SPOLKU Trávník a Naděje

Listopad 2016

Nové stanovy Spolku Trávník a Naděje - II.část

12. listopadu 2016 v 13:48 | administrator |  O SPOLKU

II. část

IV. Orgány spolku
1. Obecná ustanovení:
Orgány spolku jsou:
a) Členská schůze
b) Rada Spolku
c) Kontrolní a revizní komise
d) Pracovní komise
Do orgánů Spolku mohou být voleni jen členové Spolku starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou kolektivními členy Spolku.
Členství v Radě Spolku a v Kontrolní a revizní komisi je neslučitelné.
a) Členská schůze:
- Je nejvyšším orgánem Spolku a jejím prostřednictvím uplatňují všichni členové své právo se podílet na činnosti Spolku,
- schvaluje plán činnosti Spolku,
- schvaluje zprávu o činnosti Rady Spolku za období mezi členskými schůzemi,
- schvaluje zásadní otázky, související s činností a hospodařením Spolku, stanoví výši
členských příspěvků,
- projednává a schvaluje rozpočet a zprávy o hospodaření,
- rozhoduje o přijetí nových členů Spolku,
- rozhoduje o ukončení členství ve Spolku,
- volí a odvolává členy orgánů Spolku,
- rozhoduje o zániku Spolku podle NOZ č. 89/2012 Sb.,
- rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání v případě zániku Spolku,
- projednává zprávy dalších orgánů Spolku,
- schvaluje revizní zprávu o hospodaření Spolku.
Členskou schůzi svolává Rada Spolku alespoň jednou ročně.
Členskou schůzi musí Rada svolat, z podnětu alespoň jedné třetiny členů Spolku nebo kontrolního orgánu Spolku. Rada Spolku svolává členskou schůzi ve lhůtě 14 dní před konáním schůze a to písemně doručením pozvánky. Členská schůze je usnášení-schopná, byla-li řádně svolána a účastní-li se jí nadpoloviční většina členů Spolku.
V případě, že k danému termínu není členská schůze usnášeníschopná, koná se schůze v náhradním termínu o půl hodiny později. Při hlasování této schůze rozhoduje prostá většina přítomných účastníků - členů Spolku.
Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů, způsob hlasování určí členská schůze. Nemůže-li se člen Spolku jednání členské schůze přímo zúčastnit, může být při hlasování zastoupen jiným členem prostřednictvím plné moci. Jednání členské schůze řídí předseda Spolku, nebo jiný, výborem pověřený člen. Členská schůze stanoví další pravomoci rady.
Zasedání členské schůze je přístupné veřejnosti. Přítomní občané - nečlenové Spolku, se mohou účastnit diskuze, nesmějí však zasahovat do jednání, pokud předsedající nerozhodne jinak.
b) Rada Spolku.
1. Rada Spolku je výkonným a statutárním orgánem Spolku a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnosti odpovídá členské schůzi. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
2. Rada Spolku je oprávněna jednat jménem Spolku navenek. Ve všech věcech jménem Rady spolku jedná jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen v pořadí stanoveném Radou Spolku.
3. Právní úkony Rady Spolku, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
4. Rada Spolku může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním Spolku jiné fyzické či právnické osoby.
5. Volební období Rady Spolku je čtyři (4) roky.
