SPOLKU Trávník a Naděje

Září 2013

Členové výboru OS TaN, navštívili paní starostku

16. září 2013 v 23:10 | stani |  NAŠE AKTUALITY
Po projednání usnesení výroční členské schůze našeho Občanského sdružení, pověřil výbor OS pana Rutara a pana Stanislava, aby ve spolupráci s předsedou Osadního výboru panem Rypem, navštívili paní starostku Mgr. Šárku Jakobi.
Návštěva se uskutečnila 2.září na Radnici ve Cvikově. Pan Ryp se jednání nezúčastnil.
S paní starostkou jsme projednali všechny připomínky a náměty vzniklé v diskuzi VČS.
V komentáři k leporelu fotografií stručně vysvětlíme k jakým závěrům jsme v konstruktivním jednání s paní starostkou dospěli.
Všechny fotografie vznikly při obhlídce v Trávníku a Naději 11. září a demonstrují hlavní body jednání na obci.


1) Cesta z Naděje na Milštejn.
Záležitost dospěla do zatím konečného stavu. Hlavní problém, devastace cesty po přívalových deštích od závory k silničce do Naděje, firma Lesy ČR vyřešila přehrazením škarpy podél cesty k Milštejnu a odkloněním vody do údolí ke Křížku. Od závory k silnici teče mnohem menší část vody z cesty, a z tzv. parkoviště.
Závora je opravená a v době naší obhlídky byla zamknutá. Vedle závory je navezená hromada kamení. Tím je také zamezeno projíždění vozidel směrem na Milštejn a dále do Rousínova (další požadované řešení na VČS).Aby nedocházelo k ucpání odtokové roury ze zbývající škarpy pod závorou, dohodla p. starostka se SMC, aby jejich údržbová četa, zabezpečující každý týden pořádek kolem kontejnerů a popelnic, současně kontrolovala a čistila tuto odtokovou rouru. Od závory je cesta na Milštejn v dobrém stavu, je krytá hrubším kamenivem, není vymletá a odtokové prahy jsou funkční.


Směrem k závoře je původní škarpa zasypaná a voda z Milštejnu je odvedena mohutnou rourou do údolí směrem ke Křížku.


Funkčnost provedených opatření dokladuje fotografie celkem dobrého povrchu cesty k závoře. Na straně roury směrem ke Křížku je dobře vidět výsledky síly odkloněné vody po letošních přívalových deštích, které dříve devastovaly cestu až k silnici do Naděje.


Požadavek, aby obec jednala s fa. Lesy ČR o zřízení odvodnění louže na cestě od závory ke Křížku, která údajně vzniká právě jako důsledek přehrazení škarpy z Milštejnu, je věcí Lesů. Cesta není určena pro běžný provoz. V tomto místě, ještě před vznikem polomové paseky, byly vždy louže vody a pro houbařskou turistiku nebyly nikdy překážkou.


Škoda, že uvedená opatření na škarpě podle cesty k závoře, byla provedena až po naválcování nového kameniva na celou cestu od závory až k silničce do Naděje.Pod závorou je vidět, jak to s tehdy velmi pěkně vypadajícím povrchem cesty dopadlo.


Škarpa od roury pod závorou do údolí podél lesa je funkční. Protože již neodvádí velkou přívalovou vodu, je její stav vyhovující a postačí kontrola od SMC. Povrch cesty kolem chalup pod závorou je sjízdný a výmoly nejsou tak hluboké, jako v minulosti. Podle pana Smetany,(z chalupy u cesty), je stav cesty po deštích v současnosti dobrý.Škoda, že vyplavený materiál byl ze silničky odvezen, mohl být snadno využit pro doopravení výmolů současného stavu na cestě.
Podle paní starostky v současnosti, z finančních důvodů, nelze provádět nákladnější opravu cesty od silnice k závoře.Podle našeho názoru bude postačovat běžná údržba cesty, kterou SMC provádějí i jinde.


2)Upozornili jsme paní starostku, že na odbočkách silnice z Naděje do Hamru, směrem k přehradě, jsou strženy zákazy vjezdu motorových vozidel. Není funkční ani závora zamezující průjezdu motorových vozidel až na přehradu. (viz.foto). Při počasí,kdy se lze v přehradě koupat, zajíždí až k přehradě velké množství vozidel.Požádali jsme, aby Městská policie Cvikov se tomuto problému více věnovala a obec upozornila fu.Lesy ČR na stav závory k přehradě.
Na odbočkách k přehradě vždy platil zákaz vjezdu motorových vozidel.


