SPOLKU Trávník a Naděje

Září 2014

Zápis z výroční členské schůze spolku Trávník a Naděje

8. září 2014 v 21:56 | administrator |  NAŠE AKTUALITYZápis z výroční schůze Spolku Trávník a Naděje,
konané dne 16.8.2014


Schůzi zahájil p. Stanislav a přivítal hosty, jmenovitě tajemníka MÚ p. Petera, pí Baštovou z SMC, p. Studničného za MP a dva policisty PČR Cvikov, za Osadní výbor p. Rypa a p. Kleina.

Spolek má k dnešnímu dni 46 členů, schůze se zúčastnilo 24 členů (4 členové omluveni), schůze je usnášeníschopná.

Zprávu o činnosti přednesl předseda p. Rutar. Vzhledem k platnosti nového Občanského zákoníku bylo naše sdružení z moci úřední rozhodnutím MV přejmenováno a zaregistrováno jako Spolek Trávník a Naděje.

Výbor spolku v uplynulém období opakovaně jednal o problémech s vedením města Cvikova, zvláště pak o připomínkách, které vyplynuly z diskuse na členské schůzi v r. 2013. Konstatoval, že ze soukromé iniciativy našich členů, p. Soudila a p. Krupky byly na jejich náklad opraveny nejhorší výtluky na silničce Trávník - Naděje. Se zástupci SČVK byla projednána úprava vodovodu v Trávníku tak, aby se doplňování vody z vrtu u penziónu řídilo pomocí rádiového spojení podle výše hladiny v rezervoáru v horní části Trávníka. Dále bylo jednáno s odpovědným pracovníkem Lesů ČR, p. Kudrnou, o problematice omezení váhy vozidel na silničce Trávník - Naděje a o možnosti odprodeje dřeva obyvatelům. Výbor ze svého středu zvolil za místopředsedu p. Stanislava. Dále shrnul nové požadavky na MÚ (zřízení lavičky u autobusové zastávky Cvikov-Sever, zvýšený dohled na dodržování rychlosti na silnicích v našem okrsku, problémech s jízdami čtyřkolek a motocyklů v místních lesích ad.)

Zprávu o hospodaření přednesla pí Švecová. Současný stav financí Spolku je 18 498,50 Kč, vydání od loňské výroční schůze činily jen 114 Kč. Výbor odsouhlasil, aby pro následující období činily členské příspěvky opět jen 50 Kč.
Zprávu Kontrolní a revizní komise přednesl p. Procházka. Doporučil schválit zprávu výboru i zprávu o hospodaření a vyzvedl organizační činnost výboru při kulturních aktivitách (společný Silvestr, velikonoční koleda a oslavení našich jubilantů).

Následně p. tajemník MÚ Peter omluvil neúčast starostky Cvikova (dovolená) a přislíbil ji informovat o problémech, které byly na schůzi nadhozeny.

Paní Baštová informovala, že oprava silničky Trávník - Naděje je v letošním plánu SMC. Rovněž přislíbila dokončení obsekání obecních cest a úpravu odtoku z rybníčku ve spodní části Trávníku tak,aby nedocházelo k vytváření bažin.
Zástupci PČR se vyjádřili k možnosti omezit rychlost vozidel na silničce Trávník - Naděje. Problematiku je nutno předložit, nejlépe prostřednictvím MÚ Cvikov, dopravnímu inženýru PČR, odpovědnému za náš okrsek. Při zjištění nedovolených vjezdů do lesa je nutno volat na linku 158 (Městská policie nemá potřebnou pravomoc), ovšem možnost zásahu je omezená (bylo by nutno narušitele přímo přistihnout).

V souvislosti s tím byla PČR upozorněna, že stále nejsou vjezdy do lesa u závor označeny značkou Zákaz vjezdu motorových vozidel. Stejně tak správci lesa (revírníci) závory nezamykají.

Z pléna členů Spolku padl návrh, aby náš okrsek byl vyznačen dopravní značkou "Zóna 30 km" a průjezd z Naděje na Juliovku byl vyznačen značkou "Zákaz vjezdu - dopravní obsluze vjezd dovolen", což by eliminovalo i nedovolené zajíždění vozidel k přehradě.

Pan Soudil navrhl, aby policie instalovala na silničce automatický dopravní radar s finančním přispěním Spolku. Podle vyjádření zástupců PČR je toto zařízení příliš nákladné.

Pan Smetana poděkoval za prořez křoví u silničky (pro lepší viditelnost) a doporučil, aby místní rozhlas v Naději byl doplněn o další reproduktor.

Paní Švecová upozornila na zanedbaný a nefunkční příkop na silnici Cvikov - Mařenice v úseku od p. Nardelliho k pozemku p. Ondřeje. Zvláště v zimním období dochází v tomto úseku při střídání kladných a záporných teplot k pokrytí silnice vrstvou ledu. Zástupce MP stav potvrdil, p. tajemník Peter věc prověří s Libereckým krajem, pod jehož správu silnice spadá.

Dále bylo doporučeno, aby MP a PČR častěji projížděla i po vedlejších cestách mezi chalupami a případně využívala lístečky, potvrzující kdy byla prohlídka prováděna (prý se osvědčilo v Krompachu).
Z dalšího jednání se zástupci PČR pro další naléhavé úkoly omluvili a požádali i zaslání kopie zápisu.

V další diskusi se hovořilo o připravovaném novém územním plánu a o právě provedené digitalizaci katastrálních map. Pan Soudil upozornil na trvající nerespektování ustanovení vyhlášky MÚ Cvikov č. 7/2004, kde se pro Trávník a Naději uvádí, že nová výstavba smí být prováděna jen na původních stavebních parcelách - bouračkách. Toto není v územním plánu a v několika případech již realizované nové výstavby dodržováno. Na tento problém členové upozorňovali již na loňské výroční schůzi (viz tehdejší zápis).

Paní Macková upozornila na vandalství u kontejnerů v Trávníku. Pokud se to bude opakovat, je třeba upozornit MěPo a úklid zajistit prostřednictvím SMC.
Pan Tománek doporučil jako varování motoristům před rychlou jízdou na silnici v úseku místní části Trávník instalaci tzv. plechového policisty, což by nebylo finančně tolik nákladné. Dále potvrdil, že zástupci ChKO trvají na povolení novostaveb jen na bouračkách (bohužel přítomní konstatují, že minimálně u novostavby roubenky v Naději toto nebylo ani ze strany ChKO dodrženo).

Pan Ryp informoval o činnosti Osadního výboru a o projednání návrhů na zavedení některých místních názvů (Knespelova brána a d.). Návrhy údajně nebyly přijaty.

Dále byl diskutován stav pastvin (v některých částech je nárůst plevele, který se odsud šíří, potůček pod Zeleným vrchem je zcela zdevastován). Údajně jsou pastvinám povinni do konce října nedopasky a zanedbané části dočistit. Požaduje se, aby MÚ v této záležitosti kontaktoval pastvináře a upozornil je na nedodržování vyhlášky o zamezení šíření plevelných rostlin. Je nutno v této záležitosti vyvolat jednání s pastvináři z úrovně MÚ, kterého se zúčastní zástupci Osadního výboru a Spolku. Před tímto jednáním Rada Spolku a Osadní výbor zjistí podmínky, které musí pastevecké firmy dodržovat a realizovat při dlouhodobé péči o pastviny.

Pan Stanislav pak poděkoval hostům za účast na jednání.

V dalším bodu jednání proběhlo seznámení s novými stanovami Spolku, které odpovídají novému Občanskému zákoníku. Výbor zpracoval a opakovaně projednal nový návrh stanov, který pak předložil ke korekci JUDr. Soukupové, za což jí Spolek děkuje.
Zásadní změnou je změna z Občanského sdružení na spolek. Na úpravu stanov podle nového zákona je vyhrazená doba do ledna 2017. V nových stanovách se účel spolku nemění, zpřesňuje se evidence dat o členech, postup při přijímání a vylučování a postup při případné likvidaci spolku. Orgány spolku jsou členská schůze, Rada (volí se na 4 roky), Kontrolní a revizní komise (volí se na 2 roky), případně pracovní komise. Návrh stanov byl rozdán v několika výtiscích členům a bude zveřejněn na internetovém zpravodaji Spolku. Pokud budou vzneseny závažné připomínky, budou předloženy k rozhodnutí příští členské schůzi v r. 2015.

Usnesení

1. Členská schůze schvaluje:

· Zprávu o činnosti výboru
· Zprávu o hospodaření
· Zprávu Kontrolní a revizní komise

· nové znění Stanov Spolku

· stanovení výše čl. příspěvků na 50 Kč
2. Členská schůze ukládá Radě spolku

· Předložit nové stanovy k registraci nejpozději v r. 2016

· Jednat s veřejnými orgány o záležitostech, uvedených v tomto zápisu (na MÚ Cvikov až po komunálních volbách)

· Navrhnout vhodné využití finančních prostředků Spolku

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.V Trávníku 16.8.2014 za správnost:
P. Rutar, předseda Rady

Zapsal: Ing. Z. Procházka