6. Rada Spolku má lichý počet sedm (7) členů. Rada Spolku volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Podle potřeby Rada pověří další své členy vedením agendy Spolku.
7. Jednání Rady Spolku svolává a řídí předseda (místopředseda) podle plánu práce. Jednání se koná nejméně jednou za čtvrtletí a ze schůze se pořizuje zápis.
8. Rada Spolku je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů a předseda nebo místopředseda.
9. V období mezi členskými schůzemi může být do Rady Spolku kooptován další člen Spolku. Funkce kooptovanému členu rady končí dnem konání následující členské schůze spolku, kde bude zvolen nový člen rady spolku.
10. Rada Spolku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Rady.
c) Kontrolní a revizní komise,
- je orgánem voleným členskou schůzí,
- má lichý počet členů, je tříčlenná,
- členy kontrolní a revizní komise volí členská schůze na čtyři (4) roky,
- ze svého středu volí předsedu
- kontroluje dodržování stanov, plnění usnesení, dodržování obecně závazných právních předpisů,
- kontroluje hospodaření s majetkem Spolku,
- napomáhá při řešení sporů v rámci činnosti Spolku,
- písemně informuje nejméně jedenkrát ročně členskou schůzi o své činnosti,
- se může zúčastňovat schůzí Rady Spolku ,
- v období mezi členskými schůzemi může být do komise kooptován další člen Spolku, kooptaci potvrdí příští členská schůze.
d) pracovní komise,
- zřizuje podle potřeby členská schůze na návrh Rady spolku,
- organizují specifickou činnost Spolku (kulturní, sportovní, společenské akce, využívání vybavení - zapůjčování, pronájem atd.).
V. Zásady hospodaření a majetek spolku
1. Majetek Spolku tvoří hmotné a finanční prostředky, jejichž zdrojem jsou zejména:
a) členské příspěvky členů Spolku a příjmy z případné hospodářské činnosti
b) výnosy ze společenských akcí
c) příspěvky a dary od fyzických a právnických osob
d) příspěvky od organizací státní správy i samosprávy
e) ostatní zákonné příjmy a výnosy
2. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze na období nejméně jednoho roku.
a) Rada Spolku předkládá členské schůzi jedenkrát ročně návrh finančního rozpočtu na celý rok.
b) Rada Spolku předkládá členské schůzi vyhodnocení plnění rozpočtu za uplynulý rok,
c) Rada Spolku vede podle platných finančních předpisů majetkovou evidenci a veškeré příjmy a vydání.
d) Rada Spolku zabezpečuje majetkové vypořádání podle rozhodnutí členské schůze.
3. Majetek slouží k organizování akcí v souladu s posláním a cíli Spolku. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
VI. Zánik Spolku
Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, jestliže se na jeho zániku dohodne dvoutřetinová většina členů Spolku na členské schůzi.
Spolek zaniká fúzí nebo splynutím s jiným Spolkem. O fúzi či splynutí rozhodne nadpoloviční většina členů Spolku na členské schůzi.
Pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení s likvidací podle ust. § 268 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. NOZ.
O způsobu majetkového vypořádání rozhodne členská schůze na návrh Rady.

