SPOLKU Trávník a Naděje

Stanovy Sdružení

8. srpna 2011 v 17:10 |  O SPOLKU

Stanovy

Občanského sdružení osad Trávník a Naděje města Cvikova


I. Základní ustanovení

 1. Občanské sdružení s názvem "Trávník a Naděje", dále jen Sdružení, je dobrovolnou zájmovou organizací občanů podle Zák. č. 83/1990 Sb.
 2. Sdružení je právnickou osobou.
 3. Sdružení sdružuje fyzické i právnické osoby usilující o rozvoj obce Cvikov - Trávník a Naděje.
 4. Sídlem Sdružení je Trávník 82, 471 56 Mařenice, okr. Česká Lípa.


II. Cíle jeho činnosti a poslaní sdružení
 1. Zastupovat zájmy členů sdružení v jednáních s obcí. Být kvalitním partnerem MěÚ Cvikov.
 2. Podílet se na rozvoji osad Trávníma Naděje a organizovat akce k jejich rozvoji.
 3. Ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy se podílet na ochraně životního prostředí regiónu.
 4. Spolupracovat s organizacemi, které regiónu Trávník - Naděje vyvíjejí činnost.
 5. Organizovat společenské akce, které přispějí k posílení přátelských vztahů občanů v Trávníku a Naději.
 6. Budovat ekonomickou a materiální základnu pro plnění svých záměrů.
 7. Spolupracovat s veřejnými sdělovacími prostředky při propagaci regiónu.
 8. Usilovat o vytváření co nejlepších podmínek občanského soužití, zejména pro oddech a rekreaci členů Sdružení.
 9. Svojí činností, včetně hospodářského vybavení z majetku Sdružení, napomáhat svým členům ve zvelebování životního prostředí jejich domů a chalup.

III. Členská základna Sdružení
 1. Členství ve Sdružení je:
a) řádné
b) kolektivní
c) čestné

a) Řádné členství
Řádnými členy Sdružení se mohou stát občané ČR starší 15 let, kteří se rozhodli podporovat cíle Sdružení a plnit členské povinnosti. Členství vzniká dnem přijetí.

b) Kolektivní členství
Kolektivním členem Sdružení se mohou stát především právnické osoby, které hodlají podporovat cíle Sdružení. Kolektivní člen má prostřednictvím svého zástupce stejná práva povinnosti jako řádný člen.

c) Čestné členství
Fyzická i právnická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o plnění cílů Sdružení, má být zvolena čestným členem. Čestné členství může být přiznáno i cizím státním příslušníkům. Čestní členové, pokud nejsou současně řádnými členy, jsou oproštěny od povinností řádných členů a s výjimkou volebního práva mají stejná práva jako řádný člen.

2. Práva řádných členů:
a) Účastnit se zasedání členských schůzí při projednávání všech otázek, týkajících se Sdružení a právem hlasovacím.
b) Volit a být volen do orgánů Sdružení.
c) Účastnit se akcí Sdružení a požívat členské výhody.
d) Být informován o záměrech a činnosti Sdružení.
e) Podílet se na využívání společného majetku Sdružení.
3. Povinnosti řádných členů
a) Podle svých možností se účastnit práce Sdružení. Účast na činnosti Sdružení je zcela dobrovolná.
b) Podle svých možností plnit úkoly, vyplývající ze svěřené funkce a členství v pracovních orgánech Sdružení.
c) Platit včas členské příspěvky, stanovené členskou schůzí.

4. Zánik členství
a) Písemnou dohodou.
b) Vystoupením ze Sdružení na základě písemného oznámení výboru Sdružení.
c) Úmrtím člena
d) Zánikem právnické osoby.

IV. Orgány Sdružení

 1. Obecná ustanovení
Orgány Sdružení jsou:
a) Členská schůze
b) Výbor
c) Kontrolní a revizní komise
d) Pracovní komise

Do orgánů sdružení mohou být voleni jen členové Sdružení starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou kolektivními členy Sdružení.

a) Členská schůze
· Je nejvyšším orgánem Sdružení, jejímž prostřednictvím uplatňují všichni členové své právo se podílet na činnosti Sdružení a na právu kontroly činnosti Sdružení.
· Schvaluje a mění stanovy Sdružení
· Schvaluje plán činnosti Sdružení
· Schvaluje zásadní otázky, související s činností a hospodařením Sdružení
· Projednává a schvaluje rozpočet a zprávy výboru o hospodaření
· Rozhoduje o přijetí nových členů sdružení
· Rozhoduje o ukončení členství ve Sdružení
· Volí a odvolává členy orgánů Sdružení
· Rozhoduje o zániku Sdružení podle Zák. č. 83/1993 Sb.
· Rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání v případě zániku
· Projednává zprávy dalších orgánů Sdružení
· Schvaluje revizní zprávu o hospodaření Sdružení

Členskou schůzi svolává výbor Sdružení podle potřeby a to nejméně jednou ročně.

