SPOLKU Trávník a Naděje

Září 2011

STALO SE V ZÁŘÍ

29. září 2011 v 22:35 | stani |  NAŠE AKTUALITY
Především se omlouváme všem členům a příznivcům našeho OS, že se na stránkách našeho blogu tři týdny nic nedělo. Šlo o technický problém, došlo k odpojení od Internetu. Doufejme, že se vše již se zdarem vyřešilo.

Navštívili jsme paní starostku.

V pátek 9. září jsme ve skupině p. Rutar, p. Procházka a p. Stanislav navštívili na radnici paní starostku Mgr. Šárku Jakobi. Paní starostce jsme předali zápis a usnesení z VČS. Vysvětlili jsme některé obavy a doporučení k životnímu prostředí v Trávníku a Naději, která zazněla na naší schůzi. Také jsme paní starostce předali fotodokumentaci k těmto záležitostem. Z diskuze jen informativně:
Upozornili jsme, že Lesy ČR dokončují rekonstrukci cesty na Milštejn a požádali jsme, aby město urychleně jednalo o možnosti kooperace v případě oprav cest a silničky do Naděje, které byly poničeny při svozu dřeva po loňské kalamitě.
Zastupitelstvo rozhodlo o platnosti ceníku ve sběrném dvoře - pokud nemáte trvalé bydliště v Trávníku-Naději, pak ve sběrném dvoře budete za odložení odpadu platit podle ceníku. Upozornili jsme, že to bude podporovat nepořádky u kontejnerů a popelnic.
Požadavek na zřízení informačního radaru, měřícího rychlost v Trávníku, je těžko splnitelný, jde o drahou investici, město má málo finančních prostředků.
Bylo nám doporučeno, abychom se písemně obrátili na Radu Zastupitelstva, která má možnost rozhodnout o náročnějších realizacích požadavků z naší členské schůze. Obdobně máme postupovat i v případě přiblížení cyklostezky a zimní běžecké trati blíže k Trávníku.

Paní starostka nám doporučila, abychom vše projednali následně s ředitelem SMC panem Křovákem.
V pondělí 22.září jsme do podatelny doručili dopis Radě Zastupitelstva, která o něm v úterý jednala. S případnou odpovědí Vás seznámíme.

Z jednání s ředitelem SMC.

V pondělí 12. září jsme navštívili ( p.Rutar a p. Stanislav) ředitele SMC p. Křováka.
Předali jsme mu zápis z VČS a fotodokumentaci. V případě cesty na Milštejn pan ředitel přislíbil jednat s Lesy ČR. Projednali jsme nutnost oprav silniček do dolního Trávníku a do Naděje, opravu svodného žlabu od zrcadla do dolního Trávníku. A některé další drobnosti.
V té době již byla provedena oprava cesty k Novotným a Sittům, zdevastovaná těžbou dřeva z obecního lesa a dešti. Díry byly zaválcovány drobným štěrkem. Podle našeho názoru je oprava nedostačující, déšť štěrk vyplavuje na silničku do Naděje.

Byla provedena oprava svodného žlabu u zrcadla v Trávníku. Byla namontována nová mříž. Obetonování bylo pouze opraveno, ale nebylo zesíleno.

Asfaltovým štěrkem byly zaválcovány největší výmoly v celé délce silniček do dolního Trávníku a do Naděje až k Hamru. Stav se určitě zlepšil, zejména pro jízdu na kole je stav bezpečnější. Základní problém rozlámání povrchu po svozu dřeva tato potřebná, leč provizorní oprava neřeší.


Lesy ČR dokončily opravu cesty na Milštejn.

Naválcováním hrubého štěrku byla opravena celá cesta od odbočky ze silničky do Naděje. Od lesní závory byla vyčištěna svodná škarpa podél lesa, odvádějící vodu z lesní cesty na Milštejn.


Je škoda, že nebyla vyměněna roura pod závorou. Je úzká a při dešti se zaplavuje a ucpává. Pan Rutar jednal s Lesy ČR v Č. Lípě o dodatečnou výměnu svodné roury u závory za větší. Je možné, že Lesy ještě rouru vymění.


