SPOLKU Trávník a Naděje

Srpen 2011

Co bychom chtěli vylepšit.

16. srpna 2011 v 10:16 | Stani |  AKCE SPOLKU
Na poslední schůzi výboru našeho občanského sdružení jsme připravovali zabezpečení nadcházející výroční členské schůze. Diskutovalo se co se podařilo zlepšit a co ne. Předpokládáme, že členská schůze další možnosti zlepšování ještě navrhne. Pro oživení jsme se zašli podívat na místa ještě z minulosti nesplněných úkolů a také na nová místa, kde bychom chtěli ve spolupráci s MÚ Cvikov zajistit zlepšení současného stavu.

1) Doposavad nevyřešený je úkol odvodnění cesty na Milštejn, až po silničku v Naději. Stav je stále horší, povrch je zdevastovaný neodvodněním plochy skládky dřeva před lesem a těžkou technikou při odstraňování důsledků loňského "tornáda".

Na obrázku vpravo je vidět, že voda z cesty v lese je svedena mimo skládkovou plochu. Nevytéká do cesty.
Celý stav cesty je velmi nebezpečný pro turistiku, je devastační i pro motorová vozidla jedoucí k chalupám našich členů.
Řešením je vybudování svodné škarpy, problém je její dolní vyústění na silničku. Bez této úpravy je oprava nemožná.

2) Dalším opakovaným požadavkem na opravu je stav silničky z Trávníka do Naděje. Těžká lesní technika, zejména svozová vozidla, ničí tuto silničku. Dobře je to vidět na rovince před penzionem U Naděje. V některých místech se již vytvářejí výmoly. Silnička je ve správě obce. Několik let požadujeme její opravu. Na úrovni obce proběhla v minulosti jednání se zúčastněnými firmami lesních závodů. Zejména v důsledku loňské kalamity by bylo třeba opět jednat s Lesy Č.R., aby na opravu přispěly, jako hlavní devastátor této komunikace.


3) Trvolou "bolestí" jsou neukáznění, lépe řečeno bezohlední řidiči motorových vozidel, kteří projíždějí po hlavní silnici Trávníkem. Předepsaná padesátka je pro mnohé jen úsměvnou záležitostí. Přitom nepřehledná zatáčka "u Šveců" je velmi nebezpečná. V případě silničky do Naděje je smutným faktem, že ne zrovna ohleduplní řídiči jsou někteří obyvatelé Naděje, nebo jejich návštěvníci. Omezení na 40km/hod a dokonce na 30km/hod je zbytečným paradoxem v případě, kdyby si řidiči uvědomili, že jedou po obslužné komunikaci, která slouží chodcům, cyklistům a hlavně prochází místy, kde je i možný pohyb dětí.Cedule jsou bohužel často zbytečné, protože přirozená ohleduplnost mnohým řidičům chybí.Je smutné, že se naše OS obrací na Městskou policii Cvikov, která změří rychlost radarem. Tato spolupráce byla obnovena po změnách v předpisech. Více by ale pomohla osvěta, kterou by naši členové a příznivci prováděli "doma" a ve svém okolí. O bezohledných řidičích se většinou ví.

4) Je smutným jevem, že "sběrači" železa se nezastaví ani u ukradení krytů odvodňovacích strouh. V Trávníku se tak stalo již podruhé.

V případě odbočky u zrcadla do dolního Trávníka je třeba zajistit zrekonstruování odvodnění cesty a osadit strouhu "neprodejnou" mříží, stejně jako na odbočce na "kopec".

5) "Nebezpečná" zatáčka u Šveců se může stát v období mrazů místem těžké nehody. Může se tak stát proto,


že škarpa po levé straně silnice je před odbočkou " na kopec" zanesená, je mělká a přetéká v silném proudu v místě zatáčky na pravou stranu silnice. V tomto místě se vytváří ledovka. Silnici spravují silničáři v Č. Lípě. Bude třeba, aby je MÚ Cvikov na tuto závadu upozornil.

6) O několik metrů blíže ke Cvikovu je na otočce několik stříbrných smrků, které do loňského "tornáda" tvořily velmi hezkou skupinu stromů při vjezdu do Trávníka. Nyní jsou smutným torzem.


