SPOLKU Trávník a Naděje

Červenec 2012

Informace z jednání výboru našeho OS

31. července 2012 v 22:10 | administrator |  AKCE SPOLKU
Výbor našeho OS Trávníka a Naděje jednal dne 25.7.2012.
V úvodu informoval předseda p. Rutar o jednání se starostkou města Cvikov, o plnění návrhů našeho OS z výroční členské schůze v r. 2011. Pozval zástupce Města na jednání výroční schůze.

Dalším bodem jednání byla příprava členské výroční schůze, která bude i schůzí volební.
Bylo dohodnuto:
Schůze se uskuteční 25.8.2012 v 9:30 hod v penziónu U Naděje.
Program:
  • zpráva o činnosti výboru OS od poslední členské schůze
  • zpráva o hospodaření
  • zpráva RK
  • vystoupení hostů
  • diskuse
  • volba nového výboru a revizní komise
  • závěr
Výbor zajistí včasné předání pozvánek všem členům OS.

Výbor projednal návrh na uspořádání Dětského odpoledne pro děti z Trávnika a Naděje. Uvažovaný termín akce je v druhé polovině srpna. Členové výboru zjistí předběžný zájem členů o tuto akci a možnosti pomoci dalších členů OS při jeho organizačním zabezpečení. 8.srpna se výbor sejde a rozhodne zda se dětský den bude konat, upřesní se scénář a další norganizační záležitosti.

Vše souvisí se vším

24. července 2012 v 23:18 | stani |  NAŠE AKTUALITY
Při vycházce na Milštejn po cestě, která před větrnou smrští v r. 2010 vedla hlubokým lesem si uvědomíte, proč letošní přívalové deště tak poničily v dolní části novou opravenou cestu. Po kalamitě se na lesní cestě na hrad situace podstatně změnila. Hluboký les, který vzrostlými stromy chránil cestu před lijáky jako deštník, zmizel v délce několika set metrů. Po odklizení padlého dřeva byla cesta svozem a těžkou technikou zničená, a tak v r. 2011 jí Lesy ČR zrekonstruovaly. Na fotografii není zřetelně vidět, že cesta je dost strmá. Bylo vyměněno a naválcováno nové podloží hrubým kamenivem a povrch jemnou šotolinou.


Nová cesta byla správně naspádovaná do nově upravené škarpy, v místech křížení byly velmi pěkně upraveny přejezdy potoků s širokými rourami. K odvádění povrchové dešťové vody byly založeny,asi po třiceti metrech, železné prahy. Prakticky tím byla veškerá povrchová voda z deště svedena do podélné škarpy.


Škarpa ale nebyla nijak zpevněná, na hraně cesty je v celé své délce založená do písčito - kamenité hlíny.
Projektanti opravy zřejmě nepočítali s tím, že několikasetmetrový úsek odvodněné cesty mimo les se při přívalovém dešti v otevřené strmé krajině stane zdrojem "dravé řeky".

Dravý příval serval škarpu včetně kamení a balvanů a v dolní části vyústění cesty z lesa zavalil "miniaturní" nevyměněnou rouru pod cestou u závory.


Část vody včetně kameniva, přetekla vrchem do opravené škarpy podél lesa, kterou prakticky zanesla a v dolní části se voda rozlila na soukromý pozemek, který podmáčela.


Po několika přívalových červencových deštích byl nově naválcovaný štěrk stržen z cesty, až hluboko do silničky v
Naději.
Pracovníci Služeb Města Cvikova měli s odklízením naplaveného štěrku dost práce.
Je otázka, proč Lesy ČR provedly opravu cesty, ale již nezrekonstruovaly odvod veškeré vody, tak jak to na několika místech provedly na cestě výše v kopci. Důsledkem bylo zničení opravené cesty již na pozemku obce, kterou v rámci oprav také v r. 2011 provedly.
Tato část cesty je opět v dezolátním stavu. Je nebezpečná pro cyklisty, ale i pro vozidla zajíždějící k okolním chalupám.Nemluvě již o tom, že touto devastací trpí i jinak romantická krása této části přírody v Lužických horách.
Pokud by obec chtěla někdy tuto svojí komunikaci opravit, a to by měla, je nutné, aby Lesy ČR zabezpečily kvalitní odvodnění své části cesty z Milštejna. Především aby provedly úplnou rekonstrukci vyústění svodné roury pod závorou do lépe provedené odvodní škarpy podle lesa. Celá délka škarpy podél cesty v otevřené části lesa v holině, by měla být zabezpečena proti vymílání jejího profilu. Jinak je jakákoliv oprava obecní cesty ohrožena devastací přívalovou vodou z lesa.
Zástupci našeho Občanského sdružení, kteří v minulosti s obcí jednali, nemohou zastupovat obec v jednáních s Lesy ČR. Je třeba aby Město jednalo s firmou Lesy ČR k odstranění těchto závad.

