SPOLKU Trávník a Naděje

Únor 2017

Kotle emisní třídy

22. února 2017 v 20:31 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

KOTLE EMISNÍ TŘÍDY - O co jde?


Počítání sazí aneb porovnání emisních tříd kotlů na tuhá paliva.

S nadsázkou lze tvrdit, že třetí tisíciletí přineslo do topení tuhými palivy revoluci. Stačilo několik let, aby se emisní normy radikálně zpřísnily a stanovily, že ani z malých komínů rodinných domů už nebude smět vystupovat hustý tmavý kouř.
Minulostí jsou kotle na pevná paliva s teplovodním okruhem a účinnosti až 66 % (emisní třída 2, výkon 25 kW). Zákon o ochraně ovzduší povoluje prodávat od ledna 2014 kotle vyšších emisních tříd:
· Třídu 3 charakterizuje minimální účinnost spalovacího zařízení 73 %.
· Od ledna roku 2018 mají být na trhu kotle na tuhá paliva již jen v emisní třídě 4 s minimální účinnost 82 % a třídy 5 s účinností od 88 %.
Zatímco množství oxidu uhelnatého ve spalinách domácích kotlů (do 50 kW) tříd 1 a 2 může v závislosti na ručně ovládaném přívodu vzduchu dosahovat až 25 000, resp. 8000 mg/m³, emisní třída 4, resp. 5 dovoluje únik pouhých 1200, resp. 700 mg/m³ při ručním přikládání a 1000, resp. 500 mg/m³ při samočinném přikládání.
Podobně normy snižují i množství dalších škodlivin ve spalinách - prachových částic a uhlovodíků. Zajistit tak radikální změnu kouře vznikajícího při hoření dřeva nebo uhlí je vlastně malý technický zázrak.

Než se palivo promění v dým a popel

Množství škodlivin v kouři nad komínem ovlivňuje
· spalovací technologie kotle, čili jak kvalitně spalování probíhá,
· dále palivo,
· obsluha zařízení
· a také péče o kotel a komín.
Nízkoemisní spalování vyžaduje řízený přívod vzduchu, plynulou dodávku paliva, stále vysokou teplotu ohniště, nejméně 550 až 600 °C, ale současně i plynulý odvod spalin a také vytvořeného tepla, aby se zařízení nepřehřívalo. Laicky řečeno, konstruktéři kotlů musejí zajistit co nejlepší a řízený proces spalování.

Prohořívání

Nejvíce škodlivin pouští do komína kotle se zatím nejužívanější, ale i nejzastaralejší - prohořívací - technologií spalování. Přívod spalovacího vzduchu lze ovlivňovat jen omezeně otvíráním a přivíráním otvorů pro přísun vzduchu do ohniště či komínovou klapkou a závisí především na tahu komína. To neumožňuje výrazněji regulovat výkon ani rovnoměrně využívat palivo.
Palivo (dřevo, uhlí, koks) se přikládá na hořící ohniště, nad rošt. Spaliny stoupají k ústí sopouchu přes nové palivo, které se postupně rozhoří. Nejméně škodlivin v této staré a levné konstrukci kotlů (a většiny kamen), vykazuje koks, tedy palivo s malým obsahem tzv. prchavých hořlavin.

Odhořívání

Jen o něco menší zdroj škodlivin v kouři představuje řešení odhoříváním.
Palivo se přikládá do prostoru umístěného nad ohništěm. Z této šachty se postupné sesouvá do spalovací komory. V ní odhořívá na otočném nebo posuvném roštu a spaliny z něj jsou odváděny jinou cestou než přes zásobu nového paliva. Takový kotel se hodí i pro hnědé uhlí s větším obsahem prchavé hořlaviny.
Také v tomto případě lze spalování jen minimálně ovlivnit vzduchem, který je nasáván přirozeným tahem komína. Díky tomu, že spaliny neodcházejí přes nově přiložené palivo, udržují si vysokou teplotu, a jsou tak lépe spáleny. Některé tyto kotle mohou pak splnit požadavky emisní třídy 3, a tím vyhovět provozním kritériím i po roce 2022. To by však mělo být jasně uvedeno na výrobním štítku a v návodu k použití.

Zplyňování

Výrazně méně emisí vypouští do komína kotel, který odborníci označují pojmem zplyňovací. V něm se v daleko větší míře než v kotlích prohořívacích a odhořívacích využívají prchavé hořlaviny. Jinými slovy se zde tuhé palivo převádí na plynné. Plyn lze snadno kontrolovaně spalovat, a tak dosahovat vyšší účinnosti zařízení.
Dřevo nebo uhlí se přikládá do zásobníku paliva nad spalovací tryskou (hořákem). Spalování plynu ve speciální komoře je řízeno přísunem vzduchu. Ten zajišťujeventilátor.
Ještě lepší výsledky pak dosahuje tzv. automatickýkotel. V něm je doprava paliva - pelet, štěpky či rozměrově tříděného uhlí - k hořáku řešena automatickýmdopravníkempaliva.

Podrobnější informaci naleznete na:

Kotlíkové dotace - I.část

22. února 2017 v 18:24 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

Kotlíkové dotace - Liberecký kraj


Informace pro chalupáře v Trávníku a NadějiOdbor regionálního rozvoje a evropských projektů
· ODBOR
o Kotlíkové dotace
Kotlíkové dotace
Po kliknutí na výše uvedené odkazy se Vám otevřou stránky s dalšími informacemi / dokumenty.

!! AKTUÁLNĚ !!