Oba krajní stromy zaačaly zvedat větve a asi vytvoří nové špičky. Potřebovaly by ale seříznout došikma roztřepený kmen. Bohužel ten prostřední je poškozený tak, že asi bude nutné jej likvidovat. To je nový námět pro jednání s obcí.

7) Sekání trávy. O tomto se určitě na naší schůzi bude hovořit. Služby města Cvikova svůj úkol posekat trávu na obecních pozemcích, především okolo cest splnily dobře. Pastvinářská firma Jagra to provedla pro nás "na poslední chvíli", ale pro příští rok je dohodnuta změna termínu. Problémové jsou některé soukromé parcely majitelů, kteří se o ně nestarají, jako o tuto vedle Zámečku.


Každý rok jsou někteří majitelé upozorněni MÚ Cvikov, že je jejich povinností zamezit sekáním šíření plevelů. Současně jim je nabídnuto, že nemohou-li tuto povinnost splnit, mohou za úplatu využít Služeb Města Cvikova.
V případě této parcely se tak v minulosti již stalo. Neposekání může mít za následek i finanční pokutu.

Zveřejnili jsme několik námětů k diskuzi. Předpokládáme, že takovýmto způsobem bychom Vás chtěli informovat o aktivitách našeho sdružení. Dofáme, že využijete kontaktní adresu a zašlete nám své náměty, případně i s fotografiemi k možnému zveřejnění na našich stránkách. Tuto činnost časově neomezujeme. Upozorňujeme pouze, že jde o záležitosti, které by měly přispívat ke zlepšování životního prostředí Trávníka a Naděje a rozvíjet naší vzájemnou spolupráci.

Úvodem

14. srpna 2011 v 21:47 O SPOLKU
Vážení členové našeho občanského sdružení a naši příznivci.
Právě jste si otevřeli naše nové webové stránky.
Vítáme Vás na nich.
Naše nové stránky budou souhrnem aktuálních informací a zpráv, které se dotýkají Trávníka a Naděje.
Budeme Vás informovat o záměrech obce města Cvikova, jeho aktivitách, kterých se můžeme zúčastnit. Z rozhodnutí orgánů města vybereme důležité zprávy týkající se Trávníka a Naděje. Poskytneme informace o dění v okolních obcích a v našem regionu Trojmezí.
Určitě se budeme snažit Vám předávat co nejaktuálnější informace o činnosti našeho sdružení.
Rozsah našich zpráv bude pouze informativní.
Předpokládáme ale, že v rubrice dotazy a odpovědi. budeme reagovat na Vaše připomínky a náměty na činnost sdružení, které nám zašlete.
Věříme, že se nám podaří naše stránky včas aktualizovat a vylepšovat.
Za spolupráci Vám předem děkujeme.
S pozdravem
Výbor občanského sdružení.

Podívali jsme se

8. srpna 2011 v 20:08 NAŠE AKTUALITY
V prosinci se má otevírat. Je to nadějné, už se kope.

Stanovy Sdružení

8. srpna 2011 v 17:10 O SPOLKU

Stanovy

Občanského sdružení osad Trávník a Naděje města Cvikova


I. Základní ustanovení

 1. Občanské sdružení s názvem "Trávník a Naděje", dále jen Sdružení, je dobrovolnou zájmovou organizací občanů podle Zák. č. 83/1990 Sb.
 2. Sdružení je právnickou osobou.
 3. Sdružení sdružuje fyzické i právnické osoby usilující o rozvoj obce Cvikov - Trávník a Naděje.
 4. Sídlem Sdružení je Trávník 82, 471 56 Mařenice, okr. Česká Lípa.