3)V současné době probíhá řízení o směně pozemků mezi obcí Cvikov a Státním pozemkovým úřadem.Jak na VČS vysvětlila paní starostka, jde o realizaci záměru obce, nabídnout vzniklé stavební parcely v budoucnosti k odprodeji zájemcům o stavbu domů.


V katastru nemovitostí jsou již změny prováděny. Znamená to,že pokud Obec Cvikov změní Územní plán a zařadí parcely jako vhodné pro stavbu, budou podle vyjádření paní starostky, nabídnuty zájemcům k odkoupení.Parcela 519/1 na hranici s dolní Nadějí je již rozdělena a nová parcela 519/5 je vykolíkována. Bude rozdělena na několik stavebních pozemků.
Připomněli jsme, že stále platí vyhláška Obce č.7/2004...V osadách Trávník a Naděje lze uskutečnit výstavbu pouze na historických lokalitách, na místě zbouraných budov.
V minulých letech již došlo k odprodeji podobných parcel "na zelené louce" pro stavební záměry byl změněn i územní plán. Obec nedodržuje vlastní usnesení svého Zastupitelstva.Pohled na parcelu 537/1, která byla rozdělena a nová parcela č.537/4 (před domem vlevo), bude také využita pro odprodej jako stavební pozemek.
Naše OS TaN není v těchto případech účastníkem stavebního řízení. Chápeme, že Město Cvikov potřebuje získat finanční prostředky z odprodejů pozemků a především podporuje dosídlování obce pro trvalý pobyt nových občanů města.Vysvětlili jsme paní starostce naše obavy, aby nedocházelo k lavinovitému odprodeji parcel na "zelené louce" a následnému komerčnímu kupčení s pozemky.Aby se opravdu stavělo. Současně jsme upozornili, že při povolování stavby je třeba mít na zřeteli možnosti stavu silniček a cest a možnosti elektrické sítě pro takové zahušťování v obou vesničkách.
Stejně tak jsme upozornili na požadavky stanovené CHKO Lužické hory, zejména pro dodržování ..celkového architektonického, estetického a vizuálního projevu staveb v krajině... v CHKO Lužické hory.
K těmto otázkám se ještě vrátíme samostatným čánkem na našich stránkách.


4) Při obhlídce jsme se také zaměřili na stav míst kolem kontejnerů a popelnic.Místa nádob komunálního odpadu jsme našli v dobrém a uklizeném stavu.Nádoby se pravidelně vyvážejí.


V případě místa kontejnerů v Trávníku jedná Obec se svozovými firmami, aby vozidla neprojížděla ke kontejnerům směrem od kapličky, ale aby ke kontejnerům zacouvávala.Na provedení oplocení kontejnerového místa nejsou finanční prostředky. Uzavírání silničky závorou, ani osazení značkou "zákaz vjezdu" není proveditelné a je prakticky neúčinné. Město si je vědomo, že odpad navážejí i "mimocvikovští" neplatiči. Pořádek zabezpečuje zatím dobře úklidová četa SMC.


5) K požadavku úpravy při vytváření rybníčku a bažiny nad cestou u křižovatky v dolním Trávníku,provedla paní starostka spolu s ředitelem SMC obhlídku na místě. SMC provedou větší zapuštění odtokové roury pod cestou. Tím bude snížena hladina vody nad cestou.


Závěrem konstatujeme, že SMC odvedly při sekání trávy v Trávníku i Naději dobrou práci. Byly vysekány i plochy (grunty) po bouračkách, na pozemcích obce. (Na snímku vlevo pozemek po chaloupce pod "Vidnarkou".)
5) Na upozornění provedly SMC i odstranění náletových křovin přímo proti zrcadlu ve Cvikově.Které zskrývaly případné chodce v protisměru.

Závěrem konstatujeme, že návštěva u paní starostky přispěla k oboustranné informovanosti.
Předpokládáme, že bude dosaženo zlepšení současného stavu připomínaných záležitostí.