SPOLKU Trávník a Naděje

Zápis a usnesení z VČS

17. září 2011 v 13:52 | Rutar |  AKCE SPOLKU

Zápis z výroční členské schůze

Občanského sdružení Trávník a Naděje

konané 20.8.2011

(autorizovaný)


Schůzi zahájil p. Stanislav. Uvítal tajemníka MÚ Cvikov p. Petera, ekoložku MU sl. Kolbabovou a velitele MP p. Máslíka.

Sdružení má 47 členů, účast na výroční schůzi 37 členů, schůze je usnášeníschopná.


Zprávu o činnosti sdružení přednesl předseda sdružení p. Rutar.

Omluvil neúčast paní starostky a pana místostarosty, kteří mají dovolenou.

Zrekapituloval řešení problémů, diskutovaných na členské schůzi v srpnu 2010 a o kterých jednal výbor OS. Stále trvá několikaletý problém zanášení zatáčky silnice v Naději (v zimě je na místě ledová plotna) a problém s likvidací odpadu ve sběrném dvoře (používaný ceník není autorizovaný). Informoval o jednání zástupců OS na MÚ Cvikov a o svém jednání s dobytkářem p. Kitzlerem ohledně sekání pastvin. Osadní výbor neuskuteční letos v Trávníku Setkání sousedů pro problémy se zafinancováním (obdobná akce za účasti kapely p. Žáka proběhne ve Cvikově). Byl nově za účasti MÚ Cvikov zpracován aktualizovaný seznam držitelů chalup v Trávníku a Naději, který bude sloužit pro potřeby Občanského sdružení (OS), Policie ČR, Městské Policie, Zdravotní službě, Hasičskému sboru a České poště.

Pí Švecová podala informaci o hospodaření OS. Stav pokladny je 11 433 Kč, výdaje v uplynulém roce byly minimální (pouze za poštovné) a do pokladny byla vrácena suma 1 tis. Kč za neuskutečněné náklady za loňské Setkání sousedů.

Předseda rev. komise p. Dědina konstatoval, že hospodaření OS je v pořádku.


Tajemník MÚ p. Peter k problému sběrného dvora doporučil, aby OS poslalo své stanovisko k využívání sběrného dvora a platnosti ceníku Radě či Zastupitelstvu města Cvikova. Obdobně bychom měli požádat, aby upravované běžecké tratě byly navázány na Trávník a Naději. Dále informoval o zahájení výstavby Pennymarketu (plánované dokončení je do 12/2011, ale stavba se pravděpodobně protáhne do r. 2012). K přestavbě bývalého hotelu Sever uvedl, že v září proběhne pro občany Den otevřených dveří. Objekt bude sloužit po dobu 5 let pouze nevýdělečným účelům (internetová kavárna, klubovny, sál, informační středisko). Starostka města Cvikova projednávala možnost jízd vláčku Cvikov - Oybin na příští rok.

Ekoložka pí Kolbabová informovala o problémech se sekáním luk. Dobytkáři k sekání využívají nejzazší možný termín (s využitím evidence MZ o plochách, chráněných kvůli hnízdění ptáků). Soukromé vlastníky pozemků je možno vyzývat k sekání podle ustanovení zákona o zabránění šíření plevelů, ale pokud výzvu nerespektují není možná žádný postih.

Velitel městské policie p. Máslík informoval o možnostech měření rychlosti na silničkách ve správě města (bude zajišťováno, ovšem z kapacitních důvodů jen omezeně). Rozhodování o zřizování značek pro omezení rychlosti je v pravomoci MÚ Nový Bor. Doporučil, abychom písemně požádali o vymezení Trávníku a Naděje jako obytné zóny s rychlostí omezenou na 30 km/h, případně i o instalaci informačního radaru na hlavní silnici v Trávníku. Přislíbil pravidelnější projíždění naší lokality vozidlem MP.


V diskusi nejprve informoval p. Stanislav o vytvoření internetových stánek našeho Sdružení na adrese travniknadeje.blog.cz . Stránky bude spravovat p. Stanislav. Na stránkách budou soustředěny informace pro členy sdružení a v rámci komentářů nebo mailem na e-mailovou adresu p. Stanislava je možno vznášet připomínky a náměty. Na stránkách jsou i stanovy OS, pozvánky na různé akce a problematika údržby silnic je tam doložena i fotograficky.

Dále p. Stanislav jménem výboru navrhl, aby z financí OS byla zakoupen další žebřík 3x11 příček, který by byl uložen u některého člena v Naději a sloužil tamějším členům sdružení (20 členů).

Po loňské kalamitě zůstaly stromy na otočce v Trávníku poškozené, doporučuje se jeden porazit a zbývající upravit. Tajemník MÚ doporučil věc projednat s vedoucím SMC ing. Křovákem.

P. Krbeček konstatoval, že i pozemky některých v Trávníku trvale žijících občanů zůstávají řadu let neposekané (např. p. Ryp, předseda Osadního výboru), stejně jako některé pozemky , patřící městu Cvikov. Takovým problémem je neupravená bažina kolem potoka v dolní části Trávníka, kde podle vyjádření místních chalupářů došlo při opravě propustku k tomu, že roura v propustku je nad úrovní dna potoka a tak před propustkem vzniká bažinatý rybníček.

K tomu konstatuje předseda OS, že i tuto věc projednáme s vedoucím SMC. Současně doporučil, aby členové obdobné problémy zaznamenávali fotograficky a předali výboru Sdružení pro další jednání.

Dále byl v diskusi zmíněn problém dodržování rychlosti na místních komunikacích. Ani umístění značek nepomůže, pokud se řidiči nebudou chovat předpisově.

P. Stanislav upozornil, že v příštím roce končí volební období stávajícího výboru a požádal členy, aby již v předstihu uvažovali o generační obměně členů výboru.


Na závěr jednání přednesl p. Stanislav návrh usnesení:

Členská schůze

a) Schvaluje:

- zprávu o činnosti výboru OS

- zprávu o hospodaření OS

- zprávu o kontrole hospodaření OS

b) souhlasí se zakoupením žebříku 3x11 příček pro potřebu členů v Naději

c) ukládá výboru, aby písemně zpracoval a projednal s orgány města Cvikova:

- odvodnění a opravu cesty na Milštejn, (opakovaně)

- opravu cesty k Novotným(č.p.79), k Sittům (č.p.86) a k pí Krupkové pod vodárnou.

- obnovení škarpy na silnici u Hamplů (č.p.22), (je v působnosti Správy silnic Č. Lípa)

- využívání sběrného dvora, (autorizace ceníku)

- umístění značek "obytná zóna",

- instalaci informačního radaru v Trávníku na průjezdu silnice

Cvikov-Mařenice,

- likvidaci bažiny v dolní části Trávníku,

- úpravu poškozených stromů na otočce u silnice v Trávníku,

- navázání zimní běžecké trati na Trávník a Naději.

d) bere na vědomí zřízení internetových stránek OS

e) vyjadřuje

- poděkování MÚ Cvikov za zajištění letního provozu silničního vláčku

Cvikov- Oybin

- poděkování pí. Plíhalové z MÚ Cvikov za doplnění jmen nových majitelů

nemovitostí do seznamu majitelů chalup v Trávníku a Naději.
Pavel R u t a r

předseda OSV Trávníku 20.8.2011


Zapsal: Procházka
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama