ze žadatelů a uvolnění finančních prostředků budou žadatelé v zásobníku informováni o možném schválení dotace, a to v pořadí, ve kterém byly žádosti doručeny.
V současné době probíhají jednání s Ministerstvem životního prostředí o podmínkách vyhlášení dalšího kola kotlíkových dotací. Pokud uvažujete do budoucna o využití této dotace, zašlete nám Vaše kontakty na kotliky@kraj-lbc.cz, budeme Vás průběžně informovat.
Kotel Attack FD 25 kW (SVT 6503)
UPOZORNĚNÍ K VYÚČTOVÁNÍ
Výpisy z bankovního účtu nebo potvrzení o provedení platby, dokládající úhradu faktur, MUSÍ BÝT VŽDY OPATŘENA ORIGINÁLNÍM PODPISEM PŘÍJEMCE DOTACE (tj. žadatelem o kotlíkovou dotaci)!!! Originál bankovního výpisu si příjemce uschová pro případnou kontrolu. V případě, že jste již předložili průběžné/závěrečné vyúčtování bez podepsaného výpisu z bankovního účtu, budete vyzván k podpisu při kontrole vyúčtování.
Dále je nutné předložit mimo jiné i fotodokumentaci odpojeného (odříznutého) starého (původního) kotle.
Další informace k vyúčtování a realizaciRealizace, vyúčtování a změny projektu

"Objekt k bydlení" v Katastru nemovitostí

V případě, že nemá žadatel v katastru nemovitostí nemovitost vedenou pod pojmem "rodinný dům" nebo "bytový dům", musí prokázat kopií veřejnoprávního oprávnění (např. Kolaudační rozhodnutí, Kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, rozhodnutí o změně užívání stavby, ověření projektové dokumentace a stanovení účelu užívání ve smyslu ust. § 125 SZ a další), že je nemovitost rodinným domem ve smyslu § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2000 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.
1. pokud žadatelé/vlastníci nemovitosti nedohledají veřejnoprávní oprávnění, navštíví příslušný stavební úřad apožádají o vyhledání veřejnoprávního oprávnění v archivu stavebního úřadu.
2. Pokud stavební úřad potřebný dokument nenajde, vyzve žadatele/vlastníka nemovitosti o doložení projektové dokumentace, popř. po dohodě se stavebním úřadem pasport nemovitosti, na základě kterého je stavební úřad oprávněn ověřit skutečný účel užívání.
3. Pokud stavební úřad ověří účel užívání objektu, vydá žadateli/vlastníkovi nemovitosti sdělení, ve které potvrzuje účel užívání a v odůvodnění uvede na základě kterých dokumentů
4. Stavební úřad tuto novou skutečnost uvede do databáze a žadateli/vlastníkovi doporučí (není to však podmínkou kotlíkové dotace) přepis v Katastru nemovitostí.

!! UPOZORNĚNÍ !!

Veškeré informace o kotlíkových dotacích naleznete na těchto oficiálních stránkách Libereckého kraje:http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace.Liberecký kraj jako poskytovatel kotlíkových dotací v Libereckém kraji není správcem ani provozovatelem webových stránek www.kotlikovedotaceeu.cz. Pro podání žádosti/provedení registrace o kotlíkovou dotaci není potřeba se na žádných webových stránkách registrovat.
V případě jakýchkoli pochybností či dotazů se prosím obraťte na informační e-mailkotliky@kraj-lbc.cznebo telefon 485 226 579.
 


Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.část

22. února 2017 v 18:16 | administrator |  NAŠE AKTUALITY


PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI
Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje.

Pozor na kotle 1,2,3,4 emisní třídy se dotace nevztahuje!

Povinnosti prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností na základě Nařízení komise EU 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.
01.01.2014
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)

01.01.2017
Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy)

01.01.2018
Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)

01.01.2020
Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN) - pro celou EU

01.09.2022

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)


KONTAKTY
telefon: 485 226 579
adresa:Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
OSOBNÍ KONZULTACE na Krajském úřadě Libereckého kraje si prosím předem domluvte!!!

Následující informaci jsme získali z Mimoně:

Aby byla informace úplná, doplňujeme jí ještě o další nutný požadavek.


Nutná podmínka přidělení "kotlíkové dotace" je stanovena energetickou náročností budovy minimálně "C" - úsporná.


Pro získání dotace bude nutné k žádosti o dotaci doložit buď energetický štítek budovy o energetické náročnosti C a vyšší kategorie nebo musíte pozvat energetického specialistu, který Vám nějaké z energet. opatření (uvedeno zde) doporučí. Náklady na štítek či specialistu (tedy buď to nebo to) lze zahrnout do žádosti o dotaci. Štítek / průkaz si můžete nechat udělat i teď, uchovat doklady a doložit pak s celkovým vyúčtováním dotace.


Co se stane, když mám dům s horší energetickou účinností, tedy D a nižší?
§ Můžete současně využít dotaci Nová zelená úsporám a realizovat některou z podporovaných aktivit.
§ Bude povinností realizovat zároveň aspoň jedno z následujících energetických opatření(nejvhodnější vám doporučí energetický specialista):
1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů
5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6. Dílčí výměna oken
7. Výměna vstupních a balkonových dveří
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla či izolační trojskla

§ V rámci jedné žádosti fyzické osoby může být realizováno i více opatření z uvedeného seznamu

Nový zdroj vytápění s ručním přikládáním.

Je možné si pořídit, v tomto případě musí být součástí zařízení akumulační nádoba o minimálním objemu 55l/kW a to i v případě výrobků s automatickým přikládáním, u kterých výrobce deklaruje také možnost ručního přikládání.


Upřesnění ordinačních hodin

20. ledna 2017 v 11:35 | administrator |  INFORMACE OBCE CVIKOV
Upřesnění ordinačních hodin zdravotnického střediska HVOZD


Rádi uveřejňujeme

26. prosince 2016 v 16:13 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

Přeji všem klidné a příjemné Vánoce, ať už v Mařenicích, Krompachu nebo Trávníku
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2017!

Matěj Carda

PS.: Sledoval jsem změny jízdních řádů, našel jsem tam také jeden dárek pro nás, kteří nejezdí jen autem. Pro cestující z Prahy totiž vzniklo ve všední dny (včetně pátku) pohodlné spojení: na autobus z Prahy Holešovic v 16.00 navazuje v Boru a ve Svoru nový přímý autobus Nový Bor- Krompach. Příjezd okolo 18.30. Cesta tedy vychází na jeden přestup a asi dvě a půl hodiny, což není marné. Takže od dob slavného ,,zahrádkáře'', který dojezdil někdy kolem roku 2000 (?) se nám spojení alespoň trochu zlepšilo.

Za přání s obrázkem, i za zajímavou informaci, panu Cardovi děkujeme.


Spolek Trávník a Naděje je zaregistrován

14. prosince 2016 v 20:57 | administrator |  O SPOLKU

Trvalo nám to trochu déle než jsme si představovali, ale stihli jsme to před limitem.
Koncem listopadu jsme obdrželi od Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka Liberec, usnesení o zápisu našeho Spolku do spolkového rejstříku výše uvedeného soudu.

Adresa našeho Spolku Trávník a Naděje je Trávník 78, 47156 Cvikov.

Do rejstříku byly vloženy všechny údaje, které byly součástí zápisu jednání naší poslední členské schůze v září tohoto roku, požadované Novým občanským zákoníkem pro registraci Spolku.

Statutárním orgánem je Rada Spolku ve složení:
PaedDr. Vít Stanislav, předseda Rady Spolku, Pavel Rutar, místopředseda Rady Spolku,
Jitka Fišerová, člen Rady Spolku , Vladimíra Švecová, člen Rady Spolku, Mgr. Miloš Jelínek,člen Rady Spolku, David Procházka,člen Rady Spolku, Karel Vyroubal,člen Rady Spolku.

Rada Spolku je oprávněna jednat jménem Spolku navenek. Ve všech věcech jménem Rady Spolku jedná jménem Rady Spolku její předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen člen v pořadí stanoveném Radou Spolku.

Kontrolní a revizní komise Spolku ve složení:
JUDr. Blanka Bělohlávková, předseda Kontrolní a revizní komise, Ing. Milan Ullrich, člen Kontrolní a revizní komise, Jitka Lišková, člen Kontrolní a revizní komise.

Nový způsob registrace podle NOZ byl právně obtížný, zejména tím, že bylo nutné respektovat digitální formu vstupu do procesu zápisu spolkového rejstříku, který vyžadoval větší právní zkušenost. Všem členům Spolku, kteří se na registraci podíleli jménem Rady Spolku děkujeme.

Zejména děkujeme za přátelskou odbornou pomoc paní JUDr. Regině Soukupové, která nejen pomohla uspořádat všechny potřebné právní náležitosti a formulace Nových stanov Spolku, celého procesu ověřování důležitých dokumentů a zejména profesionálním vložením všech údajů pomocí tzv. inteligentního formuláře a odeslání do soudu v Ústí nad Labem.
Bez odborné právní pomoci bychom tento úkon těžko zvládli. Ještě jednou děkujeme.

Nově zaregistrovanému Spolku Trávník a Naděje a všem nově zvoleným funkcionářům přejeme do nového volebního období hodně sil a zdaru v této veřejně prospěšné práci.

Přejeme rychlé uzdravení

6. prosince 2016 v 9:59 | chajda |  NAŠE AKTUALITY
Náš kamarád -kytarista a primáš rodinného bandu - Petr z Nového Boru prodělal nedávno operaci srdce v pražské nemocnici Na Homolce. nyní se léčí v Poděbradech.
Sice přišel o své fousy, ale léčba probíhá úspěšně.
Přejeme mu rychlé uzdravení a těšíme se na viděnou a opět na zpěvánky při kytaře!


Nové stanovy Spolku Trávník a Naděje - II.část

12. listopadu 2016 v 13:48 | administrator |  O SPOLKU

II. část

IV. Orgány spolku
1. Obecná ustanovení:
Orgány spolku jsou:
a) Členská schůze
b) Rada Spolku
c) Kontrolní a revizní komise
d) Pracovní komise
Do orgánů Spolku mohou být voleni jen členové Spolku starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou kolektivními členy Spolku.
Členství v Radě Spolku a v Kontrolní a revizní komisi je neslučitelné.
a) Členská schůze:
- Je nejvyšším orgánem Spolku a jejím prostřednictvím uplatňují všichni členové své právo se podílet na činnosti Spolku,
- schvaluje plán činnosti Spolku,
- schvaluje zprávu o činnosti Rady Spolku za období mezi členskými schůzemi,
- schvaluje zásadní otázky, související s činností a hospodařením Spolku, stanoví výši
členských příspěvků,
- projednává a schvaluje rozpočet a zprávy o hospodaření,
- rozhoduje o přijetí nových členů Spolku,
- rozhoduje o ukončení členství ve Spolku,
- volí a odvolává členy orgánů Spolku,
- rozhoduje o zániku Spolku podle NOZ č. 89/2012 Sb.,
- rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání v případě zániku Spolku,
- projednává zprávy dalších orgánů Spolku,
- schvaluje revizní zprávu o hospodaření Spolku.
Členskou schůzi svolává Rada Spolku alespoň jednou ročně.
Členskou schůzi musí Rada svolat, z podnětu alespoň jedné třetiny členů Spolku nebo kontrolního orgánu Spolku. Rada Spolku svolává členskou schůzi ve lhůtě 14 dní před konáním schůze a to písemně doručením pozvánky. Členská schůze je usnášení-schopná, byla-li řádně svolána a účastní-li se jí nadpoloviční většina členů Spolku.
V případě, že k danému termínu není členská schůze usnášeníschopná, koná se schůze v náhradním termínu o půl hodiny později. Při hlasování této schůze rozhoduje prostá většina přítomných účastníků - členů Spolku.
Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů, způsob hlasování určí členská schůze. Nemůže-li se člen Spolku jednání členské schůze přímo zúčastnit, může být při hlasování zastoupen jiným členem prostřednictvím plné moci. Jednání členské schůze řídí předseda Spolku, nebo jiný, výborem pověřený člen. Členská schůze stanoví další pravomoci rady.
Zasedání členské schůze je přístupné veřejnosti. Přítomní občané - nečlenové Spolku, se mohou účastnit diskuze, nesmějí však zasahovat do jednání, pokud předsedající nerozhodne jinak.
b) Rada Spolku.
1. Rada Spolku je výkonným a statutárním orgánem Spolku a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnosti odpovídá členské schůzi. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
2. Rada Spolku je oprávněna jednat jménem Spolku navenek. Ve všech věcech jménem Rady spolku jedná jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen v pořadí stanoveném Radou Spolku.
3. Právní úkony Rady Spolku, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
4. Rada Spolku může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním Spolku jiné fyzické či právnické osoby.
5. Volební období Rady Spolku je čtyři (4) roky.
6. Rada Spolku má lichý počet sedm (7) členů. Rada Spolku volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Podle potřeby Rada pověří další své členy vedením agendy Spolku.
7. Jednání Rady Spolku svolává a řídí předseda (místopředseda) podle plánu práce. Jednání se koná nejméně jednou za čtvrtletí a ze schůze se pořizuje zápis.
8. Rada Spolku je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů a předseda nebo místopředseda.
9. V období mezi členskými schůzemi může být do Rady Spolku kooptován další člen Spolku. Funkce kooptovanému členu rady končí dnem konání následující členské schůze spolku, kde bude zvolen nový člen rady spolku.
10. Rada Spolku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Rady.
c) Kontrolní a revizní komise,
- je orgánem voleným členskou schůzí,
- má lichý počet členů, je tříčlenná,
- členy kontrolní a revizní komise volí členská schůze na čtyři (4) roky,
- ze svého středu volí předsedu
- kontroluje dodržování stanov, plnění usnesení, dodržování obecně závazných právních předpisů,
- kontroluje hospodaření s majetkem Spolku,
- napomáhá při řešení sporů v rámci činnosti Spolku,
- písemně informuje nejméně jedenkrát ročně členskou schůzi o své činnosti,
- se může zúčastňovat schůzí Rady Spolku ,
- v období mezi členskými schůzemi může být do komise kooptován další člen Spolku, kooptaci potvrdí příští členská schůze.
d) pracovní komise,
- zřizuje podle potřeby členská schůze na návrh Rady spolku,
- organizují specifickou činnost Spolku (kulturní, sportovní, společenské akce, využívání vybavení - zapůjčování, pronájem atd.).
V. Zásady hospodaření a majetek spolku
1. Majetek Spolku tvoří hmotné a finanční prostředky, jejichž zdrojem jsou zejména:
a) členské příspěvky členů Spolku a příjmy z případné hospodářské činnosti
b) výnosy ze společenských akcí
c) příspěvky a dary od fyzických a právnických osob
d) příspěvky od organizací státní správy i samosprávy
e) ostatní zákonné příjmy a výnosy
2. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze na období nejméně jednoho roku.
a) Rada Spolku předkládá členské schůzi jedenkrát ročně návrh finančního rozpočtu na celý rok.
b) Rada Spolku předkládá členské schůzi vyhodnocení plnění rozpočtu za uplynulý rok,
c) Rada Spolku vede podle platných finančních předpisů majetkovou evidenci a veškeré příjmy a vydání.
d) Rada Spolku zabezpečuje majetkové vypořádání podle rozhodnutí členské schůze.
3. Majetek slouží k organizování akcí v souladu s posláním a cíli Spolku. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
VI. Zánik Spolku
Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, jestliže se na jeho zániku dohodne dvoutřetinová většina členů Spolku na členské schůzi.
Spolek zaniká fúzí nebo splynutím s jiným Spolkem. O fúzi či splynutí rozhodne nadpoloviční většina členů Spolku na členské schůzi.
Pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení s likvidací podle ust. § 268 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. NOZ.
O způsobu majetkového vypořádání rozhodne členská schůze na návrh Rady.

VII. Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy byly projednány na členské schůzi Spolku, která se konala dne 16. 8. 2014.
V průběhu roku 2015 nebyly, včetně jednání výroční členské schůze dne 15. 8. 2016, vzneseny žádné připomínky k již platným stanovám Spolku.
Členská schůze konaná 10. 9. 2016 doplnila platné stanovy dle svého usnesení, schváleného 80% hlasů a potvrdila jeho úplné znění. Rozhodla předložit tyto stanovy k registraci příslušným státním orgánům.
Stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení Členské schůze dvoutřetinovou většinou hlasů.

¨V Trávníku dne 10. 9. 2016

Za správnost:

PaedDr. Vít S t a n i s l a v
Předseda Rady Spolku

Pavel Rutar
Místopředseda Rady Spolku

Kam dál