V dopise Radě Zastupitelstva MC jsme uvedli, že Lesy ČR opravily i část cesty od odbočky na Milštejn, která je v majetku obce, ale pokud obec nedokončí povrchovou úpravu cesty a neprovede se odvodnění dešťové vody do rekonstruované škarpy, bude tato oprava neúčinná.


Čekáme na rozhodnutí Rady Zastupitelstva.

Informace z 18. schůze Rady města Cvikova 20. září 2011

účast: 6 členů rady , 1 omluven PharmDr. Skopová

393/11
Bere na vědomí dopis občanského sdružení Trávník a Naděje z 20. srpna 2011 s požadavky na opravy místních komunikací a cest. Požadavky postupně řešeny dle možností města. Na požadavky odpoví starostka města dle projednání. (6 pro, 1 nepřítomen)

Zápis a usnesení z VČS

17. září 2011 v 13:52 | Rutar |  AKCE SPOLKU

Zápis z výroční členské schůze

Občanského sdružení Trávník a Naděje

konané 20.8.2011

(autorizovaný)


Schůzi zahájil p. Stanislav. Uvítal tajemníka MÚ Cvikov p. Petera, ekoložku MU sl. Kolbabovou a velitele MP p. Máslíka.

Sdružení má 47 členů, účast na výroční schůzi 37 členů, schůze je usnášeníschopná.


Zprávu o činnosti sdružení přednesl předseda sdružení p. Rutar.

Omluvil neúčast paní starostky a pana místostarosty, kteří mají dovolenou.

Zrekapituloval řešení problémů, diskutovaných na členské schůzi v srpnu 2010 a o kterých jednal výbor OS. Stále trvá několikaletý problém zanášení zatáčky silnice v Naději (v zimě je na místě ledová plotna) a problém s likvidací odpadu ve sběrném dvoře (používaný ceník není autorizovaný). Informoval o jednání zástupců OS na MÚ Cvikov a o svém jednání s dobytkářem p. Kitzlerem ohledně sekání pastvin. Osadní výbor neuskuteční letos v Trávníku Setkání sousedů pro problémy se zafinancováním (obdobná akce za účasti kapely p. Žáka proběhne ve Cvikově). Byl nově za účasti MÚ Cvikov zpracován aktualizovaný seznam držitelů chalup v Trávníku a Naději, který bude sloužit pro potřeby Občanského sdružení (OS), Policie ČR, Městské Policie, Zdravotní službě, Hasičskému sboru a České poště.

Pí Švecová podala informaci o hospodaření OS. Stav pokladny je 11 433 Kč, výdaje v uplynulém roce byly minimální (pouze za poštovné) a do pokladny byla vrácena suma 1 tis. Kč za neuskutečněné náklady za loňské Setkání sousedů.

Předseda rev. komise p. Dědina konstatoval, že hospodaření OS je v pořádku.


Tajemník MÚ p. Peter k problému sběrného dvora doporučil, aby OS poslalo své stanovisko k využívání sběrného dvora a platnosti ceníku Radě či Zastupitelstvu města Cvikova. Obdobně bychom měli požádat, aby upravované běžecké tratě byly navázány na Trávník a Naději. Dále informoval o zahájení výstavby Pennymarketu (plánované dokončení je do 12/2011, ale stavba se pravděpodobně protáhne do r. 2012). K přestavbě bývalého hotelu Sever uvedl, že v září proběhne pro občany Den otevřených dveří. Objekt bude sloužit po dobu 5 let pouze nevýdělečným účelům (internetová kavárna, klubovny, sál, informační středisko). Starostka města Cvikova projednávala možnost jízd vláčku Cvikov - Oybin na příští rok.

Ekoložka pí Kolbabová informovala o problémech se sekáním luk. Dobytkáři k sekání využívají nejzazší možný termín (s využitím evidence MZ o plochách, chráněných kvůli hnízdění ptáků). Soukromé vlastníky pozemků je možno vyzývat k sekání podle ustanovení zákona o zabránění šíření plevelů, ale pokud výzvu nerespektují není možná žádný postih.