VII. Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy byly projednány na členské schůzi Spolku, která se konala dne 16. 8. 2014.
V průběhu roku 2015 nebyly, včetně jednání výroční členské schůze dne 15. 8. 2016, vzneseny žádné připomínky k již platným stanovám Spolku.
Členská schůze konaná 10. 9. 2016 doplnila platné stanovy dle svého usnesení, schváleného 80% hlasů a potvrdila jeho úplné znění. Rozhodla předložit tyto stanovy k registraci příslušným státním orgánům.
Stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení Členské schůze dvoutřetinovou většinou hlasů.

¨V Trávníku dne 10. 9. 2016

Za správnost:

PaedDr. Vít S t a n i s l a v
Předseda Rady Spolku

Pavel Rutar
Místopředseda Rady Spolku

Nové stanovy Spolku Trávník a Naděje - I. část.

12. listopadu 2016 v 13:38 | administrator |  O SPOLKU
Stanovy
Spolku Trávník a Naděje
I.část.
Z důvodů délky, je text
rozdělen na dvě části.

I. Základní ustanovení

1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník (dále jen NOZ).
2. Spolek působí v českém jazyce pod názvem: Spolek Trávník a Naděje,. 70201099.
3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, s působností v osadách Trávník a Naděje, městských částí města Cvikova, okr. Česká Lípa, Liberecký kraj. Svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Spolek je právnickou osobou. Sdružuje fyzické i právnické osoby usilující o rozvoj obce
Cvikov - osad Trávník, Naděje.
5. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.
Členové Spolku neručí za jeho dluhy.
6. Sídlem Spolku je Trávník č.p. 78, 471 56, okr. Česká Lípa.II. Účel spolku

1. Zastupovat zájmy Spolku v jednáních s městem Cvikov. Podílet se na rozvoji místních částí Trávník a Naděje a organizovat akce k jejich rozvoji.
2. Ve spolupráci s orgány státní správy a obecní samosprávy se podílet na ochraně životního prostředí regionu.
3. Spolupracovat s organizacemi, které v oblasti Trávník - Naděje vyvíjejí činnost.
4. Organizovat společenské akce, které přispějí k posílení přátelských vztahů občanů v Trávníku a Naději.
5. Budovat ekonomickou a materiální základnu Spolku pro plnění jeho záměrů.
6. Spolupracovat s veřejnými sdělovacími prostředky při propagaci regionu.
7. Usilovat o vytváření co nejlepších podmínek spolku, zejména pro oddech a rekreaci členů Spolku.
8. Svojí činností, včetně hospodářského vybavení z majetku Spolku, napomáhat svým členům ve zvelebování životního prostředí jejich domů a chalup. Poskytovat metodickou činnost.
III. Členství

1. Obecná ustanovení:
Podmínkou vzniku členství je podání přihlášky do Spolku. Členství vzniká dnem zápisu do členské evidence. O přijetí rozhoduje členská schůze spolku. Spolek vede členskou evidenci pouze pro evidenci členských příspěvků. Seznam členů obsahuje údaje o jménu člena a čp. domu (chalupy), jehož je vlastníkem, nebo kde se zdržuje. Pro předání nutných informací obsahuje také adresy bydliště členů Spolku a telefonní spojení. Pokud členství zanikne, údaje v seznamu budou vymazány. Seznam vede hospodář spolku. Seznam je neveřejný.
Kdo se uchází o členství ve Spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Spolku.

2. Členství ve Spolku je:
a) Řádné:
Řádnými členy Spolku se mohou stát občané České republiky starší patnácti let, kteří se rozhodli podporovat cíle spolku a plnit členské povinnosti; členství vzniká dnem přijetí.
b) Kolektivní:
Kolektivním členem Spolku se mohou stát především právnické osoby, které hodlají podporovat cíle Spolku. Kolektivní člen má prostřednictvím svého zástupce stejná práva a povinnosti jako řádný člen.
c) Čestné:
Fyzická i právnická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o plnění cílů
Spolku, může být zvolena čestným členem. Čestné členství může být přiznáno i cizím
státním příslušníkům. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s
hlasem poradním.
d) Členství ve Spolku je nepřenosné
3. Práva řádných členů:
a) Účastnit se zasedání členských schůzí při projednávání všech otázek týkajících se spolku s právem hlasovacím.
b) Volit a být volen do orgánů Spolku.
c) Účastnit se akcí Spolku a požívat členské výhody.
d) Být informován o záměrech a činnosti Spolku.
e) Podílet se na využívání společného majetku Spolku.
4. Povinnosti řádných členů:
a) Podle svých možností se účastnit práce Spolku. Účast na činnosti Spolku je dobrovolná.
b) Podle svých možností plnit úkoly, vyplývající ze svěřené funkce a členství v pracovních orgánech Spolku.
c) Platit včas členské příspěvky stanovené členskou schůzí.
5. Zánik členství:
Členství ve spolku zaniká dobrovolným vystoupením člena. K zániku členství dále dochází písemným oznámením o vyloučení nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.
a) Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Spolkem ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn
b) Úmrtím člena.
c) Vyloučením z rozhodnutí členské schůze. Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Spolku. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
d) Zánikem Spolku bez právního nástupce.