SPOLKU Trávník a Naděje

Září 2018

Výroční členská schůze 18. srpna 2018

28. září 2018 v 23:24 | administrator |  AKCE SPOLKU
Výroční členská schůze Spolku se konala 18. srpna 2018 v prostorách bývalého penzionu U naděje. Novým vlastníkem objektu je firma Jablotron, její nové školící středisko již funguje v bývalém penzionu. Nový vlastník nám zde umožnil uskutečnit naší schůzi. Za pomoc děkujeme.
V sobotu 15. září se konalo zasedání Rady a Kontrolní a revizní komise Spolku. Byly projednány závěry a usnesení výroční členské schůze a stanoveny úkoly Rady pro další období. Rada schválila zápis z členské schůze a Přílohu dotazů a připomínek z diskuze účastníků schůze.
V pondělí 24.9. proběhlo jednání předsedy pana Stanislava a místopředsedy pana Rutara se starostou města Cvikova panem JUDr. Švehlou. Jednání byl přítomen místostarosta pan Mgr. Čeřovský. Představitelům města byl předán zápisz z členské schůze z 18.srpna 2018 a záznam připomínek a námětů účastníků schůze s fotografickou dokumentací.
Jednání proběhlo konstruktivně, zástupci spolku vysvětlili návrhy na řešení připomínek a námětů. Vzhledem ke končícímu volebnímu období bylo ze strany Spolku konstatováno, že spolupráce s obcí v celém volebním období byla dobrá a ve svém celku i užitečná, zejména v řešení některých záležitostí zlepšování životního prostředí v Trávníku a Naději. Zástupci spolku za tuto aktivitu představitelům města poděkovali.

Níže zveřejňujeme zápis z členské schůze.SPOLEK TRÁVNÍK A NADĚJE

Zápis z jednání výroční členské schůze Spolku Trávník a Naděje

z 18. srpna 2018.1)Zahájení a přivítání hostů: p. Rutar

Delegace Města Cvikova:

Místostarosta: p. Mgr. Ivo Čeřovský

p. Petr Vrabec, stavební a investiční technik

Lucie Kolbabová, referent životního prostředí

p. Josef Studničný, velitel MěPo


Osadní výbor:

M.Solloch OsVý


Zástupce firmy Jablotron p. Mgr. Stanislav


Program výroční členské schůze:

1) Zahájení a přivítání hostů (schůzi řídil p. Rutar)

2) Zpráva předsedy o činnosti Rady Spolku za období r. 2017 - r.2018 (p. Stanislav)

3) Zpráva o hospodaření Spolku (pí Švecová)

4) Zpráva Kontrolní a revizní komise (pí Bělohlávková)

5) Vystoupení zástupců Města Cvikova

6) Diskuze

7) Usnesení VČS

K programu schůze nebyly vzneseny žádné připomínky.

Listina přítomných je přílohou tohoto zápisu. Schůze byla usnášení schopná.
2. Zpráva předsedy o činnosti Rady Spolku za období r. 2017-r.2018

(p. Stanislav)

a) Stručně k jednáním Rady:

1.Rada po VČS 12.8.2017 - 18.8.2017,(Projednání opatření ke splnění úkolů z usnesení VČS, příprava Posezení sousedů, informace o jednání zástupců Rady Spolku se starostou JUDr. Švehlou dne 21.9.017- p. Stanislav, p. Rutar a pí Lišková) 2.Rada 14.4.2018, (Činnost Spolku do příští VČS, akce Pálení čarodějnic a další možnosti aktivity po prodeji penzionu U Naděje f.Jablotron, informace o jednání u p. starosty k zápisu z VČS v r.2017 ze dne 13.5.2018.) 3.Rada 21.7.2018, (Rada rozhodla svolat VČS v termínu 18.8. 2018, přijala úkoly k jejímu zabezpečení. Provede shromažďování nových připomínek členů i nečlenů Spolku k možnostem zlepšení životního prostředí v Trávníku a Naději na období po VČS a předloží je na VČS. Rada navrhne VČS zachování výše členského příspěvku opět 50 Kč pro následující rok.)


b) Jak byly ve spolupráci s Obcí řešeny Připomínky z VČS z r.2017:

V průběhu podzimu 2017 byly již některé připomínky a náměty splněny. Obec zajistila u KS silnic v Č.Lípě prořez přestárlých větví stromů nad silnicí do Cvikova a také obnovení škarpy u silnice od Zámečku až po odbočku do Naděje. Tím by se mělo v zimním období zamezit přetékání vody v zatáčce pod "otočkou". Bylo provedeno odstranění křoví podél cesty do horního Trávníku, ale pořezané zbytky nebyly odklizeny. Nepodařilo se prosadit opravení této cesty pro nákladnost opravy, ale po dešťovém přívalu byly definitivně vyplaveny všechny dřívější úpravy, bylo zcela zaneseno odvodnění před silnicí. Tuto závadu však po upozornění SMC rychle odstranily. Cesta na Horní Trávník je zcela nesjízdná (tři domy). Jde o veřejnou cestu a Město bude muset tuto cestu opravit. Pro zlepšení obslužnosti byla rozšířena část cesty nad Zámečkem. Oprava silničky do Naděje, v části Trávníku byla zčásti dobře provedena. Stále probíhají opravy silničky do Naděje "infrasetem", je však třeba tuto opravu zvládnout až do Hamru. Bylo provedeno následné ostřihání křoví kolem mostku pod kapličkou. Bylo nově zřízeno požadované osvětlení v Naději u Starcků. Přívalový déšť "tradičně" poničil cestu na Milštejn, navezení nového štěrku je marná investice. Bude zapotřebí jednat se správou lesů o odvodnění plochy skládky pod závorou. Současně řešit uzamykání závor do lesa, včetně závory na přehradu, kde je nutné zamezit jejímu objíždění. Dořešit bude také třeba stání popelnic na směsný odpad na konci Naděje.

V průběhu roku byly uskutečněny tři jednání u pana starosty. Pan starosta prosadil u Správy silnic opravu složitého a nebezpečného výjezdu z cesty z dolního Trávníku na hlavní silnici. Oprava byla provedena kvalitně, ovšem zbývá ještě udělat některé úpravy. Za splnění tohoto úkolu děkujeme. Pro příští období bude po diskuzi připravena nová Příloha k usnesení VČS, kterou Rada v průběhu září projedná s OsVý. A následně s p. starostou.

Připomínky a náměty členů i nečlenů spolku ke zlepšování životního prostředí v Trávníku i Naději se ze strany Města ve většině daří plnit.c) K možnostem další činnosti Spolku po ukončení provozu penzionu U Naděje


Činnost Spolku je do budoucna omezena prodejem budovy penzionu, kde se pořádaly kulturní akce spolku. Rada se tímto problémem zabývá a hledá náhradní řešení. Je předpoklad, že by se akce Posezení sousedů a Pálení čarodějnic mohly uskutečnit.


Rada bude dále rozvíjet spolupráci s Osadním výborem, který bude po nadcházejících obecních volbách ustanovovat již nové obecní zastupitelstvo.

Přivítali bychom, kdyby se spolupráce odrážela i ve složení Rady Spolku a Osadního výboru. Spolek může přispět k rozšíření veřejného působení Osadního výboru prostřednictvím trvale bydlících členů Spolku a tím i ke zlepšení kontaktů k chalupářům, kteří zde nemají trvalé bydliště, ale o zdejší životní prostředí pečují a zlepšují jej také.


Předseda závěrem poděkoval všem členům Rady, Kontrolní a revizní komise a všem členům, kteří aktivně pomáhali, za práci pro Spolek.3. Zpráva o hospodaření Spolku a návrh rozpočtu. (pí. Švecová)K 18.8.2018 má Spolek 47 členů (zastupují 47 domů-chalup)

K dnešnímu dní je stav pokladny: 11776 Kč

Výdaje za r.2017: 3540Kč

Příjmy za r. 2017: 1850Kč


-- I pro další období Rada navrhuje členské příspěvky ve výši 50 Kč.

-- Protože od minulé VČS a ani v současné diskuzi nebyly podány návrhy na investice do technické vybavenosti půjčovny Spolku, není navrhován rozpočet na příští období.

-- navrhuje se aby pro provozní potřeby a na činnost spolku Rada disponovala finanční částkou do 5000 Kč.

Zpráva o hospodaření od poslední členské schůze je součástí tohoto zápisu.


4 Zpráva Kontrolní a revizní komise. (pí Bělohlávková)

Zpráva konstatuje, že Rada s pravidelně scházela. Byla v přímém kontaktu s představiteli města Cvikova. Zabývala se podněty svých členů, zejména o plnění připomínek z diskuze na předešlé členské schůzi. Členové KRK se účastnili schůzí Rady.

Všichni členové orgánů jsou zapsáni do Spolkového rejstříku. Rada úspěšně zajišťovala akce Spolku a jeho provozní agendu. Celkoví finanční příspěvek ve výdajích činil 3540 Kč, což je řádně evidováno v účetnictví. Pokladní kniha je vedena přehledně, členské příspěvky, které jsou jediným příjmem Spolku, jsou zapsány.

Zpráva Kontrolní a revizní komise je součástí tohoto zápisu.5. Vystoupení místostarosty a pracovníků úřadu Města Cvikova,

Pan místostarosta Mgr. Čeřovský pozdravil přítomné a omluvil nepřítomnost starosty Cvikova. Z říjnových obecních voleb vzejde nové zastupitelstvo a jeho představitelé. Stejně tak následně může vniknout i nový osadní výbor v Trávníku a Naději.

-p. Vrabec informoval o opravách cest a možnosti získat zdarma používání kompostéru.

-pí Kolbabová informovala také o bioodpadových kontejnerech a o kontejnerech na textil. Využití sběrného dvora. Ke stavu počtu popelnic v konečné části Naděje.

-p. Studničný reagoval na dotazy omezení ježdění aut na přehradu, objíždění lesních závor, vysvětlil nutnost přesného a včasného nahlášení oznámení na služebnu. Záležitosti k řešení odchycení koček, koťat, psů. Složitosti řešení přestupků rychlosti vozidel.


-V této části vystoupila pí M. Solloch za Osadní výbor se stanoviskem ke vzájemné spolupráci mezi Osadním výborem a Spolkem. I nadále bude OsVý spolupracovat se Spolkem na pořádání společných akcí. Spolupráce bude zajišťována prostřednictvím zástupců Spolku v OsVý a členů OsVý v Radě Spolku, tak jak tomu bylo doposavad. Řešení potřeb zlepšování životního prostředí a dalších požadavků v těchto městských částí Cvikova, bude projednáváno ve shodě obou orgánů. Spolupráce bude upřesněna po volbách do Obecního zastupitelstva.


6. Diskuze

Připomínky a požadavky z diskuse budou opět uvedeny v příloze zápisu z VČS a budou projednány na společném jednání s p. starostou do konce října r.2018.


p.Procházka-prořez větví,dokončení a vyměření nové cesty- pí Kalousová-stav cesty od transformátoru, dále až do dolního Trávníku, oprava mostku.- p.Havlák-povrch cesty pod vodárnou z lesa.-pí Kratinová-propadání svahu cesty, neopravitelné osvětlení.- pí Bělohlávková- křoví okolo mostku.-p.Rutar- výzva osvěta řidičů jedoucích rychle.- pí Jelínková …..- pí Lišková- zákaz vjezdu na přehradu.- pí Mrázková- špatná srozumitelnost rozhlasu u Vyroubalů.- pí Soudilová, Fišerová-zvýšit počet popelnic pod transformátorem na konci Naděje.-p.Stanislav- otázka kastrace koček, je třeba zaběhlé psy kteří se v místě zdržují dlouho, nahlásit obecní policii a toto hlášení později zkontrolovat.-

Většinu dotazů vysvětlili pracovníci městského úřadu na místě.7.Usnesení členské schůze dne 18.srpna 2018Výroční členská schůze

Potvrzuje:


1) Zprávu o činnosti Rady Spolku v době od poslední členské schůze r.2017-r.2018.

2) Zprávu o hospodaření Spolku, placení členských příspěvků a stavu inventáře

půjčovny.

3) Zprávu Kontrolní a revizní komise

Schvaluje:

a) Návrh finančního hospodařeni Spolku na období r. 2017- r. 2018

b) Návrh Rady na stanovení členských příspěvků na r. 2018 ve výši 50 Kč.

c) Stanoví rozhraní finanční částky, z které může Rada Spolku v období mezi výročními schůzemi hradit nákupy Spolku, do celkové výše 5000 Kč.

Ukládá:

Radě Spolku a Kontrolní a revizní komisi:

- Projednat Zápis a Přílohu z diskuze se starostou Města Cvikova.

(do 31. 10. 2018)

- Projednat Zápis a Přílohu z diskuze s OsVý v Trávníku a Naději.

-Informace o Spolku a jeho činnosti zveřejnit na webových stránkách

Zpravodaje Trávník a Naděje.

Doporučuje:

Členům Spolku více využívat možnosti Půjčovny technického inventáře.V Trávníku 18. srpna 2018 Vít Stanislav

předseda Spolku v.r.


Zapsal: V. Stanislav

Zápis z jednání výroční členské schůze Spolku Trávník a Naděje z 18.srpna 2018.Příloha dotazů a připomínek z diskuze.

28. září 2018 v 23:11 | administrator |  AKCE SPOLKU


SPOLEK TRÁVNÍK A NADĚJE

Zápis z jednání výroční členské schůze Spolku Trávník a Naděje z 18. srpna 2018.
Příloha dotazů a připomínek z diskuze.

TRÁVNÍK


1.

Pomocí infrasetu je již opravena většina děr na silničce z Trávníku do Naděje, po přívalovém dešti byla drť z cesty na "kopec" vyplavena na cvikovskou silnici a zasypala zcela odvodňovací koryto, po upozornění SMC provedly odstranění této závady. Cesta na "kopec" od otočky je ale zcela nesjízdná a nebezpečná i pro chodce.

2.

p.Procházka (č.p.7) - posunutí plotu pozemku p. Procházky při rozšiřování obslužné cesty je třeba zaměřit a vložit do KN. Při dříve provedeném odstraňování křovin podél cesty "na kopec", clonících osvětlení, nebylo odstraněno křoví u Cmíralů č.p.81. Větve po odstřihání nebyly odstraněny.

3.

pí Švecová (č.p.25) a (p.Krbeček) - Obec dobře zabezpečila opravu výjezdu ze silnice na cestu do dolního Trávníku.
Zbývá dokončit provedení malé škarpy podél plotu a do vyježděné cesty zaválcovat drť. Upozorňujeme, že mříž sběrače vody není na levé straně žlabu dobře dokončena a při nájezdu auta hrozí vylomení mříže, ale i poškození pneumatiky. (Možnost založení kolena?)

4.

pí Kratinová (č.p.30)- Velký náklon cesty do rokle, nebezpečí pro velká auta. Nelze opravit nesvítící lampu, pozemky uzavřeny plotem. Lampu přemístit.
Po instalaci nové lampy zůstal na soukromém pozemku (proti č.p.75) původní betonový sloup.

5.

p.Havlák č.p. 10 - opravit povrch cesty z lesa, pod vodárnou. ( Po soukromé iniciativě byla cesta již opravena.)
pí Kalousová (č.p.65), p.Krabec (č.p.75) - Velmi špatný stav cesty od transformátoru do dolního Trávníku (hluboké koleje, hrozí odření auta), spodní část cesty je ve špatném stavu. Mostek nad č.p.48, je provalený s velkou louží.

NADĚJE

6.


pí Bělohlávková (č.p.14)- - upozornila na ostřihání křovin okolo mostku pod kapličkou. Ostřihání SMC již provedly.

Nová lampa u Starcků (č.p.17), infrasetem byly opraveny díry ještě k zatáčce u Smetanů (č.p.21), zde údajně byla tato akce letos ukončena. Další část silničky v Naději až do Hamru opravena nebude? Na obrázku s lampou je vidět místo, kam až byla vyplavena drť po přívalovém dešti z Milštejnu. Současny stav původně opravené cesty z Milštejnu u č.p.21.

7.

p. Stanislav - SMS měly pravidelně pročišťovat pod závorou odtok z cesty na Milštejn, což se zřejmě neděje. Voda z cesty a z lesa se vylévá na prostor pro skládku dřeva, při přívalovém dešti "tradičně" ničí mnohokrát opravovanou cestu. Na obrázku je dále vidět trvale otevřenou závoru. Obdobná je situace na silničce k přehradě, závora se objíždí.V minulosti se podařilo dojednat s f. Lesy České republiky odvod přívalové vody z prostoru cesty nad závorou. Lesy pak pouze opravily prostor skládky pod závorou a naválcování štěrku na cestu okolo č.p. 20 a 21. Proto doporučujeme Městu Cvikov, aby projednalo s Lesy možnost zhotovení příčného prahu níže pod závorou a napojení škarpy do lesa, tak jak je to na fotografii. Tím by se odvedla přívalová voda z prostoru skládky a z lesa nad ní. Celý prostor je v majetku Lesů. Současně doporučujeme Městu, aby upozornilo Lesy, že zákaz jízdy do lesa narušují nefunkční závory.


8.

pí Soudilová, pí Fišerová (č.p.57 a 37) upozornily na nutnost posílení počtu popelnic v Naději na místě u transformátoru, pod domem č.p.53. Případně upravit stání popelnic tak, aby se dalo uklízet. Obec následně zajistila posílení počtu popelnic na 7 kusů. Z katastrálního snímku je vidět, že stání leží na pozemku obce. Proto doporučujeme vyrovnání a vydláždění stání.Vít Stanislav v.r.

Předseda Spolku Trávník a Naděje
V Trávníku 18. srpna 2018