V současné době jsou finanční prostředky vyhlášeného programu vyčerpány, žádosti jsou ale dále přijímány do tzv. zásobníku projektů. V případě odstoupení některého ze žadatelů a uvolnění finančních prostředků budou žadatelé v zásobníku informováni o možném schválení dotace, a to v pořadí, ve kterém byly žádosti doručeny.
V současné době probíhají jednání s Ministerstvem životního prostředí o podmínkách vyhlášení dalšího kola kotlíkových dotací. Pokud uvažujete do budoucna o využití této dotace, zašlete nám Vaše kontakty na kotliky@kraj-lbc.cz, budeme Vás průběžně informovat.
Kotel Attack FD 25 kW (SVT 6503)
UPOZORNĚNÍ K VYÚČTOVÁNÍ
Výpisy z bankovního účtu nebo potvrzení o provedení platby, dokládající úhradu faktur, MUSÍ BÝT VŽDY OPATŘENA ORIGINÁLNÍM PODPISEM PŘÍJEMCE DOTACE (tj. žadatelem o kotlíkovou dotaci)!!! Originál bankovního výpisu si příjemce uschová pro případnou kontrolu. V případě, že jste již předložili průběžné/závěrečné vyúčtování bez podepsaného výpisu z bankovního účtu, budete vyzván k podpisu při kontrole vyúčtování.
Dále je nutné předložit mimo jiné i fotodokumentaci odpojeného (odříznutého) starého (původního) kotle.
Další informace k vyúčtování a realizaciRealizace, vyúčtování a změny projektu

"Objekt k bydlení" v Katastru nemovitostí

V případě, že nemá žadatel v katastru nemovitostí nemovitost vedenou pod pojmem "rodinný dům" nebo "bytový dům", musí prokázat kopií veřejnoprávního oprávnění (např. Kolaudační rozhodnutí, Kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, rozhodnutí o změně užívání stavby, ověření projektové dokumentace a stanovení účelu užívání ve smyslu ust. § 125 SZ a další), že je nemovitost rodinným domem ve smyslu § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2000 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.
1. pokud žadatelé/vlastníci nemovitosti nedohledají veřejnoprávní oprávnění, navštíví příslušný stavební úřad apožádají o vyhledání veřejnoprávního oprávnění v archivu stavebního úřadu.
2. Pokud stavební úřad potřebný dokument nenajde, vyzve žadatele/vlastníka nemovitosti o doložení projektové dokumentace, popř. po dohodě se stavebním úřadem pasport nemovitosti, na základě kterého je stavební úřad oprávněn ověřit skutečný účel užívání.
3. Pokud stavební úřad ověří účel užívání objektu, vydá žadateli/vlastníkovi nemovitosti sdělení, ve které potvrzuje účel užívání a v odůvodnění uvede na základě kterých dokumentů
4. Stavební úřad tuto novou skutečnost uvede do databáze a žadateli/vlastníkovi doporučí (není to však podmínkou kotlíkové dotace) přepis v Katastru nemovitostí.

!! UPOZORNĚNÍ !!

Veškeré informace o kotlíkových dotacích naleznete na těchto oficiálních stránkách Libereckého kraje:http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace.Liberecký kraj jako poskytovatel kotlíkových dotací v Libereckém kraji není správcem ani provozovatelem webových stránek www.kotlikovedotaceeu.cz. Pro podání žádosti/provedení registrace o kotlíkovou dotaci není potřeba se na žádných webových stránkách registrovat.
V případě jakýchkoli pochybností či dotazů se prosím obraťte na informační e-mailkotliky@kraj-lbc.cznebo telefon 485 226 579.

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.část

22. února 2017 v 18:16 | administrator |  NAŠE AKTUALITY


PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI
Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje.

Pozor na kotle 1,2,3,4 emisní třídy se dotace nevztahuje!

Povinnosti prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností na základě Nařízení komise EU 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.
01.01.2014
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)

01.01.2017
Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy)

01.01.2018
Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)

01.01.2020
Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující požadavky EKODESIGN) - pro celou EU

01.09.2022

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)


KONTAKTY
telefon: 485 226 579
adresa:Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
OSOBNÍ KONZULTACE na Krajském úřadě Libereckého kraje si prosím předem domluvte!!!

Následující informaci jsme získali z Mimoně:

Aby byla informace úplná, doplňujeme jí ještě o další nutný požadavek.


Nutná podmínka přidělení "kotlíkové dotace" je stanovena energetickou náročností budovy minimálně "C" - úsporná.


Pro získání dotace bude nutné k žádosti o dotaci doložit buď energetický štítek budovy o energetické náročnosti C a vyšší kategorie nebo musíte pozvat energetického specialistu, který Vám nějaké z energet. opatření (uvedeno zde) doporučí. Náklady na štítek či specialistu (tedy buď to nebo to) lze zahrnout do žádosti o dotaci. Štítek / průkaz si můžete nechat udělat i teď, uchovat doklady a doložit pak s celkovým vyúčtováním dotace.


Co se stane, když mám dům s horší energetickou účinností, tedy D a nižší?
§ Můžete současně využít dotaci Nová zelená úsporám a realizovat některou z podporovaných aktivit.
§ Bude povinností realizovat zároveň aspoň jedno z následujících energetických opatření(nejvhodnější vám doporučí energetický specialista):
1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů
5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6. Dílčí výměna oken
7. Výměna vstupních a balkonových dveří
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla či izolační trojskla

§ V rámci jedné žádosti fyzické osoby může být realizováno i více opatření z uvedeného seznamu

Nový zdroj vytápění s ručním přikládáním.

Je možné si pořídit, v tomto případě musí být součástí zařízení akumulační nádoba o minimálním objemu 55l/kW a to i v případě výrobků s automatickým přikládáním, u kterých výrobce deklaruje také možnost ručního přikládání.