SPOLKU Trávník a Naděje

Září 2015

Přjďte pobejt!

30. září 2015 v 16:02 | chajda |  CVIKOVSKÉ NOVINKY
V sobotu 3- října se ve Cikově na náměstí koná třetí ročník Cvikovského jarmarku, spojený se zabíjačkou.
Začátek v 9 hodin, konec v 18 hodin.
Bude zabíjačková prdelačka, jelita, jitrnice ovar, gulášek ...
a k tomu vám budou hrát cimbálovka či slavná Kozlovka.

Dětský den v Trávníku a Naději

6. září 2015 v 22:13 | administrator |  AKCE SPOLKU
Dětský den na závěr prázdnin, který se konal 26. srpna v areálu penzionu U Naděje a v jeho okolí je další zdařilou akcí ze které by se mohla stát každoroční tradice.


Z výroční členské schůze Spolku

1. září 2015 v 16:10 | administrator |  O SPOLKU


Výroční členská schůze Spolku Trávník a Naděje se konala v sobotu 15. srpna 2015. Schůze se zúčastnil starosta Cvikova pan JUDr. Švehla a další hosté. Čenové i nečlenové Spolku měli možnost vznést své dotazy a náměty na řešení problémů v Trávníku a Naději. Z jednání zveřejňujeme zápis, podněty uvedené v zápisu budou po projednání ve výboru Spolku podkladem pro další jednání s představiteli obce.

Zápis z jednání výroční členské schůze spolku dne 15. 8. 2015.


Program: Zahájení a přivítání hostů

1) Zpráva předsedy o činnosti výboru za období r.2014 - r.2015 (p.Rutar)

2) Vystoupení p. JUDr. Švehly, starosty Cvikova

3) Diskuze k předchozím vystoupením

4) Zpráva o hospodaření (pí.Švecová)

5) Revizní zpráva (p. Procházka)

6) Návrh změn ve Stanovách Spolku T. a N. (p.Stanislav)

7) Usnesení VČS


Jednání bylo zahájeno v 9h.30min. Schůzi řídil místopředseda Spolku p.Stanislav.

Podle listin přítomných bylo přítomno 30 členů a hostů. Schůze byla usnášení schopná.

Delegaci Městského úřadu ve Cvikově vedl starosta města, p. JUDr. Švehla,dále se zúčastnili

ředitel SMC p. Ing. Křovák a p. Studničný - zástupce velitele MP Cvikov.

Po zahájení jednání členové Spolku odsouhlasili návrh výboru na roční členský příspěvek ve výši 50 Kč. V průběhu schůze byly příspěvky vybírány.

- Ad1.

Předseda Spolku p. Rutar k činnosti výboru konstatoval, že výbor se ke svému jednání v průběhu minulého období sešel třikrát, z toho jedenkrát bylo jednání společné se členy Osadního výboru v Trávníku. Byly projednány požadavky a připomínky z minulé výroční schůze. Zástupci výboru některé požadavky projednali na jednání s p. starostou.

Uvedl dále, že největší letitý problém je nedodržování stanovené rychlosti pro motorová vozidla 40 km/h v celém úseku silničky Trávník-Naděje- Hamr a to zejména v těsné blízkosti chalup, kde jsou ohroženi chodci, zejména děti o prázdninách a víkendech.

Jako nejefektivnější se jeví instalace zpomalovacích prahů. Měření rychlosti, které bylo provedeno pouze jednou, v době okolo 16.30 h., nemělo význam, protože v té době byl minimální provoz. Při předcházejícím jednání na obci p. starosta přislíbil instalaci jednoho prahu do prostoru u penzionu U Naděje.

Po zdlouhavých jednáních s firmou SČVK v České Lípě se podařilo prosadit zřízení bezdrátové regulace doplňování vodojemu vodárny v Trávníku z hloubkového vrtu u penzionu. Toto zařízení je již v provozu.

Nepodařilo se dokončit úpravy (prohloubení) škarpy ve směru do Cvikova od odbočky cesty k Zámečku až po mřížoví svodné vodoteče cesty do horního Trávníku. Špatně spádované odvodnění této cesty způsobuje, že při větších deštích a zejména při tání sněhu voda teče po silnici, nevtéká do uvedené vodoteče a přetéká silnici v zatáčce. Při mrazu tak namrzá a vytváří nebezpečnou ledovku.

Neuskutečnilo se také jednání mezi firmou pastvinářů a MÚ Cvikov ohledně dosekávání vypasených pastvin aby bylo zamezeno šíření plevelů do okolí. Na toto jednání měli být zástupci Spolku a Osadního výboru přizváni.

Lesy CR opravily a uzamkly závoru cesty na přehradu nad Hamrem, za což děkujeme, ale závor a cesty na Milštejn je neustále otevřená.

- Ad 2.

Ve svém vystoupení p. starosta reagoval na zprávu předsedy Spolku. Vysvětlil, že o jakékoliv silniční značení omezení rychlé jízdy rozhoduje vyšší policejní orgán. Stejně tak je organizováno měření rychlosti radarem. Městská policie může měřit jen na místech, vymezených policií ČR.

Poruchu veřejného osvětlení je třeba nahlásit SMC, která provede opravu.

Pan starosta reagoval v následující diskuzi na některé připomínky, které jsou uvedeny níže.

- Ad 3.

a) Upozornění pí. Kalousové k nadměrnému provozu těžkých vozidel ke Kleinům. Současně také na špatný stav této vozovky do dolního Trávníku.

b) Upozornění pí.Bělohlávkové na zarůstání průjezdného profilu silnice Trávník-Cvikov, včetně místních komunikací v Trávníku a Naději větvemi stromů.

c) Požadavek p. Moravce na umístění značky zákazu zastavení na pravé straně ul. Žitavská před zaústěním na náměstí, ve směru od Trávníka.

d) Požadavek p. M. Smetany ke zřízení osvětlení silničky v Naději u parcely p. Herclíka. Upozornil na špatnou viditelnost zábradlí mostku u čp.14 (natření světlou barvou.)

e) Upozornění p. Smetany na špatnou srozumitelnost místního rozhlasu u Smetanů. Totéž reklamovala i pí. Petrová v horním Trávníku.

f) Upozornění p. Procházky na potřebu včasné aktualizace internetové úřední desky obce.

g) Několik připomínek směřovalo k problému vysychání vodoteče od vodárny v horní i dolní části Trávníka. Je třeba prověřit možnost občasného zavodnění vodoteče tak, aby se obnovovala biologie toku.

h) Je zapotřebí prověřit výhodnost možného odvozu fekálií vozidlem SMC, v porovnání s cenou odvozu firmou AVE Česká Lípa.

i) Upozornění pí. Jonátové na potřebu opravy části cesty v Hamru.

- Ad 4.

Stav financí na účtu Spolku je 16500 Kč.

Dvanáct členů dluží úhradu příspěvků i několik let.

- Ad 5.

Seznam členů Spolku vede hospodářka Spolku.

Revizní komise doporučuje častější a důslednější výběr čl. příspěvků. Dále je

třeba usilovat o získání dalších členů.

Členové spolku tvoří přibližně 40% všech majitelů chalup.

Revizní komise doporučila přijmout zprávy výboru Spolku.

- Ad 6.

Protože nebyly před a ani v průběhu výroční členské schůze vzneseny další možné

připomínky k již platným novým stanovám Spolku, bude jejich znění

předáno k registraci příslušným státním institucím.

- Ad 7.

Usnesení členské schůze.

Bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti výboru v době od poslední členské schůze.

2) Zprávu o pokladní hotovosti a placení členských příspěvků.

3) Revizní zprávu

Schvaluje:

1) Poskytnutí příspěvku Osadnímu výboru pro spolupořádání akce Dětský den ve výši 1000 Kč.

Ukládá:

1) Výboru Spolku

- projednat zápis a připomínky z diskuse čl. schůze s orgány MÚ Cvikov.

- zajistit registraci nových stanov Spolku.


Pavel Rutar
Předseda Spolku Trávník a Naděje

V Trávníku 15. 8. 2015

Zapsal V. Stanislav