Upoutávka

18. července 2012 v 21:52 | stani |  CVIKOVSKÉ NOVINKY

To nemohlo dopadnout jinak?!

10. července 2012 v 21:23 | administrator |  NAŠE AKTUALITY
Zástupci našeho občanského sdružení v srpnu a v září loňského roku jednali s představiteli obce o provedení oprav několika cest v Trávníku a Naději, zejména cesty na Milštejn. O projednání jsme požádali Radu Zastupitelstva. Výsledkem byla stručná odpověď paní starostky, že město nemá prostředky na kvalitnější opravu (kopie tohoto dopisu je na těchto web stránkách.)
V září 2011 dokončily Lesy ČR rekonstrukci zničené cesty na Milštejn a z vlastní iniciativy opravily i obecní část cesty k silničce do Naděje.

Takto to vypadalo před a po opravě:

Tato oprava nestála obec ani korunu. Ještě před dokončením této akce Lesů jsme navštívili ředitele Služeb Města Cvikova pana Křováka. Upozornili jsme ho na to, že Lesy právě celou akci dokončují a že je nutné zajistit výměnu svodné roury škarpy cesty od Milštejna, pod cestou u závory na kraji lesa a návazně zrenovovat původní škarpu, která tuto vodu odvádí mimo cestu do Naděje. Zdá se, že přes příslib pan ředitel žádné jednání s Lesy nevedl. Tak se stalo, že Lesy rekonstrukci cesty provedly, slabou rouru nevyměnily a akci ukončily.
Jak to dopadlo je vidět níže:


Při jednáních jsme upozorňovali, že pokud nebude vyměněna roura za mnohem průchodnější, bude provedená oprava zničena. Po prudkých lijácích v minulých dnech se nedostačující roura ucpala a řeka prudké vody z cesty z Milštejna zničila celou zbývající část opravené cesty. Kamenivo vyplavila až daleko do silničky do Naděje.Smutný výsledek naší předpovědi.


Po zmíněné opravě (jak ji udělaly Lesy ČR)jsme doporučovali aby Služby města Cvikova provedly dospádování opravené cesty a obnovení škarpy po levé straně cesty.
Pokud by se tak stalo, pak by při průtržích voda tekla obnovenou škarpou a nezničila by opravený povrch.
Nestalo se.
I jiné provizorní opravy, které na několika místech jiných cest obec v roce 2011 provedla, jsou jen opakovaným vyhazováním prostředků. Zasypání štětem i přes případné uválcování nestačí. Jediné řešení by byl finální přestřik roztaveným asfaltem.
Takto dopadlo "záplatování" cest v Trávníku:Na snímku vpravo je vidět, jak se dříve bránilo prudkým přívalům v ničení cest. Účinné jsou příčné prahy odvádějící vodu do dnes již zaniklých škarp. V tomto případě kamenné. Nejde ani tak o velké finanční částky, jako spíš o fortelnost v jednoduchých řešeních. To ale musí také někdo umět správně rozhodnout.
Ve všech případech poničených cest v Trávníku a Naději jde o marnou nekompletní práci. V případě roury pod cestou na Milštejn je to na straně Lesů ČR, kde v projektu chyběla výměna roury, tak jak to Lesy na ředě míst v okolních lesích udělaly.Upozornili jsme tehdy na to telefonicky pana Kadlece z Lesů ČR v Č. Lípě.
V ostatních případech by možná bylo účinné, kdyby místo sbírání papírků po Cvikově se využilo nezaměstnaných na podpoře k obnově škarp a příčných prahů a dalších ne nijak nákladných opatření.