SPOLKU Trávník a Naděje

POZVÁNKA

Včera v 15:03 | administrator
15. července se konalo společné jednání Rady a Kontrolní a revizní komise Spolku. Bylo projednáno plnění úkolů členské schůze z r.2016. Rada a Komise vzaly na vědomí zprávu z jednání se starostou Města Cvikova, byly projednány úkoly přípravy srpnové členské schůze spolku.

Rada rozhodla svolat výroční členskou schůzi na 12. srpna 2017, tak jak je uvedeno na přiložené pozvánce, která také bude předána všem v Trávníku a Naději přítomným členům Spolku.

V diskuzi bylo předběžně rozhodnuto, že případné uskutečnění tradičního Dětského dne v Trávníku a Naději by proběhlo v sobotu 26. srpna 2017. Tato akce bude rozšířena i na dospělé členy a příznivce Spolku s tím, že první část odpoledne by byla více věnována dětem a s ním by dále probíhalo i Přátelské posezení sousedů, s kulturním programem . Akce by byla ukončena společným táborákem.
O této akci bude ještě jednat Rada spolku a informace budou následně zveřejněny. Další informace budou k dispozici u členů Rady a Kontrolní a revizní komise, kteří současně budou registrovat váš případný zájem.SPOLEK
TRÁVNÍK A NADĚJE

P O Z V Á N K A


Rada Spolku

Trávník a NadějeVás zve na výroční členskou schůzi, která se konáv sobotu 12.8.2017 v 9:30 hod.

v restauraci penzionu U Naděje.
Program :

zahájení

zpráva o činnosti

zpráva o hospodaření

vystoupení hostů
diskuze

závěr a usnesení


výběr a kontrola členských příspěvků
Za Spolek Trávník a Naděje

Vít Stanislav - předseda
 

Pozvánka ke vzpomínce

3. července 2017 v 22:36 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

Vzpomínka na kamaráda z mládí.

Vdova po našem kamarádovi Mílovi Šochmanovi nám napsala,

že se zádušní mše za našeho kamaráda Mílu

koná v pondělí 17. července 2017 ve 13 hodin v kostele v Mařenicích.Věříme, že se ti, co ho dlouhá léta znali, mše zúčastní a našeho kamaráda si připomenou.

Regulace hlučných činností o nedělích a státních svátcích.

13. června 2017 v 19:34 | administrator |  INFORMACE OBCE CVIKOV
Aby nedocházelo ke zbytečným dohadům z neinformovanosti, zveřejňujeme v našem Zpravodaji přesné znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o regulaci hlučných činností na území, které spravuje město Cvikov.


Tato vyhláška je platná od 16. prosince 2016. Kontrola jejího dodržování spadá do kompetence Městské policie.
 


Malování kraslic v penzionu U Naděje

24. dubna 2017 v 9:53 | administrator |  AKCE SPOLKU
Na Velikonoční sobotu 15. dubna 2017 jsme pozvali děti z Trávníku a Naděje, aby si v penzionu U Naděje vyzkoušely různé techniky malování kraslic. Již v roce 2015, kdy jsme poprvé kraslice s dětmi malovali, se ukázalo, že se jim malování líbí.


Je tomu tak zejména pro to, že nám pomohla paní Chalašová z Trávníku, která má propracovanou vlastní techniku malování kraslic horkým barevným voskem. Není to tak jednoduché jak se zdá. Vosk na štětci přituhne a tak místo něj se používá špendlíková skleněná hlavička. A s tou to paní Chalašová umí a učila to i děti.


Protože se na pracovišti s voskem děti musely vystřídat, ale také pro to, že na malování přišly i děti mladšího předškolního věku, bylo třeba použít i jiné techniky, než malování voskem.A tak se použilo to co děti v tomto věku již umí. Malování vodovými barvami, ty starší pracovaly s temperami.Ale ke slovu přišly i pastelky. Ovšem ne na vyfouklá vajíčka, ale na jejich obrys na čtvrtce.
>

Jako vždy je barevná představivost dětí kouzelná v používání jejich oblíbených barev, bez ohledu na reálný svět. Takže ty starší měly kraslice s propracovaným zdobením a ty mladší zase s barevností a tvary ve svých představách. Dvě hodiny práce s barvami utekly jako voda.