II. Cíle jeho činnosti a poslaní sdružení
 1. Zastupovat zájmy členů sdružení v jednáních s obcí. Být kvalitním partnerem MěÚ Cvikov.
 2. Podílet se na rozvoji osad Trávníma Naděje a organizovat akce k jejich rozvoji.
 3. Ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy se podílet na ochraně životního prostředí regiónu.
 4. Spolupracovat s organizacemi, které regiónu Trávník - Naděje vyvíjejí činnost.
 5. Organizovat společenské akce, které přispějí k posílení přátelských vztahů občanů v Trávníku a Naději.
 6. Budovat ekonomickou a materiální základnu pro plnění svých záměrů.
 7. Spolupracovat s veřejnými sdělovacími prostředky při propagaci regiónu.
 8. Usilovat o vytváření co nejlepších podmínek občanského soužití, zejména pro oddech a rekreaci členů Sdružení.
 9. Svojí činností, včetně hospodářského vybavení z majetku Sdružení, napomáhat svým členům ve zvelebování životního prostředí jejich domů a chalup.

III. Členská základna Sdružení
 1. Členství ve Sdružení je:
a) řádné
b) kolektivní
c) čestné

a) Řádné členství
Řádnými členy Sdružení se mohou stát občané ČR starší 15 let, kteří se rozhodli podporovat cíle Sdružení a plnit členské povinnosti. Členství vzniká dnem přijetí.

b) Kolektivní členství
Kolektivním členem Sdružení se mohou stát především právnické osoby, které hodlají podporovat cíle Sdružení. Kolektivní člen má prostřednictvím svého zástupce stejná práva povinnosti jako řádný člen.

c) Čestné členství
Fyzická i právnická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o plnění cílů Sdružení, má být zvolena čestným členem. Čestné členství může být přiznáno i cizím státním příslušníkům. Čestní členové, pokud nejsou současně řádnými členy, jsou oproštěny od povinností řádných členů a s výjimkou volebního práva mají stejná práva jako řádný člen.

2. Práva řádných členů:
a) Účastnit se zasedání členských schůzí při projednávání všech otázek, týkajících se Sdružení a právem hlasovacím.
b) Volit a být volen do orgánů Sdružení.
c) Účastnit se akcí Sdružení a požívat členské výhody.
d) Být informován o záměrech a činnosti Sdružení.
e) Podílet se na využívání společného majetku Sdružení.
3. Povinnosti řádných členů
a) Podle svých možností se účastnit práce Sdružení. Účast na činnosti Sdružení je zcela dobrovolná.
b) Podle svých možností plnit úkoly, vyplývající ze svěřené funkce a členství v pracovních orgánech Sdružení.
c) Platit včas členské příspěvky, stanovené členskou schůzí.

4. Zánik členství
a) Písemnou dohodou.
b) Vystoupením ze Sdružení na základě písemného oznámení výboru Sdružení.
c) Úmrtím člena
d) Zánikem právnické osoby.

IV. Orgány Sdružení

 1. Obecná ustanovení
Orgány Sdružení jsou:
a) Členská schůze
b) Výbor
c) Kontrolní a revizní komise
d) Pracovní komise

Do orgánů sdružení mohou být voleni jen členové Sdružení starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou kolektivními členy Sdružení.

a) Členská schůze
· Je nejvyšším orgánem Sdružení, jejímž prostřednictvím uplatňují všichni členové své právo se podílet na činnosti Sdružení a na právu kontroly činnosti Sdružení.
· Schvaluje a mění stanovy Sdružení
· Schvaluje plán činnosti Sdružení
· Schvaluje zásadní otázky, související s činností a hospodařením Sdružení
· Projednává a schvaluje rozpočet a zprávy výboru o hospodaření
· Rozhoduje o přijetí nových členů sdružení
· Rozhoduje o ukončení členství ve Sdružení
· Volí a odvolává členy orgánů Sdružení
· Rozhoduje o zániku Sdružení podle Zák. č. 83/1993 Sb.
· Rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání v případě zániku
· Projednává zprávy dalších orgánů Sdružení
· Schvaluje revizní zprávu o hospodaření Sdružení

Členskou schůzi svolává výbor Sdružení podle potřeby a to nejméně jednou ročně.

