SPOLKU Trávník a Naděje

KOMINÍK S KULATÝM RAZÍTKEM

11. října 2011 v 19:26 | stani |  NAŠE AKTUALITY
K někdy zavádějícím diskuzím patří i polemika, kdy je pro chalupáře či domkáře nutná kontrola či revize komínů. Vznikla tím, že po provedeném čištění a kontrole komínů (podle nového nařízení), kominík vystavil kontrolní doklad s obdélníkovým a nikoliv s kulatým razítkem.
Protože není kontrola jako kontrola, podívali jsme se na stránky Společenstva kominíků, na níže uvedené adrese. Je to jednoduché, je třeba rozlišovat kontrolu a revizi.
Doporučujeme nahlédnutí do těchto stránek, protože nařízení vlády je zde doplněno komentářem. V tomto pdf. také nahlédnete do fotodokumentace důsledků špatné údržby komínů. Jen pro zevrubnou informaci uveřejňujeme výňatek z příslušného nařízení vlády ČR k této problematice.

Upraveno autorem článku jako informace.

NAŘÍZENÍ VLÁDY
91/2010 Sb.
ze dne 1. března 2010

O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Vláda nařizuje k provedení zákona . 133/1985 Sb., o požární ochrany, ve znění
zákona . 425/1990 Sb., zákona . 40/1994 Sb., zákona . 203/1994 Sb., zákona . 163/1998
Sb., zákona . 71/2000 Sb., zákona . 237/2000 Sb., zákona . 320/2002 Sb., zákona .
413/2005 Sb., zákona . 186/2006 Sb., zákona . 267/2006 Sb. a zákona . 281/2009 Sb.:

§ 1
Podmínky požární bezpečnosti

(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen
"spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska
požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče
paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením
vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.
(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně
stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební
výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

§ 2
Kontrola spalinové cesty

(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví .
(2) Kontrola spalinové cesty se provádí
a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v
návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím,
čisticím a kontrolním místům,
2 Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty
vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývody
spalin obvodovou stěnou stavby,
e) posouzením jejího stavebně technického stavu.
(3) Splnění požadavku na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší 3
a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest
podle tohoto nařízení.
Komentář
Stanoví se požadavek provádět kontrolu spalinové cesty výhradně prostřednictvím
odborně způsobilé osoby. Nařízení vlády za takovou osobu označuje držitele živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Kominictví je řemeslná živnost (část B přílohy č. 1 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
...Podle nařízení vlády (příloha č. 1) je kontrola spalinových cest, bez rozdílu druhu paliva stanovena pro spotřebiče paliv do 50 kW, jednou ročně.
...Ustanovení § 12 zákona o ochraně ovzduší se nevztahuje na provozovatele malých
stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální
rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.
...U fyzických osob je situace v oblasti kontrol dodržování předpisů o požární ochraně
odlišná, protože hasičský záchranný sbor kraje nemá až na výjimky právo vstupovat do obydlí
a prostor fyzických osob. Pokutu ve výši od 10 000 do 20 000 Kč lze uložit v rámci
přestupkového řízení, pokud fyzická osoba poruší zásady bezpečného provozu tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů paliv a komínů nebo nedodrží podmínky anebo
návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

§ 3
Čištění spalinové cesty

(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví1; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah
spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné
provádět svépomocí.
(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných
znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo
kondenzátů ze spalinové cesty.

§ 4
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

(1) Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny v
příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 5
Revize spalinové cesty

(1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví (1), a která je zároveň:
a) revizním technikem komínů (4),
b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů (3), nebo
c) revizním technikem spalinových cest (3).
(2) Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve
spalinové cestě.
Komentář
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v ustanovení § 24
odst. 1 stanoví, že bezpečnost spalinové cesty instalované spotřebiče musí být potvrzena
revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami....
...Vzhledem k tomu, že revize spalinové cesty je ve srovnání s kontrolou spalinové cesty
činnost náročnější na odborné znalosti a zkušenosti osoby, která revizi provádí, vymezuje se
okruh odborně způsobilých osob, které jsou oprávněné k provedení revize spalinové cesty.
Jedná se o následující okruh osob:
revizní technik komínů, kterým je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví
(viz komentář k § 2 tohoto nařízení vlády). Dokladem o prokázané odborné
způsobilosti je akreditovaný certifikát odborné způsobilosti vydaný akreditovaným
certifikačním orgánem k výkonu činnosti revizní technik komínů,

§ 6
Zpráva o provedení kontroly a nebo čištění spalinové cesty
a revizní zpráva spalinové cesty

(1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba
písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická
nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí,
učiní o tom záznam do požární knihy (5), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.
(2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle
vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty
zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek
osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou, v
případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu, příslušnému
stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární
bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.
Komentář:
Hasičský záchranný sbor má po ohlášení odborně zpěsobilou osobou, která při
kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistila nedostatky, které bezprostředně ohrožují
požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, tyto
možnosti:
a) u právnických osob a podnikajících fyzických osob:...
b) u fyzických osob zahájit řízení o přestupku (dle § 78 zákona o požární ochrany)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Robertexpet | E-mail | Web | 14. května 2017 v 4:47 | Reagovat

university sports medicine phoenix  <a href=http://dhd2013.filos.unam.mx/cialis-sin-receta.html>cialis sin receta andorra</a>  mental health assessment form

2 ClarkBow | E-mail | Web | 12. září 2017 v 17:58 | Reagovat

beta blocker drug list  <a href=http://blogscat.com/a/trankimazin>comprar trankimazin madrid</a>  tyrosine kinase inhibitor drugs

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama