SPOLKU Trávník a Naděje

Září 2016

Výroční členská schůze Spolku Trávník a Naděje

29. září 2016 v 22:08 | administrator |  AKCE SPOLKU
V sobotu 10. září 2016 se v penzionu U Naděje sešli členové spolku Trávník a Naděje. Zhodnotili uplynulý rok činnosti Spolku a také zvolili novou Radu a Kontrolní a revizní komisi Spolku na další čtyřleté období.
Účest byla vysoká, celkem ze 46 členů Spolku bylo přítomno 30 členů a 9 členů se omluvilo a byli zastupováni prostřednictvím plné moci.
Jednání bylo veřejné a tak se jej zúčastili i další hosté.
Jednání se zúčastnil pan JUDr.Švehla, starosta Obce Cvikova a pan Ryp, předseda Osadního výboru v Trávníku a Naději.
Níže zveřejňujeme zápis z této schůze Spolku s tím, že Přílohu dotazů a připomínek z diskuze a odpovědí pana starosty zveřejníme společně s informací z jednání u pana starosty, které proběhne počátkem října.

Současně sdělujeme, že nová Rada Spolku se sešla na svém prvním jednání 11. září 2016 a zvolila novým předsedou Rady a Spoku pana PaedDr. Víta Stanislava
a novým místopředsedou Rady a Spolku pana Pavla Rutara.

Kontrolní a revizní komise Spolku zvolila paní JUDr. Blanku Bělohlávkovou novým předsedou této komise.

Za mnohaletou činnost ve funkci předsedy Občanského sdružení a následně Spolku Trávník a Naděje děkujeme panu Pavlu Rutarovi.
Současně také za mnohaletou činnost ve funkci předsedy Kontrolní a revizní komise Občanského sdružení a Spolku Trávník a Naděje děkujeme předsedovi této komise panu Ing. Zdeňkovi Procházkovi.

Nově zvoleným členům Rady a Kontrolní a revizní komise Spolku, i nově zvoleným představitelům Spolku přejeme do nového volebního období hodně zdraví a i uspokojení z výsledků této veřejněprospěšné činnosti našeho Spolku.

SPOLEK TRÁVNÍK A NADĚJE

Zápis z jednání výroční členské schůze spolku dne 10. 9. 2016.


Program výroční členské schůze:

1) Zahájení a přivítání hostů
2) Zpráva předsedy o činnosti Rady Spolku za období r. 2015 - r.2016 (p. Rutar)
3) Zpráva o hospodaření Spolku (pí. Švecová)
4) Zpráva Kontrolní a revizní komise (p. Procházka)
5) Vystoupení zástupců Obce Cvikov
6) Diskuze k činnosti Spolku
7) Volby nové Rady Spolku a nové Revizní komise na období r.2016 - r.2020
8) Návrh změn ve stanovách Spolku a zabezpečení registrace Spolku. (p. Stanislav)
9) Usnesení VČS

- ad 1.

Jednání bylo zahájeno v 9h.30min. Schůzi řídil místopředseda Spolku p. Stanislav.

Podle listin přítomných bylo přítomno 30 členů, 9 členů předalo předsedovi Spolku Plnou moc a 7hostů. Schůze byla usnášení schopná.

Delegaci Městského úřadu ve Cvikově vedl starosta města p. JUDr. Švehla, dále se zúčastnili

mistrová SMC pí. Neckářová. Jednání se zúčastnil p. D. Ryp, předseda Osadního výboru v Trávníku a Naději.


Součástí tohoto zápisu je Příloha dotazů a připomínek z diskuze a odpovědí pana starosty.


- ad 2.

Předseda Spolku p. Rutar k činnosti výboru konstatoval, že výbor se ke svému jednání v průběhu minulého období sešel čtyřikrát, z toho jedenkrát bylo jednání společné se členy Osadního výboru v Trávníku. Byly projednány požadavky a připomínky z minulé výroční schůze. Zástupci výboru některé požadavky projednali na následném jednání s p. starostou na Obecním úřadě.

Uvedl dále, že největší letitý problém je nedodržování stanovené rychlosti pro motorová vozidla 40 km/h v celém úseku silničky Trávník-Naděje- Hamr a to zejména v těsné blízkosti chalup, kde jsou ohroženi chodci, zejména děti o prázdninách a víkendech.

Nainstalování zpomalovacího prahu u penzionu U Naděje velmi pomohlo tuto situaci změnit, řidiči toto omezení zatím respektují.

Po zdlouhavých jednáních s firmou SČVK v České Lípě se podařilo již v loňském roce prosadit zřízení bezdrátové regulace doplňování vodojemu vodárny v Trávníku z hloubkového vrtu u penzionu. Toto zařízení je již déle v provozu, osvědčilo se, avšak v měsíci srpnu vrt nespínal.

Nepodařilo se dokončit úpravy (prohloubení) škarpy ve směru do Cvikova od odbočky cesty k Zámečku až po mřížoví svodné vodoteče cesty do horního Trávníku. Špatně spádované odvodnění této cesty způsobuje, že při větších deštích a zejména při tání sněhu voda teče po silnici, nevtéká do uvedené vodoteče a přetéká silnici v zatáčce. Při mrazu tak namrzá a vytváří nebezpečnou ledovku. Napomohlo by umístění odvodňovacího prahu přímo na cestu k Zámečku.

Neuskutečnilo se také jednání mezi firmou pastvinářů a MÚ Cvikov ohledně dosekávání vypasených pastvin aby bylo zamezeno šíření plevelů do okolí. Na toto jednání měli být zástupci Spolku a Osadního výboru přizváni. Bude zapotřebí toto jednání iniciovat prostřednictvím ekologa MÚ.

Podařilo se uskutečnit II. Ročník Dětského dne. Přestože nám počasí příliš nepřálo, dětí přišlo méně ne vloni, ale s průběhem byly spokojeny. Budeme-li v této tradici pokračovat, je třeba více pozornosti věnovat organizačnímu zabezpečení. Poděkoval pí. Liškové (Osadní výbor), p. Drbohlavovi a p. Stanislavovi za organizační činnost a dalším dobrovolným pomocníkům z řad Spolku.- ad 3.

Pí. Švecová ve zprávě o hospodaření uvedla, že k termínu VČS je na pokladní hotovosti 13 731,50 Kč. Nejsou zatím započteny příspěvky za r. 2016.

Od minulé VČS byl rozšířen inventář Půjčovny o rozmetací vozík za 1099 Kč. Rada odsouhlasila příspěvek 2000 Kč na spolupořádání Dětského dne. Protože se ale náklady, které z větší části uhradil Osadní výbor se zvýšily, bude VČS předložen návrh navýšit příspěvek na 3100 Kč. Všechny finanční prostředky byly věnovány na věcné ceny dětem a jejich občerstvení.

V půjčovně spolku jsou k dispozici pomůcky na čištění komínů (u p. Rutara), 11-ti příčkový žebřík (u pí. Mackové), hliníkové skládací lešení do výše 5m (u pí. Mackové), drtič větví (u pí. Novotné), vertikutátor (u p. Rutara), vozík rozmetací (u p. Rutara). celková pořizovací cena je 29 484,50 Kč.
- ad 4.

Předseda KRK p. Procházka konstatoval, že VČS je přítomno 30 členů z celkového počtu 46, omluveno je 9 dalších členů, kteří předali plnou moc.

Celkově je přítomno 39 členů, 80% účast. Nově přejmenovaný Výbor na Radu ve složení, které bylo zvoleno již v r. 2012, se pravidelně scházel tak jak konstatoval předseda Spolku. Rada připravila návrh nových kandidátek pro volby.

Byly připraveny návrhy statutárních změn ve smyslu požadavků Rejstříkového soudu. Dnes schválené změny budou s přílohami zaslány výše jmenovanému soudu k registraci Spolku.

Hospodaření spolku je bez zjištěných závad, movité prostředky jsou svěřeny do péče některých členů, kde je možné si je vypůjčit. KRK konstatuje, že Rada pracovala bez závad. Doporučuje schválit VČS Zprávu o činnosti Rady a Zprávu o hospodaření.- ad 5.

- ad 6.

Je uvedeno v příloze zápisu - Příloha dotazů a připomínek na VČS z 10. 9. 2016.

Po diskuzi starosta p. JUDr. Švehla a další hosté jednání opustili.


- ad 7.

Rada spolku navrhuje zvolit za členy nové Rady Spolku na období r.2016-r. 2020

p. Pavla Rutara (Trávník), p. PaedDr. Víta Stanislava (Trávník), pí. Vladimíru Švecovou (Trávník), pí. Jitku

Fišerovou (Naděje), p. Davida Procházku, p. Miloše Jelínka (Naděje), p. Karla Vyroubala (Naděje).


Rada Spolku navrhuje zvolit za členy nové Kontrolní a revizní komise na období r. 2016 - r. 2020

pí. JUDr. Blanku Bělohlávkovou, pí. Jitku Liškovou, p. Milana Ullricha.


- ad 8.

Návrh změny - doplnění platných Stanov Spolku z 16.8.2014 a to:

1) V části III. Členství, bod č.2/d (str.2):

Členství ve Spolku se váže na osobu člena, může však být prostřednictvím jeho plné moci zastupováno na

schůzích spolku zastupováno osobou v rámci jeho domu/chalupy v Trávníku a Naději jinou osobou.


2) V části IV. Orgány Spolku, bod č.1/a se rozšiřuje o:

V případě, že k danému termínu není řádně svolaná členská schůze usnášeníschopná, koná se schůze

v náhradním termínu o půl hodiny později. Při hlasování této schůze rozhoduje prostá většina přítomných

účastníků členů Spolku.Odstavec Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů… Doplňuje věta:

…Nemůže-li se člen spolku jednání členské schůze zúčastnit, může být při hlasování zastoupen jiným členem

prostřednictvím Plné moci.


- ad 9.


Usnesení VČS:


Potvrzuje:


1) Zprávu o činnosti Rady Spolku v době od poslední členské schůze.

2) Zprávu o pokladní hotovost, placení členských příspěvků a stavu inventáře

půjčovny.

3) Zprávu Kontrolní a revizní komise


Schvaluje:1) Návrh Rady na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3100 Kč, na úhradu

podílu nákladů na zabezpečení Dětského dne konaného 21. 8. 2016, celkově uhrazeného Osadní výborem

v Trávníku a Naději. A to se zpětnou platností.


2) Návrh Rady na stanovení členských příspěvků na r. 2016 ve výši 50 Kč.


3) Navržené změny a doplnění Stanov tak, jak je uvedeno v bodě ad 8.Volí na období r. 2016- r. 2020:


Radu Spolku ve složení:


p. P. Rutar, p. V. Stanislav, pí. V. Švecová, pí. J. Fišerová, p. Procházka David,p. M. Jelínek, p. K. Vyroubal.


Kontrolní a revizní komisi ve složení:


Pí. B. Bělohlávková, pí. J. Lišková, p. M. Ullrich


Ukládá:


Radě Spolku a Kontrolní a revizní komisi:


- Zvolit na svém prvním jednání předsedu Rady spolku a předsedu Kontrolní a revizní komise. (11. 9. 2016)

Členové obou orgánů předají předsedovi Spolku Čestná prohlášení a výpis

z Rejstříku trestů, které požaduje Rejstříkový soud pro registraci Spolku.

(do 30. 9. 2016)

- Projednat Zápis a Přílohu z diskuze se starostou Obce Cvikov.

(do 30. 9. 2016)

- Zajistit registraci Spolku v soudním rejstříku. (do 31. 12. 2016)

- Připravit rámcový návrh činnosti Spolku na období r. 2016 - r. 2017.

- Informace o Spolku a jeho činnosti zveřejnit na webových stránkách

Zpravodaje Trávník a Naděje.
Doporučuje:


Členům Spolku pomáhat realizovat připravované akce Spolku, rozšiřovat informace o jejich konání ve veřejnosti v Trávníku a Naději.

Více využívat možnosti Půjčovny technického inventáře.

Navrhovat Radě Spolku požadavky na vylepšování životního prostředí v Trávníku a Naději. Potřebná možná opatření tohoto veřejného zájmu zástupci \rady projednají s MÚ Cvikov a jeho orgány. (září-říjen)

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.Pavel R u t a r

Předseda Spolku Trávník a NadějeV Trávníku 10. 9. 2016


Zapsal: V.Stanislav
Ohlédnutí za II.ročníkem Dětského dne v Trávníku a Naději

9. září 2016 v 13:33 | stanvit |  AKCE SPOLKU

Když jsme koncem prázdnin v r. 2015 hodnotili Dětský den v Trávníku a Naději, který byl dětskými účastníky, organizátory a rodiči hodnocen jako úspěšný, řekli jsme si, že by se taková akce mohla stát pro organizátory Spolku Trávník a Naděje a Osadního výboru, tradiční . Na první pokus vše, včetně počasí, vyšlo na jedničku.Druhý ročník se v letošním roce konal o týden dříve. Důvodem byla obava, že v důsledku termínu zahájení nového školního roku, již v Trávníku a Naději bude málo dětí. Naše obavy se bohužel částečně splnily, přišlo dvacet tři dětí.
Stejně jako v minulém ročníku se soutěžilo v několika disciplínách, které naprostá většina sportovců s nadšením sobě vlastním absolvovala. Navíc jsme připravili závod koloběžek, kde se bojovalo o každý centimetr. Stejně tak probíhaly další soutěže do chvíle, kdy začalo pršet. To nám poněkud pokazilo radost, protože jinak bylo toto odpoledne stejně úspěšné, jako v předešlém roce.
Větší koloběžka pro malé, bez pomoci to nešlo. Ale dravci tady byli.


Pánové Drbohlav a Rutar se při rozdávání cen snažili, jako při sportovní soutěži. Poděkování patří i dalším organizátorům a zejména paní Liškové z Penzionu U Naděje, kde se vše konalo.


Radost z umístění a z cen překryla vrtochy počasí.


Síly si ale všichni obnovili na dobré svačině, po které ještě pokračovala volná sportovní zábava, ve které se uplatnily míče, které děti dostaly jako ceny. Závěrem kdo chtěl, opekl si k večeru na ohni buřtík.
Druhý ročník Dětského dne byl určitě také úspěšný. Byla by škoda tuto dobrou tradici dále neopakovat. Všechny takové spolkové činnsti jsou vždy závislé na dobrovolné a aktivní spolupráci organiézátorů. Jejich nedostatek se nejvíce projeví při změně počasí, zejména tam, kde někdo chybí. Všechny takové zkušenosti jsou pro aktivitu našeho Spolku potřebné.

Na poslední fotografii, která je z karnevalu na "Slepičárně" po sportovním zimním klání z předešlého dne o "uhelných" prázdninách v zimě r. 78/79.

Stejně tak jako v součatnosti, byl tehdy duší této iniciativy pro naše děti Láďa Drbohlav, kterému pomáhali maminky a tatínkové dětí na snímku. Dnešní babičky a dědečkové, vnoučátek, která soutěžila na současných Dětských dnech.
Ti na této staré fotografii nejsou vidět. Mezi dětičkami na lyžích určitě najdete dnešní maminky a tatínky, pro které se tehdy takové "zábavy" pořádaly.

Musíme konstatovat, že ve většině nám dnešní maminky a tatínkové z té fotografie v organizování takovéto "zdravé" zábavy pro děti v Trávníku a Naději, včetně jejich, chybí.

Na tom stojí a padá jakákoliv taková aktivita pro děti předškolního a školního věku, kterých se "urodilo" v Trávníku a Naději mnohem více než dvacet tři. Dost pro několik dalších let takových akcí jako je Den dětí.
Pokud budeme pokračovat v tradici Dětských dnů, a to bychom pro naše děti měli udělat, je to o pomoci jejich maminek a tatínků z té fotografie.