Velitel městské policie p. Máslík informoval o možnostech měření rychlosti na silničkách ve správě města (bude zajišťováno, ovšem z kapacitních důvodů jen omezeně). Rozhodování o zřizování značek pro omezení rychlosti je v pravomoci MÚ Nový Bor. Doporučil, abychom písemně požádali o vymezení Trávníku a Naděje jako obytné zóny s rychlostí omezenou na 30 km/h, případně i o instalaci informačního radaru na hlavní silnici v Trávníku. Přislíbil pravidelnější projíždění naší lokality vozidlem MP.


V diskusi nejprve informoval p. Stanislav o vytvoření internetových stánek našeho Sdružení na adrese travniknadeje.blog.cz . Stránky bude spravovat p. Stanislav. Na stránkách budou soustředěny informace pro členy sdružení a v rámci komentářů nebo mailem na e-mailovou adresu p. Stanislava je možno vznášet připomínky a náměty. Na stránkách jsou i stanovy OS, pozvánky na různé akce a problematika údržby silnic je tam doložena i fotograficky.

Dále p. Stanislav jménem výboru navrhl, aby z financí OS byla zakoupen další žebřík 3x11 příček, který by byl uložen u některého člena v Naději a sloužil tamějším členům sdružení (20 členů).

Po loňské kalamitě zůstaly stromy na otočce v Trávníku poškozené, doporučuje se jeden porazit a zbývající upravit. Tajemník MÚ doporučil věc projednat s vedoucím SMC ing. Křovákem.

P. Krbeček konstatoval, že i pozemky některých v Trávníku trvale žijících občanů zůstávají řadu let neposekané (např. p. Ryp, předseda Osadního výboru), stejně jako některé pozemky , patřící městu Cvikov. Takovým problémem je neupravená bažina kolem potoka v dolní části Trávníka, kde podle vyjádření místních chalupářů došlo při opravě propustku k tomu, že roura v propustku je nad úrovní dna potoka a tak před propustkem vzniká bažinatý rybníček.

K tomu konstatuje předseda OS, že i tuto věc projednáme s vedoucím SMC. Současně doporučil, aby členové obdobné problémy zaznamenávali fotograficky a předali výboru Sdružení pro další jednání.

Dále byl v diskusi zmíněn problém dodržování rychlosti na místních komunikacích. Ani umístění značek nepomůže, pokud se řidiči nebudou chovat předpisově.

P. Stanislav upozornil, že v příštím roce končí volební období stávajícího výboru a požádal členy, aby již v předstihu uvažovali o generační obměně členů výboru.


Na závěr jednání přednesl p. Stanislav návrh usnesení:

Členská schůze

a) Schvaluje:

- zprávu o činnosti výboru OS

- zprávu o hospodaření OS

- zprávu o kontrole hospodaření OS

b) souhlasí se zakoupením žebříku 3x11 příček pro potřebu členů v Naději

c) ukládá výboru, aby písemně zpracoval a projednal s orgány města Cvikova:

- odvodnění a opravu cesty na Milštejn, (opakovaně)

- opravu cesty k Novotným(č.p.79), k Sittům (č.p.86) a k pí Krupkové pod vodárnou.

- obnovení škarpy na silnici u Hamplů (č.p.22), (je v působnosti Správy silnic Č. Lípa)

- využívání sběrného dvora, (autorizace ceníku)

- umístění značek "obytná zóna",

- instalaci informačního radaru v Trávníku na průjezdu silnice

Cvikov-Mařenice,

- likvidaci bažiny v dolní části Trávníku,

- úpravu poškozených stromů na otočce u silnice v Trávníku,

- navázání zimní běžecké trati na Trávník a Naději.

d) bere na vědomí zřízení internetových stránek OS

e) vyjadřuje

- poděkování MÚ Cvikov za zajištění letního provozu silničního vláčku

Cvikov- Oybin

- poděkování pí. Plíhalové z MÚ Cvikov za doplnění jmen nových majitelů

nemovitostí do seznamu majitelů chalup v Trávníku a Naději.
Pavel R u t a r

předseda OSV Trávníku 20.8.2011


Zapsal: Procházka