SPOLKU Trávník a Naděje

Srpen 2013

Zápis z výroční schůze

21. srpna 2013 v 12:07 | administrator |  AKCE SPOLKU

Občanské sdružení Trávník a Naděje
Zápis z výroční schůze, konané dne 10.8.2013
Schůzi zahájil člen výboru p. Stanislav, který přivítal členy a hosty, jmenovitě starostku města Cvikov Mgr. Jakobi, ředitele SMC ing. Křováka, velitele Městské policie p. Máslíka a předsedu Osadního výboru p. Rypa..
Schůzi je přítomno 36 ze 45 členů.

Zprávu o činnost Sdružení přednesl předseda Sdružení p. Rutar. Konstatoval, že výbor se sešel dvakrát a přestavitelé sdružení jednali v tomto období s pí starostkou, ing. Křovákem a městským ekologem p. Klazarem.Na výroční schůzi byl pozván i zástupce ChKO Lužické hory, který se omluvil a přislíbit projednat případné dotazy a požadavky.
Za trvající problémy označil p. Rutar opravu vyústění silničky z Milštejnu na silničku do Naděje, opravu propustku v dolní části Trávníku, nerespektování ukládání odpadu do kontejnerů v Trávníku. Konstatoval dobrou údržbu cest v zimním období a právě probíhající obsekání trávy u cest. Upozornil, že s ekologem bylo jednáno o problematickém stavu lesa u cest do horní části Trávníka (patří Lesům ČR).
Pí Švecová zrekapitulovala hospodaření Sdružení a konstatovala, že v pokladně má sdružení přes 16 tis. Kč.
Předseda revizní komise p. Procházka konstatoval, že činnost výboru i jeho hospodaření je v pořádku. Nebyl zakoupen výsuvný žebřík pro využití členů Sdružení v Naději.

Paní starostka ve svém obsáhlém vystoupení konstatovala, že prověřili stav silničky z Milštejna a že v současnosti nejsou k dispozici finanční prostředky na další stavební úpravy.
Z diskuse vyplynulo, že by stavu výrazně pomohlo, kdyby četa SMC, která uklízí prostory u kontejnerů na odpad, pravidelně prověřovala průtočnost propustku nad chalupami pp. Krechlera a Smetany.Dále by bylo žádoucí projednat s Lesy ČR situaci u lesní cesty na Křížek, která je při dešti zaplavována z nově zřízených propustů na silničce na Milštejn.
Dále paní starostka zmínila situaci kolem kontejnerů na komunální odpad. Bohužel nelze zamezit jejich zneužívání pro ukládání např. stavebního odpadu.
Z diskuse vyplynulo, že při odvozu odpadu těžkými vozidly dochází k ohrožení domu čp. 64, bylo by žádoucí, aby cesta ke kontejnerům byla upravena jako slepá, neprůjezdná.
Dále paní starostka uvedla, že proběhla směna pozemků s SPÚ. Jde o prostory mezi penzionem a domem pí Vokálkové a u domu p. Švorce. Do připravované změny stavebního plánu se zde počítá s celkem 4 stavebními parcelami, vlastní výstavba ovšem závisí i na stanovisku ChKO.
V diskusi členové OS upozornili, že dále platí podle městské vyhlášky 7/2004 pro Trávník a Naději omezení, že zde lze výstavbu uskutečnit pouze na historických lokalitách, na místě zbouraných budov. V případě novostavby čp. 36 v Naději toto nebylo dodržen a totéž platí pro zmíněné nově vznikající parcely..
Paní starostka předala výboru OS návazně na jednání s městským ekologem výklad nové vyhlášky o kácení stromů na zahradách.
V diskusi členové Sdružení upozornili velitele MP na nedodržování zákazu vjezdu vozidel k přehradě u Naděje a na časté krádeže kovových předmětu a to i z uzavřených zahrad u chalup. Předměty byly často objeveny ve výkupně šrotu ve Cvikově, ale majitel odmítl informovat od koho tento jednoznačně kradený šrot odkoupil. Doporučuje se ostřejší postup Městské policie.
Dalším bodem diskuse byly časté výpadky dodávky vody. Vodovod v Trávníku je kromě původního prameniště na svahu Trávnického vrchu zásobován čerpadlem z vrtu poblíž penziónu. Automatické čerpání je ovšem nastaveno časově a někdy není v souladu se spotřebou. Rovněž dochází k častým výpadkům stykače, ovládajícího toto čerpadlo. Výbor se pokusí záležitost projednat s místní služebnou SVaK s p Hodboděm, případně bude zpracován požadavek a zaslán na vedení SVaK. Toto bude řešeno ve spolupráci s Osadním výborem.
K využití financí OS bylo navrženo a schváleno, že se OS připojí k financování některé veřejné akce MÚ Cvikov (např. pro děti) a to částkou do výše 3 tis. Kč.
Připomíná se členům, že je možno využívat společný majetek Sdružení a to:
  • kominická výbava pro běžné i průlezné komíny (u p. Rutara, využití dostatečné)
  • žebřík 3x11 příček (u pí Mackové, využití dostatečné)
  • stavební lešení hliníkové do 5 m výšky (u pí Mackové, využití malé)
  • drtič větví do průměru 4 cm (u p. Rutara, využití občasné)
Na závěr bylo jednomyslně přijato usnesení, které
· schvaluje předložené zprávy,
· ukládá výboru pokračovat v jednání s MÚ Cvikov především ve věci údržby cest a odvozu odpadu,
· ukládá výboru ve spolupráci s Osadním výborem jednat o problematice vodovodu
· ukládá výboru projednat s MÚ Cvikov finanční participaci OS na některé veřejné akci
Zapsal Procházka st.
Schválil:
P. Rutar, předseda OS

Silnice

19. srpna 2013 v 19:56 | chajda |  NAŠE AKTUALITY

Také v Krompachu mají své Občanské sdružení a vydávají i svůj Zpravodaj. Z posledního čísla jsme si potvrdili, že tento týden byla opět zprovozněna (po pokládce nového povrchu, což trvalo asi dva měsíce) silnice z Juliovky na Krompach.
Jak jistě víte, o opravě této silnice a to až na německé hranice u Jonsdorfu se nejméně dva roky hovořilo. Po dohodě, že ji přebírá do správy Liberecký kraj, byl dán příslib, že bude opravena.
Takže jaká je situace?
Úsek z Juliovky ke kostelu v Krompachu je tedy opraven (dodělávky propustků a krajnice ještě probíhají). Návazně má být opravena boční silnička z Krompachu přes Babiččin odpočinek do Heřmanic, která byla také ve špatném stavu. Ovšem poslední úsek, přislíbený k opravě, to jest od kostela v Krompachu na německé hranice, bude zřejmě dokončen až příští rok.

Poděkování

12. srpna 2013 v 21:28 | administrator |  AKCE SPOLKU
Výbor Občanského sdružení děkuje všem členům a hostům za velkou účast na naší výroční členské schůzi, která se konala v sobotu 10.srpna v penzionu U Naděje.
Zápis ze schůze zveřejníme na našich stránkách po jeho projednání na schůzi výboru, která se koná v sobotu 17.8.2013.

Využíváme této příležitosti a připomínáme všem členům OS, že mají možnost si bezplatně vypůjčit níže uvedený inventář.Stavební hliníkové lešení do výšky 5m. Hliníkový žebřík 3x11 příček. (Oba u p.Mackové)


Drtič větví do průměru 4 cm.
Dále průtlačný štosákový komínový kartáč na průlezové komíny a kominická růžice s koulí k vymetání komínových průduchů s lanem. (U p.Rutara)