Malá Stelinka si při fotografování musela stoupnout na židli, abychom jí s vajíčky mohli vyfotografovat. S vajíčky jí pomohla sestřenice, přesto je na nich hodně její práce. Namalovat svojí kraslici, třeba na papíře, nebyla tak jednoduchá práce. Za rok nám určitě i ti malí ukáží, co se naučily.


Ti dva kluci přišli s rodiči ze Cvikova náhodnou procházkou, a zastavili se v penzionu. Zapojili se rádi a jejich kraslice jsou v Brně. Na všech, kteří malovali kraslice bylo vidět, že tu práci mají rádi. Po celou dobu vládlo u kraslic kamarádské a přátelské ovzduší.
Protože v celé skupině dětí bylo hodně těch menších, můžeme se těšit na příští Velikonoce v r.2018. Věříme, že se naše setkávání u malování kraslic stane hezkou tradicí.

Pozvánka

31. března 2017 v 19:02 | administrator |  AKCE SPOLKU

Kotle emisní třídy

22. února 2017 v 20:31 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

KOTLE EMISNÍ TŘÍDY - O co jde?


Počítání sazí aneb porovnání emisních tříd kotlů na tuhá paliva.

S nadsázkou lze tvrdit, že třetí tisíciletí přineslo do topení tuhými palivy revoluci. Stačilo několik let, aby se emisní normy radikálně zpřísnily a stanovily, že ani z malých komínů rodinných domů už nebude smět vystupovat hustý tmavý kouř.
Minulostí jsou kotle na pevná paliva s teplovodním okruhem a účinnosti až 66 % (emisní třída 2, výkon 25 kW). Zákon o ochraně ovzduší povoluje prodávat od ledna 2014 kotle vyšších emisních tříd:
· Třídu 3 charakterizuje minimální účinnost spalovacího zařízení 73 %.
· Od ledna roku 2018 mají být na trhu kotle na tuhá paliva již jen v emisní třídě 4 s minimální účinnost 82 % a třídy 5 s účinností od 88 %.
Zatímco množství oxidu uhelnatého ve spalinách domácích kotlů (do 50 kW) tříd 1 a 2 může v závislosti na ručně ovládaném přívodu vzduchu dosahovat až 25 000, resp. 8000 mg/m³, emisní třída 4, resp. 5 dovoluje únik pouhých 1200, resp. 700 mg/m³ při ručním přikládání a 1000, resp. 500 mg/m³ při samočinném přikládání.
Podobně normy snižují i množství dalších škodlivin ve spalinách - prachových částic a uhlovodíků. Zajistit tak radikální změnu kouře vznikajícího při hoření dřeva nebo uhlí je vlastně malý technický zázrak.

Než se palivo promění v dým a popel

Množství škodlivin v kouři nad komínem ovlivňuje
· spalovací technologie kotle, čili jak kvalitně spalování probíhá,
· dále palivo,
· obsluha zařízení
· a také péče o kotel a komín.
Nízkoemisní spalování vyžaduje řízený přívod vzduchu, plynulou dodávku paliva, stále vysokou teplotu ohniště, nejméně 550 až 600 °C, ale současně i plynulý odvod spalin a také vytvořeného tepla, aby se zařízení nepřehřívalo. Laicky řečeno, konstruktéři kotlů musejí zajistit co nejlepší a řízený proces spalování.

Prohořívání

Nejvíce škodlivin pouští do komína kotle se zatím nejužívanější, ale i nejzastaralejší - prohořívací - technologií spalování. Přívod spalovacího vzduchu lze ovlivňovat jen omezeně otvíráním a přivíráním otvorů pro přísun vzduchu do ohniště či komínovou klapkou a závisí především na tahu komína. To neumožňuje výrazněji regulovat výkon ani rovnoměrně využívat palivo.
Palivo (dřevo, uhlí, koks) se přikládá na hořící ohniště, nad rošt. Spaliny stoupají k ústí sopouchu přes nové palivo, které se postupně rozhoří. Nejméně škodlivin v této staré a levné konstrukci kotlů (a většiny kamen), vykazuje koks, tedy palivo s malým obsahem tzv. prchavých hořlavin.

Odhořívání

Jen o něco menší zdroj škodlivin v kouři představuje řešení odhoříváním.
Palivo se přikládá do prostoru umístěného nad ohništěm. Z této šachty se postupné sesouvá do spalovací komory. V ní odhořívá na otočném nebo posuvném roštu a spaliny z něj jsou odváděny jinou cestou než přes zásobu nového paliva. Takový kotel se hodí i pro hnědé uhlí s větším obsahem prchavé hořlaviny.
Také v tomto případě lze spalování jen minimálně ovlivnit vzduchem, který je nasáván přirozeným tahem komína. Díky tomu, že spaliny neodcházejí přes nově přiložené palivo, udržují si vysokou teplotu, a jsou tak lépe spáleny. Některé tyto kotle mohou pak splnit požadavky emisní třídy 3, a tím vyhovět provozním kritériím i po roce 2022. To by však mělo být jasně uvedeno na výrobním štítku a v návodu k použití.

Zplyňování

Výrazně méně emisí vypouští do komína kotel, který odborníci označují pojmem zplyňovací. V něm se v daleko větší míře než v kotlích prohořívacích a odhořívacích využívají prchavé hořlaviny. Jinými slovy se zde tuhé palivo převádí na plynné. Plyn lze snadno kontrolovaně spalovat, a tak dosahovat vyšší účinnosti zařízení.
Dřevo nebo uhlí se přikládá do zásobníku paliva nad spalovací tryskou (hořákem). Spalování plynu ve speciální komoře je řízeno přísunem vzduchu. Ten zajišťujeventilátor.
Ještě lepší výsledky pak dosahuje tzv. automatickýkotel. V něm je doprava paliva - pelet, štěpky či rozměrově tříděného uhlí - k hořáku řešena automatickýmdopravníkempaliva.

Podrobnější informaci naleznete na:

Kotlíkové dotace - I.část

22. února 2017 v 18:24 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

Kotlíkové dotace - Liberecký kraj


Informace pro chalupáře v Trávníku a NadějiOdbor regionálního rozvoje a evropských projektů
· ODBOR
o Kotlíkové dotace
Kotlíkové dotace
Po kliknutí na výše uvedené odkazy se Vám otevřou stránky s dalšími informacemi / dokumenty.

!! AKTUÁLNĚ !!

V současné době jsou finanční prostředky vyhlášeného programu vyčerpány, žádosti jsou ale dále přijímány do tzv. zásobníku projektů. V případě odstoupení některého ze žadatelů a uvolnění finančních prostředků budou žadatelé v zásobníku informováni o možném schválení dotace, a to v pořadí, ve kterém byly žádosti doručeny.
V současné době probíhají jednání s Ministerstvem životního prostředí o podmínkách vyhlášení dalšího kola kotlíkových dotací. Pokud uvažujete do budoucna o využití této dotace, zašlete nám Vaše kontakty na kotliky@kraj-lbc.cz, budeme Vás průběžně informovat.
Kotel Attack FD 25 kW (SVT 6503)
UPOZORNĚNÍ K VYÚČTOVÁNÍ
Výpisy z bankovního účtu nebo potvrzení o provedení platby, dokládající úhradu faktur, MUSÍ BÝT VŽDY OPATŘENA ORIGINÁLNÍM PODPISEM PŘÍJEMCE DOTACE (tj. žadatelem o kotlíkovou dotaci)!!! Originál bankovního výpisu si příjemce uschová pro případnou kontrolu. V případě, že jste již předložili průběžné/závěrečné vyúčtování bez podepsaného výpisu z bankovního účtu, budete vyzván k podpisu při kontrole vyúčtování.
Dále je nutné předložit mimo jiné i fotodokumentaci odpojeného (odříznutého) starého (původního) kotle.
Další informace k vyúčtování a realizaciRealizace, vyúčtování a změny projektu

"Objekt k bydlení" v Katastru nemovitostí

V případě, že nemá žadatel v katastru nemovitostí nemovitost vedenou pod pojmem "rodinný dům" nebo "bytový dům", musí prokázat kopií veřejnoprávního oprávnění (např. Kolaudační rozhodnutí, Kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, rozhodnutí o změně užívání stavby, ověření projektové dokumentace a stanovení účelu užívání ve smyslu ust. § 125 SZ a další), že je nemovitost rodinným domem ve smyslu § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2000 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.
1. pokud žadatelé/vlastníci nemovitosti nedohledají veřejnoprávní oprávnění, navštíví příslušný stavební úřad apožádají o vyhledání veřejnoprávního oprávnění v archivu stavebního úřadu.
2. Pokud stavební úřad potřebný dokument nenajde, vyzve žadatele/vlastníka nemovitosti o doložení projektové dokumentace, popř. po dohodě se stavebním úřadem pasport nemovitosti, na základě kterého je stavební úřad oprávněn ověřit skutečný účel užívání.
3. Pokud stavební úřad ověří účel užívání objektu, vydá žadateli/vlastníkovi nemovitosti sdělení, ve které potvrzuje účel užívání a v odůvodnění uvede na základě kterých dokumentů
4. Stavební úřad tuto novou skutečnost uvede do databáze a žadateli/vlastníkovi doporučí (není to však podmínkou kotlíkové dotace) přepis v Katastru nemovitostí.

!! UPOZORNĚNÍ !!

Veškeré informace o kotlíkových dotacích naleznete na těchto oficiálních stránkách Libereckého kraje:http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace.Liberecký kraj jako poskytovatel kotlíkových dotací v Libereckém kraji není správcem ani provozovatelem webových stránek www.kotlikovedotaceeu.cz. Pro podání žádosti/provedení registrace o kotlíkovou dotaci není potřeba se na žádných webových stránkách registrovat.
V případě jakýchkoli pochybností či dotazů se prosím obraťte na informační e-mailkotliky@kraj-lbc.cznebo telefon 485 226 579.

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.část

22. února 2017 v 18:16 | administrator |  NAŠE AKTUALITY


PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI
Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje.

Pozor na kotle 1,2,3,4 emisní třídy se dotace nevztahuje!

Povinnosti prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností na základě Nařízení komise EU 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.
01.01.2014
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)

01.01.2017
Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy)

01.01.2018
Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)

01.01.2020
Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN) - pro celou EU

01.09.2022

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)


KONTAKTY
telefon: 485 226 579
adresa:Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
OSOBNÍ KONZULTACE na Krajském úřadě Libereckého kraje si prosím předem domluvte!!!

Následující informaci jsme získali z Mimoně:

Aby byla informace úplná, doplňujeme jí ještě o další nutný požadavek.


Nutná podmínka přidělení "kotlíkové dotace" je stanovena energetickou náročností budovy minimálně "C" - úsporná.


Pro získání dotace bude nutné k žádosti o dotaci doložit buď energetický štítek budovy o energetické náročnosti C a vyšší kategorie nebo musíte pozvat energetického specialistu, který Vám nějaké z energet. opatření (uvedeno zde) doporučí. Náklady na štítek či specialistu (tedy buď to nebo to) lze zahrnout do žádosti o dotaci. Štítek / průkaz si můžete nechat udělat i teď, uchovat doklady a doložit pak s celkovým vyúčtováním dotace.


Co se stane, když mám dům s horší energetickou účinností, tedy D a nižší?
§ Můžete současně využít dotaci Nová zelená úsporám a realizovat některou z podporovaných aktivit.
§ Bude povinností realizovat zároveň aspoň jedno z následujících energetických opatření(nejvhodnější vám doporučí energetický specialista):
1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů
5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6. Dílčí výměna oken
7. Výměna vstupních a balkonových dveří
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla či izolační trojskla

§ V rámci jedné žádosti fyzické osoby může být realizováno i více opatření z uvedeného seznamu

Nový zdroj vytápění s ručním přikládáním.

Je možné si pořídit, v tomto případě musí být součástí zařízení akumulační nádoba o minimálním objemu 55l/kW a to i v případě výrobků s automatickým přikládáním, u kterých výrobce deklaruje také možnost ručního přikládání.


Upřesnění ordinačních hodin

20. ledna 2017 v 11:35 | administrator |  INFORMACE OBCE CVIKOV
Upřesnění ordinačních hodin zdravotnického střediska HVOZD


Rádi uveřejňujeme

26. prosince 2016 v 16:13 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

Přeji všem klidné a příjemné Vánoce, ať už v Mařenicích, Krompachu nebo Trávníku
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2017!

Matěj Carda

PS.: Sledoval jsem změny jízdních řádů, našel jsem tam také jeden dárek pro nás, kteří nejezdí jen autem. Pro cestující z Prahy totiž vzniklo ve všední dny (včetně pátku) pohodlné spojení: na autobus z Prahy Holešovic v 16.00 navazuje v Boru a ve Svoru nový přímý autobus Nový Bor- Krompach. Příjezd okolo 18.30. Cesta tedy vychází na jeden přestup a asi dvě a půl hodiny, což není marné. Takže od dob slavného ,,zahrádkáře'', který dojezdil někdy kolem roku 2000 (?) se nám spojení alespoň trochu zlepšilo.

Za přání s obrázkem, i za zajímavou informaci, panu Cardovi děkujeme.

Kam dál