SPOLKU Trávník a Naděje

Poplatky za komunální odpad

15. prosince 2011 v 17:16 | administrátor |  INFORMACE OBCE CVIKOV
(Vybráno z vyhlášky Města)
Město CVIKOV

Obecně závazná vyhláška č. 5 /2011,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Čl. 2
Poplatník
(1) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejména příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
(2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku
(2) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 468,-
a je tvořena:
z částky 218,- Kč za kalendářní rok a
z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(1) Skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
3 081 538,-Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 3 081 538 děleno 4 682 (4434 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 248 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 658,20 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově
do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Nabytí účinnosti dne: 26. března 2011
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama