SPOLKU Trávník a Naděje

Srpen 2012

Zápis z výroční členské schůze

31. srpna 2012 v 10:26 | administrator |  AKCE SPOLKU
Zápis z výroční členské schůze
Občanského sdružení Trávník a Naděje
konané 25.8.2012

Schůzi zahájil p. Stanislav. Uvítal ekoložku MU sl. Kolbabovou, referentku SMC pí Baštovou a velitele MP p. Máslíka. S politováním konstatoval, že přislíbená účast zástupce starostky (která je mimo ČR na dovolené) se neuskutečnila.
Sdružení má 49 členů, účast na výroční schůzi 32 členů, schůze je usnášeníschopná.

Zprávu o činnosti sdružení
přednesl předseda sdružení p. Rutar.
Nejprve zrekapituloval řešení problémů, diskutovaných na loňské výroční schůzi. Podle závěru z výroční schůze byl po jednání s pí starostkou Jakobi zpracován a zaslán dopis na Radu zastupitelstva města Cvikova (v dopise byly zmíněny problémy údržby cest, dopravního značení, vznikající bažiny v dolním Trávníku a d.). Obdrželi jsme poměrně stručnou odpověď, že na realizaci našich námětů nejsou finanční prostředky. Místo dopravního vyznačení obytné zóny došlo po jednání Osadního výboru s městem alespoň k osazení dopravních značek, limitujících vjezd těžkých nákladních aut na poškozenou silničku do Naděje. V jednání bude výbor OS pokračovat.
Výbor se v uplynulém období sešel třikrát.
Pí Švecová podala informaci o hospodaření OS. Stav pokladny je 15 139 Kč, výdaje v uplynulém roce byly minimální (pouze za poštovné a účetní tiskopisy), odhlasovaná koupě žebříku pro členy z Naděje se pro nezájem nerealizovala. Asi 6 členů neuhradilo členské příspěvky (někteří jíž opakovaně za poslední roky).
Za revizní komisi přečetla zprávu pí Lišková, kde se konstatuje, že hospodaření OS je v pořádku.

Ekoložka sl. Kolbabová informovala o dohodě města s Lesy ČR, podle které bude opakovaně provedena oprava vyústění lesní cesty z Milštejna na silničku do Naděje.

Velitel městské policie p. Máslík informoval o činnosti městské policie a konstatoval, že problémem zůstávají neukáznění motocyklisté a jezdci na čtyřkolkách, kteří jezdí po lesních cestách.

V diskusi nejprve informoval p. Stanislav o vytvoření internetových stánek našeho Sdružení na adrese travniknadeje.blog.cz a jejich celkem uspokojivé návštěvnosti. Na těchto stránkách je fotograficky zadokumentován stav cest i stav sekání luk. V letošním roce proběhlo sekání luk uspokojivě a v dřívějším termínu než loni. Také SMC provedlo posekání okrajů všech cest.
Pan Rutar konstatoval, že opravy cest, provedené navezením makadamové drtě a jejím zaválcováním, nejsou trvalého rázu a drť je opakovaně při silných deštích splachována.
Pan M. Soukup upozornil, že obdobně je již poškozena i lesní cesta na Milštejn, kterou Lesy ČR opravily v loňském roce. Makadam, navezený na poškozený původní asfalt (zřízený pro vojenské účely před r. 1989) se při dešti neudrží, je splachován do škarp, které jsou pak zanesené a rovněž neplní svůj účel.
Pí Krupková upozornila na skutečnost, že některé louky (např. pod vodárnou v horní části Trávníka) jsou opakovaně ničeny přemnoženými divokými prasaty. Zástupci města doporučují kontaktovat Myslivecké sdružení.

Pí Kalausová opakovaně upozornila, že vzhledem ke špatné výškové úrovni osazení roury v propustku Trávnického potoka v dolní části Trávníka tam vzniká bažina. Zástupkyně SMC přislíbila prověření a zajištění nápravy.
Pan Smetana upozornil, že při sekání trávy kolem cest není prováděna součinnost s majiteli pozemků, takže u cest vzniká zarostlé území "nikoho".
Pí Kolbabová konstatovala, že do kontejnerů na směsný odpad je opakovaně ukládána stavební suť nebo elektrická zařízení. Firma, zajišťující odvoz, toto odmítá odvézt, a musí zde proto zbytečně zasahovat SMC.
Pan Rutar upozornil, že do kontejnerů na papír jsou ukládány nesložené kartonové krabice (které zbytečně zabírají místo) a zřejmě i dřevěné odřezky firmou Pepa Šikula.
Dotaz na ukončení oprav mostů v oblasti Cvikovska nemohli zástupci města zodpovědět.
Dotazy týkající se územního plánu nebyly zodpovězeny,neboť přítomní zástupci města tuto problematiku neznají.

 
Dále proběhly volby výboru a revizní komise. Bylo konstatováno, že v nové kandidátce je zajištěno omlazení výboru. Následně bylo jednomyslně odsouhlaseno složení nového výboru:
Rutar, Stanislav, Švecová, Fišerová, Marková, D. Procházka, Vyroubal.
Do revizní komise byli jednomyslně zvoleni:
Z. Procházka, Lišková, Drbohlav

Na závěr jednání přednesl p. Stanislav návrh usnesení:
Členská schůze

a) schvaluje
  • zprávu o činnosti výboru za uplynulé období
  • zprávu o hospodaření OS
  • zprávu o kontrole hospodaření OS
  • výši členských příspěvků na r. 2012 ve výši 50 Kč
b) ukládá
výboru OS, aby pokračoval v jednání o diskutovaných místních problémech s orgány města.

Pavel Rutar
předseda OS Trávníka a Naděje

Trávník 25.8.2012

Zapsal: Z.Procházka

Je posekáno.

13. srpna 2012 v 22:58 | stani |  ZAJÍMAVOSTI Z TRÁVNÍKU A NADĚJE
Sekání travnatých ploch v Trávníku a Naději se letos úspěšně zdařilo. Po dlouhé době pastvinářská firma Jagra posekala pastviny již v první polovině července. Obrázek je z 18.července. Počasí jí přálo a tak usušené seno také včas zabalili do rolí.Ale ani Služby města Cvikova(SMC) nezahálely. Nastoupily sice v Trávníku později, ale posekání prováděly velmi dobře. Pracovníci vysekávali kopřivy a plevel hluboko okolo cest a na obecních pozemcích.

Následně se sekání posunulo do Naděje. Sekání bylo dobře organizované. Posekanou trávu pracovníci následně vyhrabali a odvezli.
Bohužel, s dostatkem vláhy tráva velmi rychle dorůstá, ale je to zdravý a i pěkně vypadající obrost.
Na naprosté většině ostatních vlastníků pozemků se od jara seká velmi často. Zahrady a pozemky jsou uklizené a doplňují hezký a malebný vzhled okolí domů a chalup. Naše Občanské sdružení všem, kteří se snaží o to, aby se nám v Trávníku a Naději líbilo,děkuje.


Některé pozemky ale ponechávají majitelé nejen neposečené, ale také zaneřáděné plevely. Nejde o odlehlá místa, kde to nikomu nevadí. Jeto často v sousedství jiných majitelů, kteří se o své trávníky pečlivě starají. Jejich práce je ale ohrožována plevelnou nákazou ze zaneřáděného pozemku.


ZÁKON 326/2004 Sb. v § 3a ukládá, že základní povinnosti fyzických a právnických osob je:
zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození
životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat

Referentka pro životní prostředí na Obecním úřadě ve Cvikově, paní Kolbabová, každoročně některé takové "hříšníky" úředně obesílá. U některých se daří dosáhnout nápravy, ale je to vždy se značným zpožděním.Jinde obce dokonce vymáhají i pokuty. Pokud máte takového nepořádného souseda, ozvete se.
Sankce ale nejsou řešením. Jde vždy především o občanskou slušnost a sousedskou ohleduplnost.