Mimořádnou členskou schůzi musí výbor svolat, pokud je to přáním nadpoloviční většiny členů Sdružení. Výbor Sdružení svolává členskou schůzi nejméně 21 dní před jejím konáním a to písemně doručením pozvánky. Členská schůze je usnášeníschopná, byla -li řádně svolána a účastní-li se jí nadpoloviční většina členů Sdružení.Členská s chůze rozhoduje prostou většinou hlasů, způsob hlasování určí členská schůze. Jednání členské schůze řídí předseda sdružení nebo jiný výborem pověřený člen výboru. Členská schůze stanoví další pravomoci výboru.

Zasedání členské schůze je přístupné veřejnosti. Přítomní občané mají povinnost účastníků shromáždění podle Zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Nesmějí zasahovat do jednání, pokud předsedající nerozhodne jinak.

b) Výbor
b1) Výbor je výkonným a statutárním orgánem Sdružení a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.
b2) Výbor je oprávněn jednat jménem Sdružení, navenek ve všech věcech jménem výboru jedná jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen v pořadí, stanoveném výborem.
b3) Právní úkony výboru, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za výbor předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
b4) Výbor může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním Sdružení jiné fyzické nebo právnické osoby.
b5) Volební období výboru je čtyři roky. (změna odhlasována na VČS 2006)
b6) Výbor má lichý počet členů. Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a podle potřeby výbor pověří další své členy vedením agendy Sdružení.
b7) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů a předseda nebo místopředseda.
b8) Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
b9) Jednání výboru svolává a řídí předseda (místopředseda) podle plánu práce, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.

c) Kontrolní a revizní komise
· Je orgánem voleným členskou schůzí na volební období 4 let.
· Má lichý počet členů, nejméně je tříčlenná
· Ze svého středu volí předsedu
· Kontroluje dodržování stanov, plnění usnesení, dodržování obecně závazných právních předpisů
· Kontroluje hospodaření s majetkem Sdružení
· Napomáhá při řešení sporů v rámci činnosti Sdružení
· Písemně informuje nejméně jedenkrát ročně členskou schůzi o své činnosti
· Zúčastňuje se podle svého uvážení schůzí výboru.

d) Pracovní komise
· Zřizuje podle potřeby členská schůze na návrh výboru
· Organizují specifickou činnost Sdružení (kulturní, sportovní, společenské akce, využívání vybavení- zapůjčování, pronájem)

V. Zásady hospodaření a majetek Sdružení
1. Majetek Sdružení tvoří hmotné a finanční prostředky, jejichž zdrojem jsou zejména:
a) členské příspěvky členů Sdružení
b) příjmy z hospodářské činnosti
c) výnosy ze společenských akcí
d) příspěvky a dary od fyzických a právnických osob
e) příspěvky od organizací státní správy a samosprávy
f) ostatní zákonité příjmy a výnosy
2. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze na období nejméně jednoho roku.
a) výbor předkládá členské schůzi jedenkrát ročně návrh finančního rozpočtu na celý rok
b) výbor předkládá členské schůzi hodnocení plnění rozpočtu za uplynulý rok
c) majetkovou evidenci, veškeré příjmy a vydání vede výbor podle platných finančních předpisů
d) výbor zabezpečuje majetkové vypořádání při zániku Sdružení podle rozhodnutí členské schůze
3. Majetek Sdružení slouží k organizování akcí v souladu s posláním a cíli Sdružení. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR.

VI. Zánik Sdružení
 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, jestliže se na jeho zániku dohodne dvoutřetinová většina členů sdružení na členské schůzi.
 2. Sdružení zaniká sloučením s jinou organizací. O sloučení rozhoduje nadpoloviční většina členů na členské schůzi.
 3. Pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění podle Zák. č. 83/1990 Sb.
 4. Likvidací.
 5. O způsobu majetkového vypořádání rozhodne členská schůze na návrh výboru.
 6. O zbylém majetku Sdružení rozhodne členská schůze na návrh výboru.

VII. Závěrečné ustanovení
 1. Tyto stanovy byly projednány na ustavující schůzi Sdružení, která se konala dne 9.10.1999.
 2. Schůze zvolila přípravný výbor ve složení: P. Rutar, A. Marková, J. Lišková, J. Šafařík, Ing. A. Moravec, V: Švecová a V. Petr.
 3. Do doby ustavení orgánů, uvedených shora, jedná jménem Sdružení p. P. Rutar.