Mimořádnou členskou schůzi musí výbor svolat, pokud je to přáním nadpoloviční většiny členů Sdružení. Výbor Sdružení svolává členskou schůzi nejméně 21 dní před jejím konáním a to písemně doručením pozvánky. Členská schůze je usnášeníschopná, byla -li řádně svolána a účastní-li se jí nadpoloviční většina členů Sdružení.Členská s chůze rozhoduje prostou většinou hlasů, způsob hlasování určí členská schůze. Jednání členské schůze řídí předseda sdružení nebo jiný výborem pověřený člen výboru. Členská schůze stanoví další pravomoci výboru.

Zasedání členské schůze je přístupné veřejnosti. Přítomní občané mají povinnost účastníků shromáždění podle Zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Nesmějí zasahovat do jednání, pokud předsedající nerozhodne jinak.

b) Výbor
b1) Výbor je výkonným a statutárním orgánem Sdružení a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.
b2) Výbor je oprávněn jednat jménem Sdružení, navenek ve všech věcech jménem výboru jedná jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen v pořadí, stanoveném výborem.
b3) Právní úkony výboru, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za výbor předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
b4) Výbor může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním Sdružení jiné fyzické nebo právnické osoby.
b5) Volební období výboru je čtyři roky. (změna odhlasována na VČS 2006)
b6) Výbor má lichý počet členů. Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a podle potřeby výbor pověří další své členy vedením agendy Sdružení.
b7) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů a předseda nebo místopředseda.
b8) Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
b9) Jednání výboru svolává a řídí předseda (místopředseda) podle plánu práce, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.

c) Kontrolní a revizní komise
· Je orgánem voleným členskou schůzí na volební období 4 let.
· Má lichý počet členů, nejméně je tříčlenná
· Ze svého středu volí předsedu
· Kontroluje dodržování stanov, plnění usnesení, dodržování obecně závazných právních předpisů
· Kontroluje hospodaření s majetkem Sdružení
· Napomáhá při řešení sporů v rámci činnosti Sdružení
· Písemně informuje nejméně jedenkrát ročně členskou schůzi o své činnosti
· Zúčastňuje se podle svého uvážení schůzí výboru.

d) Pracovní komise
· Zřizuje podle potřeby členská schůze na návrh výboru
· Organizují specifickou činnost Sdružení (kulturní, sportovní, společenské akce, využívání vybavení- zapůjčování, pronájem)

V. Zásady hospodaření a majetek Sdružení
1. Majetek Sdružení tvoří hmotné a finanční prostředky, jejichž zdrojem jsou zejména:
a) členské příspěvky členů Sdružení
b) příjmy z hospodářské činnosti
c) výnosy ze společenských akcí
d) příspěvky a dary od fyzických a právnických osob
e) příspěvky od organizací státní správy a samosprávy
f) ostatní zákonité příjmy a výnosy
2. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze na období nejméně jednoho roku.
a) výbor předkládá členské schůzi jedenkrát ročně návrh finančního rozpočtu na celý rok
b) výbor předkládá členské schůzi hodnocení plnění rozpočtu za uplynulý rok
c) majetkovou evidenci, veškeré příjmy a vydání vede výbor podle platných finančních předpisů
d) výbor zabezpečuje majetkové vypořádání při zániku Sdružení podle rozhodnutí členské schůze
3. Majetek Sdružení slouží k organizování akcí v souladu s posláním a cíli Sdružení. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR.

VI. Zánik Sdružení
 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, jestliže se na jeho zániku dohodne dvoutřetinová většina členů sdružení na členské schůzi.
 2. Sdružení zaniká sloučením s jinou organizací. O sloučení rozhoduje nadpoloviční většina členů na členské schůzi.
 3. Pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění podle Zák. č. 83/1990 Sb.
 4. Likvidací.
 5. O způsobu majetkového vypořádání rozhodne členská schůze na návrh výboru.
 6. O zbylém majetku Sdružení rozhodne členská schůze na návrh výboru.

VII. Závěrečné ustanovení
 1. Tyto stanovy byly projednány na ustavující schůzi Sdružení, která se konala dne 9.10.1999.
 2. Schůze zvolila přípravný výbor ve složení: P. Rutar, A. Marková, J. Lišková, J. Šafařík, Ing. A. Moravec, V: Švecová a V. Petr.
 3. Do doby ustavení orgánů, uvedených shora, jedná jménem Sdružení p. P. Rutar.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama